החשיבות של ציון מספר PESEL בגביית חובות

שֵׁרוּת

חשיבות ציון מספר פסל בגביית חובות

תופעה נפוצה מאוד בגביית חובות היא אי הכללת מספר PESEL ביחסים עם קבלנים. תרגול זה מעכב ומאט באופן קיצוני את תהליך ההחלמה.

הדרישה להשתמש במספר PESEL בהליכים אזרחיים

ב-7 ביולי 2013, חלו שינויים מהותיים בהליך האזרחי בפולני בנוגע למספר PESEL, שמטרתם להקל על זיהוי ישויות בהליכים אזרחיים ולהפחית את הסיכון לטעויות אפשריות בפני בתי משפט ומשפטנים בהליכי הוצאה לפועל מתמשכים. ראשית, לאחר הכנסת התיקון, יידרש התובע למסור את מספר ה-PESEL (או מספר ה-NIP) במכתב הראשון שיגיש לבית המשפט. חשוב לציין, במקרה של הליכי כתב תשלום אלקטרוני, יידרש התובע, בנוסף לדרישה להזין את מספר ה-PESEL שלו (NIP) בעתירה האלקטרונית, לציין גם את מספר הזיהוי המתאים של הנתבעת.

אימות נכונות מספר פסל על ידי בית המשפט

התקנה החדשה מחייבת את בית המשפט לקבוע את מספר PESEL, מספר NIP, מספר KRS או מספר אחר מהמרשם או הרשומות הרלוונטיות. כמו כן, על בית המשפט לבצע פעולות אלו בעצמו, ללא התערבות התובע, באמצעות שליחת שאילתה למאגר PESEL או למרשם המרכזי ומידע על פעילות כלכלית. עם זאת, אם במהלך הפעולות שנקט בית המשפט לקביעת מספר PESEL יתברר שיש קשיים בקבלת מידע כזה (למשל במצב שבו מתגוררים יותר אנשים בעלי אותו שם ושם משפחה ברחוב נתון), לבית המשפט יש את הזכות לזמן את התובע למסור מידע נוסף על הנתבע המוכר לו, שיכול לסייע בזיהוי מספר ה-PESEL שלו. האינטרס של התובע למסור מידע כאמור לבית המשפט, אך משלא יעשה זאת, עליו להביא בחשבון כי בית המשפט, בהיעדר יכולת להמשיך בתיק, רשאי להשהות את ההליכים.

סנקציות על מספר PESEL שהוזן שגוי

במקרה של מספר PESEL שגוי (מספר NIP / KRS), אם הוא נובע מצביעה מכוונת של נתונים שגויים או אי ביצוע גילוי נאות, על התובע לקחת בחשבון כי הוא עלול לקנס. יצוין כי האינטרס של התובע, ללא קשר לסוג ההליכים, לבקש לקבל את מספר PESEL של קבלנו. בוודאי שזה יקל משמעותית על אכיפת החובות בבית המשפט בעתיד.

חובת ציון מספר פסל בעניינים שלפני התיקון

השינויים הנ"ל לגבי מספר PESEL הוכנסו ביום 7 ביולי 2013, לפיכך ראוי לשקול את סוגיית החובה שהוכנסה במקרים שלפני ביצוע התיקון. במקרה זה יש להשתמש בהחלטת בית המשפט העליון, אשר נכתב כך:

כאשר נותנים את סעיף האכיפה לפסקי דין של בתי משפט או המלצות בתי משפט שניתנו בהליכים שנפתחו לפני 7 ביולי 2013 והסדרי משפט שהושלמו בהליכים שנפתחו לפני תאריך זה, תוכן סעיף האכיפה אינו מצביע על המידע הנכלל בסעיף 21 לתקנה. של שרת המשפטים מיום 5.4.2012 על נוסח סעיף האכיפה (כתב העת לחוקי התשע"ב, סימן 443 בתיקון. כתב העת לחוקי התשע"ג, סימן 859).

במילים אחרות, בית המשפט העליון קבע כי בתיקים שנסגרו לפני שנת 2013, בהם מגיש התובע בקשה לסעיף אכיפה, התובע אינו נדרש למסור את מספר ה-PESEL של הנתבעת. אותו כלל חל על תיקים שהחלו לפני 7 ביולי 2013 ועדיין תלויים ועומדים.