החלת הפטור ממע"מ לזר הפועל בפולין

מס שירות

הפטור הסובייקטיבי ממע"מ המתייחס לשווי המכירות הוא אחת מהעדפות המס הנפוצות ביותר במסגרת מס ערך מוסף. עם זאת, יש לשקול האם ניתן להחיל את הפטור ממע"מ באותם תנאים על זר הפועל בפולין ומתגורר במדינה אחרת. הנושא הזה הוא הנושא של הניתוח שלנו.

פטור בכפוף ממע"מ

בפתח הדברים יצוין כי חוק מע"מ משתמש בהגדרה רחבה מאוד של פעילות כלכלית, כלומר היקפו הסובייקטיבי של חוק מע"מ כולל לא רק גופים טיפוסיים המנהלים פעילות כלכלית, אלא גם אנשים טבעיים המשתמשים בנכסיהם הפרטיים באופן רציף. ולמטרות להרוויח כסף.

דוגמה קלאסית היא חכירה אישית של נכס פרטי. בנסיבות כאמור, עסקינן במתן שירותים בתמורה ובמסגרת המע"מ.

מטבע הדברים, קבוצה גדולה של נישומים נהנית בהקשר זה מפטור ממע"מ, המכונה פטור סובייקטיבי.

בהתאם לאמנות. 113 פסקה. 1 לחוק, מכירות שנעשו על ידי נישומים ששווי המכירה שלהם לא עלה על הסכום הכולל של 200,000 PLN בשנת המס הקודמת פטורות ממס. סכום המס אינו כלול בשווי המכירה.

בהתאם לאמנות. 113 פסקה. 9 לחוק פטור ממכירת מס שביצע הנישום החל משנת המס המבצע את הפעולות המפורטות באמנות. 5, אם אומדן שווי המכירה אינו עולה, ביחס לתקופת הפעילות הכלכלית בשנת המס, על הסכום הנקוב בפסקה. 1.

עם זאת, נשאלת שאלה האם זר המתגורר בחו"ל ומנהל עסק בפולין רשאי לנצל את הפטור הנ"ל. סוגיה זו תחול גם על האנשים הטבעיים הנ"ל המתגוררים דרך קבע במדינה אחרת ומשכירים מקרקעין הנמצאים בפולין.

החלת הפטור ממע"מ לזרים - פטורים

חוק מע"מ מפרט מקרים בהם השימוש בפטור הסובייקטיבי ממע"מ נשלל לחלוטין.

מבוסס על מאמר. 113 פסקה. 13 נקודה 3 לחוק הפטורים האמור בסעיף. 1 ו-9, אינו חל על נישומים שאין להם מקום מושבו של העסק בשטח המדינה.

חוק המע"מ הפולני אינו מגדיר במפורש את המושג "מושב עסקי". עם זאת, הגדרה כזו כלולה בתקנה 282/2011, בה ניתן לקרוא כי מקום הפעילות העסקית של הנישום הוא המקום בו מבוצעות תפקידי ההנהלה הכללית של החברה.

לקביעתה נלקחת בחשבון המקום בו מתקבלות ההחלטות החשובות הנוגעות להנהלה הכללית של החברה, כתובת המשרד הרשום של החברה ומקום התכנסות דירקטוריון החברה. מקום בו קריטריונים אלו אינם מאפשרים לקבוע בוודאות את מקום הקמתו של מקום עסקו של הנישום, הקריטריון הקובע הוא המקום בו מתקבלות החלטות משמעותיות הנוגעות להנהלה הכללית של המיזם. כתובת הדואר עצמה אינה יכולה להיחשב כמקום עסקו של הנישום (סעיף 10 לתקנה).

אם המשרד הרשום של העסק של משלם המסים ממוקם במדינה שאינה פולין, הפעילות הכלכלית המתנהלת בשטחה של הרפובליקה של פולין עשויה שלא ליהנות מהפטור הסובייקטיבי הנזכר באמנות. 113 לחוק מע"מ.

מושב העסק ומקום מגורים

אין ספק שהמונח "מושב עסקי" מתייחס למפעילים כלכליים.

הוראות מס על טובין ושירותים אינן משתמשות במונח "מושב" ביחס לאנשים טבעיים, אלא רק לגבי אנשים משפטיים ויחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית.

