השקעות נטושות ו-PIT ומע"מ

מס שירות

לפני שההשקעה יוצאת לדרך, היא צורכת כסף רב, לא רק מעבודתו של משלם המסים עצמו. עם זאת, ההשקעות לא תמיד הושלמו. במצב כזה קיימת בעיה בהסדרתם לפי דיני המס. בדוק כיצד השקעות נטושות ישפיעו על חובות המס.

השקעות נטושות ו-PIT

בהתאם לאמנות. 5א נקודה 1 לחוק PIT, השקעות מוגדרות כרכוש קבוע בהקמה כמשמעותו בחוק החשבונאות. מנגד, חוק חשבונאות באמנות. 3 שניות 1 נקודה 16 מגדירה רכוש קבוע בהקמה כרכוש קבוע בתקופת בנייתם, הרכבתם או השבחתם של רכוש קבוע קיים.

הוצאות שהוצאו בקשר להשקעה אינן מוכרות ישירות כעלויות הניתנות לניכוי במס. הם מגדילים את ערך ההשקעה, ומשפיעים על הערך הראשוני העתידי של הרכוש הקבוע שייבנה (שייוצר) לאחר השלמת ההשקעה. הוצאות שהוצאו על השקעות שהושלמו, כתוצאה מהן יופקו רכוש קבוע, יהפכו, ככלל, לעלויות הניתנות לניכוי מס באמצעות מחיקת פחת.

לכן, הבעיה מתעוררת כאשר השקעה נתונה מפסיקה להימשך. העלויות של השקעות נטושות הן, על פי אמנות. 22 שניות 5ה לחוק PIT, עלות מס במועד המכירה או פירוק ההשקעה. עם זאת, המחוקק לא הכניס לתקנות המס הגדרה משפטית למונח "פירוק השקעות", לפיכך, בעת פרשנות הוראות הפירוק יש להשתמש בפרשנות הלשון של מושג זה.

בהתחשב בתקנות הנ"ל, יצוין כי ההוצאות שנגרמו על השקעה לא גמורה עשויות להיות מסווגות כעלויות הניתנות לניכוי מס בשני מצבים:

  • מכירת השקעה לא גמורה,

  • חיסול השקעה נטושה.

מכירת השקעות

בעיקרון, מכירה, סילוק מכירת השקעה לא גמורה אינה גורמת לבעיות. במועד ההשקעה רשאי הנישום לכלול את ההוצאה על ההשקעה בעלויות הניכוי במס.

דוגמה 1.

משלם המיסים בנה אולם ייצור. הוא הוציא הוצאות השקעה בסכום של 100,000 זלוטי, אותן לא כלל כעלויות, והן אמורות להעלות את הערך ההתחלתי של הרכוש הקבוע. עקב בעיות כלכליות, הוא החליט למכור את ההשקעה שהתחילה תמורת 150,000 זלוטי. במקרה כזה, ההכנסה ממכירה תעמוד על 50,000 PLN (150,000 PLN - 100,000 PLN).

פירוק השקעות

תקנות המס אינן מכילות הגדרה משפטית של פירוק השקעות, יש להשתמש במשמעות המונח פירוק בפולנית. כיוון שמשמעות "חיסול" היא: "לגרום למשהו להפסיק להתקיים או להיפסל, למחוק, להיפטר ממשהו", רשויות המס דורשות שהפירוק יהיה "פיזי" במהותו. התנאי להכרה בהוצאות של השקעה שהופסקה כעלויות הניתנות לניכוי במס הוא גם שהשפעת ההוצאות שהוצאו על ההשקעה שהופסקה לא תשמש בעתיד.

לדעתנו, ניתן לדבר על פירוק השקעה כאשר הנישום מקבל החלטה על מחיקה (הסרה) לצמיתות של רכוש קבוע בהקמה מרישומי הנכסים. עמדה כזו אושרה על ידי מנהל לשכת המס בבידגושץ' בפסק הדין הפרטני מיום 6.8.2013, ITPB1 / 415-644 / 12/13-S / WM, שם ניתן לקרוא:

(...) בהתחשב בתוכן האמנות המצוטטת. 22 שניות סעיף 5ה לחוק מס הכנסה ותוכנו של פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מחוזי בבידגושץ', יצוין כי ניתן לנכות את עלויות ההשקעה שהופסקה שנגרמה למבקש כעלויות הניתנות לניכוי מס במצב בו יש למבקש. בהחלט החליטו שהשפעת ההוצאה שנגרמה על ההשקעה הנטושה לא תשמש בעתיד.

