שכר מינימום ודמי מחלה של עובד נוער

שֵׁרוּת

דמי מחלה, ולאחר 33 ימי מחלה, דמי מחלה של עובד נוער משולמים בתנאים כמו של עובדים אחרים. ההבדל היחיד הוא שהוא אינו מוגדל לשכר המינימום, כפי שקורה אצל מבוטחים אחרים, והסכום לחישוב הוא השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים של עובד צעיר. שכר המינימום שמעסיק נדרש לשלם משתנה מדי רבעון, ולכן יש לחשב מחדש את בסיס המחלה מדי רבעון. ראו כיצד מוענקים גמול ודמי מחלה של עובד נוער!

העסקת עובד נוער

עובד נוער הוא אדם שמלאו לו 15 שנים ולא 18 שנים. כמו כן, עליה להיות בעלת תעודת גמילה מבית ספר יסודי ולקבל אישור רפואי מרופא שהעבודה אינה מסכנת את בריאותה. ניתן להעסיק נער בשני מקרים:

 • להתלמדות
 • לעבודה קלה.

הכנה מקצועית עשויה להתבצע בצורה של:

 • התמחות
 • הכשרה לביצוע עבודה ספציפית
 • הכשרה מקצועית אומנותית.

ההתלמדות כוללת תרגול בחצרי המעסיק והכנה תיאורטית בבית הספר או בקורסים להכשרה מקצועית. נחתם חוזה עבודה עם העובד לצורך התלמדות. ההתמחות עשויה להימשך עד 36 חודשים.

ההתלמדות נועדה להכשיר עובד נוער לביצוע עבודה כעובד הכשרה ועשויה לחול רק על משרות נבחרות המסווגות בהוראות החינוך המקצועי. ההכשרה עשויה להימשך בין 3 ל-6 חודשים ומסתיימת בבחינה.

ההכשרה המקצועית במלאכה, לעומת זאת, מורכבת מהעסקת עובד נוער אצל מעסיק שהוא בעל מלאכה במקצועות שאינם נכללים בסיווג החינוך המקצועי.

בני נוער רשאים להיות מועסקים על ידי מעסיק בעל כישורי מדריך הנדסאי, המפורטים בתקנת שר החינוך הלאומי מיום 22.2.2019 על הכשרה מקצועית הנדסאית (כתב עת חוקים 2019, סימן 391).

לחוזה למטרת התלמדות שנכרת עם עובד נוער יש את כל התכונות של חוזה לתקופה בלתי מוגבלת. החוזה נכרת עם המתבגר והאפוטרופוס החוקי שלו, בדרך כלל ההורה.

כמה זמן עובד נוער יכול לעבוד?

 • אם הוא מתחת לגיל 16, זמן עבודתו לא יעלה על 6 שעות.
 • לאחר גיל 16 זמן העבודה לא יעלה על 8 שעות.
 • זמן העבודה כולל את כמות זמן הלימוד על פי לוח הזמנים, ללא קשר אם שיעורים אלו מתקיימים בשעות העבודה.
 • חל איסור להעסיק מתבגרים שעות נוספות או בלילה הנמשכות בין השעות 22:00-6:00, ולמי מתחת לגיל 15, תקופת הלילה מכסה את התקופה שבין 8:00 ל-6:00.
 • על המתבגר לקיים הפסקה מהעבודה, שצריכה להימשך לפחות 14 שעות ביממה, ובמהלך השבוע של המתבגר עליו לקיים לפחות 48 שעות מנוחה רצופה, כולל יום ראשון.

איזה סכום יש לשלם לצעיר?

על פי תקנת מועצת השרים מיום 28.5.1996 בדבר הכשרה מקצועית של מתבגרים ותגמולם (כתב העת לחוק התשע"ד, סימן 232), שכרו של מתבגר מחושב בהתחשב בשכר החודשי הממוצע ב-2014. הכלכלה הלאומית ברבעון הקודם, הכריז על ידי נשיא ה-CSO בכתב העת הרשמי של הרפובליקה של פולין "מוניטור פולסקי".

זה מסתכם ב:

● בשנה הראשונה לחינוך - לא פחות מ-5%,
● בשנה השנייה לחינוך - לא פחות מ-6%,
● בשנה השלישית לחינוך - לא פחות מ-7%.