לפיכך, קיימים ספקות במצבם של זרים שהם אנשים טבעיים. אין להם מושב עסק, אלא מקום מגורים.

ניתוח הפסיקה הקיימת והפרשנויות שניתנו על ידי רשויות המס מביא למסקנה כי כאשר מדובר באדם טבעי, מקום המגורים שווה למקום המגורים.

כפי שציין מנהל KIS בפרשנות 27 בנובמבר 2020 (מס' מקום עצם הפעילות העסקית בשטח המדינה. כתוצאה מכך, נישום שיש לו מקום מגוריו בחו"ל ומבצע פעילויות הכפופות למיסוי מע"מ בפולין יצטרך לשלם מע"מ על כל מחזור.

עמדה מקבילה נוקטת בבתי המשפט לעניינים מינהליים, דוגמה לכך היא פסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מינהליים מיום 28.2.2018 (ע"א 751/16), שם צוין במפורש כי השימוש בא. 113 פסקה. 13 נקודה 3 לחוק מע"מ, יש להחיל את המונח "נישום ללא/בלי משרד רשום" הן על נישומים המנהלים פעילות עסקית בצורת יחידות ארגוניות והן כאדם טבעי.

כתוצאה מכך, אדם טבעי המתגורר במדינה אחרת ומנהל עסקים בפולין (כולל השכרה פרטית) אינו יכול ליהנות מהפטור המוגבל המפורט באמנות. 113 לחוק מע"מ.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

דוגמה 1.

לאדם טבעי יש תושבות קבע בגרמניה. בפולין יש לו נכס מסחרי שהוא משכיר. במקרה כזה היא לא יכולה ליהנות מהפטור הסובייקטיבי ממע"מ. כל השירותים שניתנו יהיו חייבים במס.

אגב, נציין כי אם זר שהוא אדם טבעי שוכר נכס למגורים בפולין, אין הוא יכול לנצל את הפטור הסובייקטיבי, אולם אין מניעה ממנו להחיל את הפטור האובייקטיבי הקבוע בסעיף. 43 שניות 1 נקודה 36 לחוק מע"מ.

נזכיר כי על פי הוראה זו פטורים ממס שירותים בתחום השכרה או השכרה של מקרקעין בעלי אופי למגורים או חלק ממקרקעין, לחשבון עצמו, למגורים בלבד. הפטור מהפטור הסובייקטיבי חל הן על אנשים משפטיים שבסיסם מחוץ לפולין והן על אנשים טבעיים המתגוררים מחוץ לשטח הרפובליקה של פולין.

קביעת מקום מגוריו של זר

בניגוד לחוק PIT, מבחינת מס ערך מוסף, אין לנו תקנות המגדירות וקובעות את מקום מגוריו של אדם טבעי.

בהקשר זה יש להתייחס לפסיקה הקיימת הנותנת הנחיה מסוימת בעניין זה.

לפי ה-WSA בוורשה בפסק דינו מיום 4.11.2015 (III SA/Wa 239/15), יש להבין את מקום מושבו של עסקו של אדם טבעי כמקום בו ההחלטות החשובות ביותר בתחום הניהול הכללי של זה. נעשות פעילות. אם פעילותו של אדם טבעי מתנהלת במקום שאינו מקום מגוריו, יש לראות את מקום מגוריו של אדם זה כמקום מושבו של העסק, כי שם נמצאות ההחלטות החשובות ביותר של אדם טבעי בתחום. של ניהול פעילות זו נלקחים.

לעומת זאת, בפסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מינהליים מיום 14.9.2018 (ע"א 1776/16) ניתן לקרוא כי עובדת מיקומם של מקרקעין בפולין שמהם מופקת הכנסה, או מגיעה לפולין. מספר פעמים בשנה למטרות הקשורות להשכרה ואסמכתאות כלליות העובדה שהשטח שבבעלות פולין מיועד לפגישות עם דיירים, אינה יכולה להוכיח כי מקום מושבו של העסק בפולין.

לפיכך, בהמשך לסיכום הניתוח שלנו, יודגש כי זר הפועל בפולין אינו יכול ליהנות מהפטור הסובייקטיבי ממע"מ. זה חל הן על אנשים טבעיים המתגוררים במדינה אחרת, כמו גם על אנשים משפטיים ויחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית הממוקמים מחוץ לרפובליקה של פולין.