לפיכך, בהתחשב בעמדת בית המשפט בתיק הנדון ובהתחשב בעובדות שהוצגו בבקשה לפרשנות פרטנית, יצוין כי במועד קבלת ההחלטה על פירוק ההשקעה הנטושה, רשאי המבקש. לכלול את עלות השקעה זו כעלויות הניתנות לניכוי במס, אולם ובלבד שההחלטה היא סופית ושהשפעת ההוצאה שהוצאה על ההשקעה שהופסקה לא תשמש בעתיד (...).

עמדה דומה ניתן למצוא בהחלטות שיפוטיות, דוגמה לה היא פסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מינהליים מיום 25.6.13, ת"פ מס' II FSK 2225/11.

השקעות נטושות ומע"מ

בדיחה. 86 שניות מסעיף 1 לחוק מע"מ עולה כי לנישום עומדת הזכות להפחית את סכום המס המגיע בגובה מס התשומות ככל שהטובין או השירותים משמשים לביצוע פעולות חייבות במס.

מכאן עולה כי הזכות להפחית את סכום המס המגיע בגובה מס התשומות ניתנת בהתקיים תנאים מסוימים, קרי הניכוי נעשה על ידי נישום רשום פעיל במע"מ וכאשר הטובין והשירותים שעל רכישתם המס חויב, הם משמשים לפעילויות החייבות במס. התנאי המאפשר לנישום לממש את הזכות לניכוי מס תשומות הוא היחס בין הרכישות לבין הפעולות החייבות שבוצעו, כלומר התוצאה שלהן היא קביעת מס התשומות (חבות מס).

הקשר בין רכישות לפעילות הנישום עשוי להיות ישיר או עקיף.

אם עסקינן במכירה של השקעה שבמהלך יצירתה נוכה מע"מ, המכירה חייבת במיסוי ולכן אין לתקן את המע"מ.

הבעיה מתעוררת במקרה של נטישת השקעה. במצב כזה, כאשר הנישום נטש את ההשקעה מסיבות אובייקטיביות או עצמאיות, אין לתקן גם מע"מ. כך אישר מנהל לשכת המסים בוורשה במכתב מיום 18.6.2014, נ"ר תיק. IPPP3 / 443-287 / 14-2 / ​​IG, שבו אנו יכולים לקרוא.

(...) המשך ההשקעה מסיבות שאינן בשליטת החברה אינו נתמך בשיקולים כלכליים ועסקיים, ויישומה עלול להשפיע באופן משמעותי על מצבה הפיננסי של החברה. בהתבסס על הנחות אלו, החברה התפטרה לצמיתות וללא החזרה מהמשך ההשקעה ואין בכוונתה להשתמש בהוצאות ההשקעה שנגרמו והנזנחו למטרות אחרות בעתיד. קבלת החלטה סופית כזו אין פירושה שההשקעה הנטושה תשמש לפעילויות פטורות או שאינן חייבות במס.

בשים לב להוראות הדין האמורות לעיל, נסיבות המקרה שהוצגו, וכן הפסיקה של בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי, יצוין כי אם הייתה למבקש הזכות להפחית את המס המגיע על ידי סכום מס התשומות על ההוצאות שהוצאו הקשורות לעבודה בשיקום והרחבה של בניין הייצור שלה במועד הוצאת הוצאות אלו, ולאחר מכן מסיבות שאינן בשליטת המבקשת, האמור לעיל. הרכישות לא שימשו לביצוע פעילויות חייבות במע"מ, המבקש לא איבד את זכות הניכוי ולא היה חייב לבצע תיאום מס תשומות חד פעמי או ארוך טווח הקשור לאמור לעיל. השקעה (...).