תשלום מקדמה במהלך הפסקת הפעילות העסקית

מס שירות

קורה, במיוחד בחברות הפועלות עונתיות, שמקבלים תשלום מקדמה בזמן הפסקת פעילות העסק. הכללים הכלליים לעניין הפסקת הפעילות קובעים כי במהלך תקופתה אסור ליזם לבצע פעולות הקשורות לפרופיל הבסיסי של הפעילות, או להפיק הכנסה שוטפת מפעילות זו. אז האם במהלך הפסקת הפעילות העסקית ניתן לקבל מקדמות או מקדמות על מכירות בתקופות עתידיות שבהן הפעילות תופסק (למשל תחילת העונה) מותרת?

אילו פעילויות מותרות במהלך הפסקת פעילות העסק?

המחוקק התיר לאדם המנהל פעילות עסקית לבצע מגוון מסוים של פעולות שהוא רשאי לבצע על אף הפסקה זמנית של ניהול העסק. אילו פעולות ניתן אפוא לבצע במהלך הפסקת הפעילות העסקית? את התשובה מספק חוק חופש הפעילות הכלכלית, דהיינו אמנות. 14א סעיף 4 נקודות 1-7.

 

סעיף 14א ס"ק. 4 לחוק חופש הפעילות הכלכלית

"במהלך הפסקת הפעילות הכלכלית, היזם:

1) יש לו את הזכות לבצע את כל הפעולות הדרושות לשמירה או הבטחת מקור ההכנסה;

2) יש לו זכות לקבל חובות או חובה להסדיר התחייבויות הנובעות לפני מועד הפסקת הפעילות העסקית;

3) יש לו את הזכות למכור רכוש קבוע וציוד משלו;

4) יש לו זכות או חובה להשתתף בהליכי משפט, הליכים מסים ומנהליים הקשורים לפעילות כלכלית שבוצעה לפני הפסקת הפעילות הכלכלית;

5) מבצע את כל החובות הקבועות בחוק;

6) יש לו זכות להרוויח הכנסה כספית, גם מפעילות שנערכה לפני הפסקת הפעילות הכלכלית;

7) ניתן לבדוק בהתאם לכללים שנקבעו ליזמים המבצעים פעילות כלכלית".

 

טיפים מקוונים

מנהלים חברה ויש לכם שאלות?

נצלו את ייעוץ המומחים של מדריך היזמים

ייעוץ מקוון לעסקים

לפיכך הותר, בין היתר, לבצע פעולות הנחשבות הכרחיות לשמירה או הבטחת מקור ההכנסה.

פעילויות נחוצות והפסקת פעילות עסקית

מעבר לתחום ה"כורח" יהפוך את המעשה לבלתי חוקי במהלך ההשעיה.השגת הכנסות אפשריות החורגות מהכספיות או אלו שהושגו מהפעילות שנערכה עוד לפני השעייתה תפר אף היא את הוראות החוק.

האם זה חוקי לקבל מקדמה בזמן השעיית עסק?

התשובה לשאלה לעיל חשובה במיוחד לאנשים המפעילים פעילויות עונתיות, למשל השכרת מקלטים לקיץ או ארגון טיולים. טבעי הוא שבמקרים כאלה יתקבלו תשלומי מקדמה עבור ביצוע שירותים עתידיים. הדבר נובע בעיקר ממדיניות ההנהלה של החברה המבוססת על הסתייגויות, שמטרתה בהחלט להבטיח השגת הכנסות עונתיות.

תשלום מקדמה בזמן הפסקת פעילות העסק כשמירה והבטחת מקור ההכנסה?

קבלת מקדמה על בסיס מס הכנסה אינה מעוררת בדרך כלל חובת מס (סעיף 14(3)(1) לחוק מס הכנסה). עם זאת, על בסיס מע"מ, תשלום ההזמנה שבוצע הינו הכנסה ומייצר חובת מס. כמובן שהדבר חל רק על משלמי מע"מ פעילים אשר בעת קבלת המקדמה יידרשו להגיש הצהרת מע"מ-7 / מע"מ-7K ולשלם את המס.

המקדמה אינה ניתנת להחזר וכפי שהיא נובעת מפרקטיקה כלכלית - מפחיתה את הסיכון לביטול השירות. לכן, זוהי צורה של ביטחון עבור המוכר להשיג הכנסות בתקופות עתידיות - העונה.

תשלום מקדמה בעת הפסקת פעילות העסק ורשויות המס

הפרשנות הפרטנית שניתנה על ידי מנהל לשכת המס בבידגושץ' ביום 9 באפריל 2013 (ITPB1 / 415-56 / 13 / WM), אשר קבעה:

טיפים מקוונים

מנהלים חברה ויש לכם שאלות?

נצלו את ייעוץ המומחים של מדריך היזמים

ייעוץ מקוון לעסקים

"(...) במקרה של הפסקת פעילות עסקית, שבה המבקש אינו מספק שירותי מגורים והשכרת מגורים לטווח קצר ואינו מייצר הכנסה שוטפת מפעילות עסקית שאינה חקלאית - לא נגבה מס בטופס של כרטיס מס לכל תקופת ההשעיה ב-1/30 מהתשלום החודשי עבור כל יום השעיה.

קבלת הזמנות לעונה בה שוכר המבקש בתי נופש וקבלת תשלומים מראש עבור הזמנות כאמור יכולה להיחשב כפעילויות הנחוצות לשמירה או הבטחת מקור ההכנסה, שכן מדובר ללא ספק בפעילויות שמטרתן שימוש מלא במקומות שבבעלות המבקש. במהלך העונה לינה.

לפיכך, הפעולות המתוארות בבקשה, שבוצעו על ידי המבקש במהלך הפסקת הפעילות הכלכלית, אינן מחייבות אותו בפעילות כלכלית ובתשלום מס בדמות כרטיס מס".

מאשרת כי קבלת תשלום מקדמה במהלך הפסקת פעילות העסק עשויה להיות חוקית, אך הדבר ייקבע בעיקר על פי אופי התשלום המתקבל ואופי העסק.