פטור נושא ממע"מ ושירותי הנהלת חשבונות

מס שירות

חוק מס על סחורות ושירותים מגדיר אילו גופים רשאים לנצל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ. הוא גם מייחד קבוצה של ישויות ופעילויות כלכליות שאינן יכולות לנצל את הפריבילגיה הזו. האם יש שינויים בפטור ממע"מ ב-2021? קראו את המאמר וגלו מהו הפטור הסובייקטיבי ממע"מ!

מי יכול לנצל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ?

ישויות שהכנסותיהן ממכירות שהוטלו עליהן מס בשנת המס הקודמת לא עלו על 200,000 PLN נטו זכאיות לפטור ממע"מ הנושא. מגבלה זו בתוקף משנת 2017 בקשר לתיקון הוראות חוק מע"מ ועדיין בתוקף בשנת 2021, ע"פ א. 113 פסקה. 1 לחוק מע"מ.

ההקלה במס זמינה גם לנישומים שמתחילים את עסקיהם בשנה מסוימת, ובלבד ששווי המכירה הצפוי להם לא יעלה על סכום של 200,000 PLN ביחס לתקופת פעילותם העסקית בשנת המס.

מה לא נחשב למגבלה של 200,000 PLN משווי המכירה?

ערך המכירה אינו כולל:

 • אספקה ​​תוך קהילתית של טובין ומכירה מרחוק תוך קהילתית של טובין, שאינן חייבות במס בפולין,
 • מכירה מרחוק של טובין מיובאים, שאינה חייבת במס בפולין,
 • שירותים בתשלום הפטורים ממס,
 • טובין המסווגים על ידי הנישום כרכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים הכפופים לפחת (על בסיס תקנות מס הכנסה).

כיצד לבטל פטור סובייקטיבי ממע"מ?

לנישום הזכות לבטל מרצונו את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ. לצורך כך עליו להגיש הודעה בכתב לראש לשכת השומה המוסמכת לפני תחילת החודש שממנו תחול ההתפטרות. זה נעשה באמצעות טופס מע"מ-R.

אם שווי המכירה עולה על סכום של 200,000 PLN, הפטור מפסיק לחול. לאחר מכן חוזרת חובת המס והנישום צריך להטיל מס על כל העסקה שגורמת לחריגה מהמגבלה.

לאחר שהנישום איבד את הזכות לפטור או התפטר ממנו בעצמו, רשאי הוא, לא קודם לאחר שנה מתום השנה שבה אבדה הזכות לפטור או בויתרה הפטור, להשתמש שוב בפטור כאשר הוא עומד בתנאים האמורים לעיל. לצורך כך יש צורך להגיש בקשה לעדכון לטפסי מע"מ-R.

מי לא יכול לנצל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ?

כאמור, חוק מע"מ מציין מי אינו יכול לנצל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ.

קבוצה זו שאינה מכוסה בפטור כוללת:

 • משלמי מסים המבצעים משלוחים, כולל:
  - מוצרים עשויים או עם מתכות יקרות,
  - טובין החייבים בבלו, למעט מוצרי חשמל וטבק, מכוניות נוסעים, למעט כלי תחבורה חדשים, המסווגים על ידי הנישום, על בסיס תקנות מס הכנסה, כרכוש קבוע הנתון לפחת;
  - כלי תחבורה חדשים,
  - מבנים, מבנים או חלקים מהם, במקרים האמורים באמנות. 43 שניות 1 נקודה 10 ליט. א' וב' לחוק מע"מ,
  - אתרי בניה;
 • נישומים המספקים שירותים משפטיים או ייעוץ, שירותי תכשיטים או גביית חובות, לרבות פקטורינג;
 • משלמי מיסים שאינם מבוססים בשטח המדינה.
 • משלמי מסים המספקים טובין בקשר לכריתת חוזה במסגרת מערכת מאורגנת של כריתת חוזים מרחוק, ללא נוכחות פיזית בו-זמנית של הצדדים, תוך שימוש בלעדי באמצעי תקשורת מרחוק אחד או יותר עד לכריתת החוזה, לרבות:
  • תכשירי קוסמטיקה וטואלט (PKWiU 20.42.1),
  • מחשבים, מוצרים אלקטרוניים ואופטיים (PKWiU 26),
  • מכשירים חשמליים (PKWiU 27),
  • מכונות וציוד שאינם מסווגים במקום אחר (PKWiU 28),
 • חלקים ואביזרים סיטונאיים וקמעונאיים עבור:
  • כלי רכב ממונעים, למעט אופנועים (PKWiU 45.3),
  • אופנועים (PKWiU ex 45.4);

רשימת הסחורות והשירותים שלא חלים עליהם פטורים ממע"מ כלולה בנספח 12 לחוק מס ערך מוסף.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

משרד רואי חשבון ונושא פטור ממע"מ

על פי פרשנות לשכות המס, משרד רואי חשבון רשאי לנצל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ כאשר:

 • לאף אחד מהעובדים אין כישורים של יועץ מס,

 • הכנה וחתימה על הצהרות היא מרכיב מקיף בשירות הנהלת החשבונות,
 • השירותים הניתנים יסווגו לקבוצת PKWiU המתאימה.

על פי התקנות, נישומים הנותנים שירותי ייעוץ אינם יכולים ליהנות מהפטור. לכן הפרשנויות של רשויות המס כה חשובות, שכן הן מאפשרות גישה נכונה לעניין.

נכון להיום, "שירותי חשבונאות וביקורת, שירותי ייעוץ מס" מסווגים תחת הקבוצה 69.2 PKWiU. כאשר נזין מספר לגבי מתן שירותי ייעוץ מס תוך כדי ניהול משרד רואי חשבון, לא נהיה זכאים לפטור ממע"מ.

עם זאת, הכנת וחתימה על הצהרות מס, כאמור, היא מרכיב של שירותי הנהלת חשבונות מקיפים. זה לא חלק מהייעוץ.

במקרה זה, פסק הדין הכללי מיום 9.4.2015, ת"צ נ. PT3.8101.2.2015.AEW.16, שקבע כי:

"לצורך קביעת הפעילויות העשויות להתבצע על ידי יועץ מס, הוגדר בחוק היקף הפעילויות הנחשבות כפעולות ייעוץ מס. פעילות ייעוץ מס - בהתאם לסעיף 2(1) לחוק ייעוץ מס - לעניין החלת חוק זה, אפוא כוללים:

 1. לספק לנישומים, משלמים וגבאים, לפי דרישתם או מטעמם, עצות, חוות דעת והסברים בדבר חובותיהם במס ובמכס ובעניינים של אכיפה מנהלית הקשורים לחובות אלה;
 2. ניהול, בשם ובעבור נישומים, משלמים וגבאים, פנקסי חשבונות, פנקסי מס ורישומים אחרים לצורכי מס ומתן להם סיוע בעניין זה;
 3. הכנת, בשם ובעבור נישומים, פורשים וגבאים, דוחות והצהרות מס או מתן סיוע בעניין זה;
 4. ייצוג נישומים, משלמים וגבאים בהליכים מול רשויות המינהל הציבורי ובתחום הבקרה השיפוטית על החלטות, פסיקות ופעולות מנהליות אחרות במקרים המפורטים בסעיף 1".