אפשר כמובן להכניס תנאים נוחים יותר של חוזה העבודה בחוזה העבודה שנכרת עם המתבגר, למשל שכר גבוה יותר או הטבות נוספות הקשורות לעבודה. ברור שככל שהשכר הבסיסי גבוה יותר, כך דמי המחלה של עובד צעיר גבוה יותר.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כמה ימי חופשה צריך להעניק לעובד מתבגר?

 • 12 ימי עבודה לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה הראשונה
 • 26 ימי עבודה לאחר שנת עבודה.

יש להעניק למלודוסיאן חופשה במהלך חופשות בית הספר.

כמו במקרה של חוזי עבודה שנכרתו עם מבוגרים, ניצול חופשת החג אינו משפיע על דמי מחלה של עובד נוער.

בשנה הקלנדרית שבה מגיע הצעיר לגיל 18, הוא זכאי לחופשה של 20 ימי עבודה אם זכה לחופשה לפני שהגיע לגיל 18.

בנוסף לחוזה ההכשרה המקצועית, ניתן להעסיק נער במסגרת חוזה עבודה לעבודה קלה. רשימת העבודות שאינן ניתנות להזמנת עובד נוער מוסדרת בתקנת מועצת השרים מיום 24.8.04 על רשימת העבודות האסורות למתבגרים ותנאי העסקתם בחלק מיצירות אלו (כתב העת למשפטים). משנת 2004, מס' 200, פריט 2047, בתיקון).

עבודה קלה היא עבודה כזו שאינה מהווה איום על חייו, הבריאות וההתפתחות הפסיכופיזית של עובד נוער. על המעסיק להגדיר את רשימת העבודות הקלות, לאחר קבלת הסכמת הרופא הרפואה התעסוקתית, וכן לאחר קבלת אישור עבודות אלו על ידי פיקוח העבודה הארצי. יש להכיר את העובד הנוער ברשימת העבודות הקלות לפני תחילת העבודה. למשל, מדובר בקטיף פירות, עבודות עזר משרדיות, עבודות ניקיון.

דמי מחלה של עובד נוער - מה יש לעשות במקרה של מחלה של עובד קטין?

עובד נוער זכאי לדמי מחלה המשולמים על ידי המעסיק במהלך 33 הימים הראשונים. דמי מחלה לעובד צעיר מתחילים ביום המחלה ה-34. כאן חלות הוראות חוק דמי מחלה ויולדות, בדיוק כמו לגבי מבוגרים. נער רוכש את הזכות לגמול עבור תקופת המחלה לאחר תקופת המתנה של 30 יום, למעט כאשר אובדן הכושר לעבודה נגרמה מתאונת עבודה או כאשר לא חלפו יותר מ-90 ימים בין סיום הלימודים בחטיבת הביניים. והתחלת עבודה (סעיף 4(3)) לחוק).

דמי מחלה ודמי מחלה של עובד נוער מגיעים לכל יום של אובדן כושר עבודה שהוכרז.הדבר חשוב במצב בו עובד נוער עובד יומיים בשבוע ומקבל את חופשת המחלה למשך חמישה ימים, ובמקרה כזה הוא אמור לקבל דמי מחלה למשך חמישה ימים.

הבסיס לדמי מחלה הוא התגמול ששולם לעובד מתבגר במהלך 12 החודשים שקדמו לחודש, ובמקרה של תקופת העסקה קצרה יותר, הגמול לתקופה זו. גמול עובד נוער ודמי מחלה משולמים בגובה 80% מבסיס החישוב.

הבסיס לדמי מחלה ולאחר מכן לדמי מחלה אינו מוגדל עד לגובה שכר המינימום (סעיף 45 לחוק הגמלה).

דמי מחלה בגין שלושה ימי מחלה לנער שחלה בחודש העבודה הראשון הם כדלקמן:

PLN 275.23 x 13.71% (סכום התרומות הממומן על ידי העובד) = 37.73

PLN 275.23 - PLN 37.73 = PLN 237.50

PLN 237.50 / 30 (ימים בחודש לפי ZUS) = PLN 7.92

PLN 7.92 x 3 ימים x 80% = PLN 19.01