הפסקת פעילות והקלות ברכישת קופה

מס שירות

הקלה ברכישת קופה רושמת

נישומים המתחילים לרשום את המחזור וסכומי המס המופיעים במועדים החלים באמצעות קופה רושמת, בהתאם לאמנות. 111 שניות סעיף 4 לחוק מע"מ, רשאית לנכות ממס זה את הסכום שהוצא לרכישת כל אחת מהקופות, המדווחות במועד תחילת הרישום (נובעת החובה) בסך 90% ממחיר רכישתה (לא כולל מס), אך לא יותר מ-PLN 700.

עם זאת, יש לזכור כי ניכוי חד פעמי אפשרי רק כאשר ההתחשבנות לתקופה מסוימת כוללת עודף מס המגיע על המס שנגבה, בסכום השווה או העולה על השווי שיש לנכות בגין הרכישה. של הקופה.

מה אם מס התשומות עולה על המס המגיע? ניכוי שווי רכישת הקופה המוגבל אינו אובד. עם זאת, יש לזכור כי לתקופה אחת היזם רשאי לנכות את סכום הקצבה שלא יעלה על:

  • 25% מהסכום המגיע לנישום לניכוי לפני ביצועו בפעם הראשונה (מקסימום 25% x PLN 700 = PLN 175) - אם הנישום יגיש הצהרות לתקופות חודשיות,
  • 50% מסכום הסכום הנקוב המכסה את ההוצאות לרכישת קופות רושמות, המתוארות בחוק - אם הנישום מגיש דוחות לתקופות רבעוניות.

הפסקת פעילות וחובת רכישת קופה רושמת

מנהל לשכת המסים בוורשה בפרשנות פרטנית מס. IPPP2 / 443-87 / 11-2 / JW מ-21 באפריל 2011 קבע כי אין להתייחס לנישום שמשהה ולאחר מכן חוזר לפעילות עסקית בשנת מס כאל סטארט-אפ. עובדת פתיחת עסק היא ייחודית ועשויה להתקיים פעם אחת בלבד, תוך פרק זמן מוגדר בהחלט - מדובר בביצוע הנישום של הפעילות הראשונה המפורטת באמנות. 5 לחוק.

בקשר לאמור לעיל, במידה והנישום חרג מגובה תקרת הפטור בקופה, אשר לשנים 2013-2014 יעמוד על 20,000 זלוטי מחזור, למרות הפסקת הפעילות, לאחר חידושה, עדיין יהיה חייב לרשום את המכירה בקופה.

הסדר ההקלה ברכישת קופה והפסקת פעילות

חריגה מסף הפטור מקופה רושמת, הנישום חייב להנהיגו לא יאוחר מתום חודשיים, החל מהיום הראשון של החודש שלאחר החודש שבו חרגה מהמגבלה. המונח מתייחס גם לסטארט-אפים וגם לאלה שממשיכים בעסקיהם.

אם חובת הכנסת הקופה נכנסה לתקופת ההשעיה על ידי הנישום בפעילות כלכלית, הסדרת ההקלה ברכישת הקופה תתאפשר רק לאחר חידוש הפעילות. עמדה זו ננקטה על ידי מנהל לשכת המסים בוורשה בפרשנות שצוטטה לעיל: ניתן לבצע את הניכוי בדוח המס בגין מס על טובין ושירותים לתקופת המס שבה החלה רישום המחזור וסכומי המס המגיעים.