מקדמה לרכישת רכב ורגע הדיווח לניכוי מע"מ

מס שירות

אחת הרכישות הגדולות של כמעט כל חברה היא נכס בדמות מכונית נוסעים. יזמים רוכשים את הרכב המדובר כרכוש החברה או רוכשים את זכות השימוש בו. בשני המקרים הם רשאים להחליט שמכונית הנוסעים תיועד רק לצורכי הפעילות העסקית ועל כן היא תחויב בניכוי 100% מע"מ מרגע הרכישה. כאן נוצרת הבעיה. האם המקדמה לרכישת רכב תהיה ההוצאה הראשונה? או אולי עוד רגע יהיה ההוצאה הראשונה?

תנאים לניכוי 100% מע"מ על רכב נוסעים

בהתאם לאמנות. 86א פסקה 1 נקודה 1 לחוק מע"מ, אם לנישום יש הוצאות הקשורות לרכב מנועי, סכום מס התשומות שניתן לנכות מחשבוניות קנייה וחלקים מתכלים הוא 50%.

ההוראה לעיל לא תחול כאשר כלי רכב משמשים אך ורק לפעילותו העסקית של הנישום.

מה זה אומר שמכונית נוסעים משמשת אך ורק למטרות עסקיות?

בהתאם לאמנות. 86א פסקה 4 נקודה 1 לחוק מע"מ, רכב מנועי נחשב כמשמש רק לפעילות העסקית של הנישום אם:

  • כיצד הם משמשים את משלם המסים, וכן

  • כללים לשימוש בכלי רכב מנועי שנקבעו על ידו, וכן

  • רישום נסיעות הרכב המנוהל על ידי הנישום עבור כלי רכב אלה, אשר יש לשמור מיום תחילת השימוש ברכב המנועי אך ורק לפעילות העסקית של הנישום ועד למועד הפסקת השימוש ברכב רק לפעילות זו;

- להחריג באופן קולקטיבי את השימוש בכלי הרכב הנוגעים בדבר למטרות לא עסקיות.

באופן חריג, הנישום לא יהיה חייב לנהל רישומי קילומטראז' במקרה של כלי רכב מנועיים המיועדים אך ורק ל:

  • מכירה חוזרת,

  • מכירות, במקרה של כלי רכב שיוצרו על ידי משלם המסים,

  • מסירה לשימוש על בסיס הסכם שכירות, שכירות, שכירות או הסכם דומה אחר,

- אם מכירה חוזרת, מכירה או שימוש בכלי רכב אלה בתמורה הם נושא עיסוקו של הנישום.

היזהר מאיחור עם הודעת VAT-26

יש לזכור כי בהתאם לאמנות. 86א פסקה סעיף 13 לחוק מע"מ, במקרה של אי הגשת פרטי הודעת מע"מ-26 במועד, רואים כי הרכב המנועי משמש רק לפעילות העסקית של הנישום רק ממועד הגשתו.

הצהרת חובה על הרכב למשרד השומה, שאמור לשמש אך ורק למטרות עסקיות

נישומים המשתמשים ברכב רק לפעולות עסקיות שלגביהן הם נדרשים לנהל רישום של קילומטראז' הרכב, נדרשים למסור מידע על רכבים אלו לראש לשכת המיסים תוך 7 ימים מהמועד בו יוציאו את ההוצאה הראשונה. הקשורים לרכבים אלו.

תשלום מקדמה עבור השכרה של רכב נוסעים

יזם שהוא משלם מע"מ פעיל סיכם עם המשכיר ביום 20.10.2017. הסכם חכירה תפעולי לרכב נוסעים. היזם שילם מקדמה על חשבון החוזה שנחתם ביום 3.11.2017. לחשבון חברת הליסינג ובאותו חודש קיבלה חשבונית מקדימה בגין תשלום זה. במקרה זה, אם היזם מעוניין לנצל את מלוא ניכוי המע"מ על הוצאות הקשורות לרכב המשמש אך ורק לפעילות עסקית, הוא מחויב:

  • הגשה עד 10 בנובמבר 2017. טופס מע"מ-26 למשרד המס המוסמך לכתובת המגורים, המספק מידע על כלי רכב המשמשים אך ורק לפעילות עסקית,

  • קביעת תקנון השימוש ברכב זה בחברה, לרבות העקרונות השוללים כל אפשרות לשימוש פרטי,

  • שמירת תיעוד של קילומטראז' הרכב מהיום הראשון של השימוש ברכב נתון למטרות עסקיות בלבד.

תשלום מקדמה לרכישת רכב נוסעים

יזם שהוא נישום פעיל במע"מ שילם ביום 6.10.2017. תשלום מקדמה לאולם תצוגה לרכב עבור רכישת רכב נוסעים, וביום 10.10.2017. קיבלה מהעוסק חשבונית מקדימה על מלוא סכום המקדמה.

במידה והיזם החליט כי הרכב הנרכש יועד אך ורק לפעילות עסקית, יש להתייחס להוצאה הראשונה כהוצאה הראשונה ששילם היזם ביום 10.10.2017. תשלום מקדמה, כלומר הוצאה הקשורה לפעילות חייבת במע"מ. ליזם המשלם את המקדמה באותו יום לא יהיה יותר מ-17 באוקטובר 2017. לרבות הצהרה על רכב נוסעים נתון באמצעות טופס מע"מ-26 כרכב המשמש אך ורק לצורכי פעילות עסקית. במידה ויצליח למסור הודעה זו בתוך התקופה הנ"ל, אזי הוא יהיה זכאי לנכות את מלוא סכום המע"מ הנובע מתשלום המקדמה, תוך שמירה על יתר התנאים לאפשרות לניכוי מע"מ מלא מהוצאות התפעול הבאות.

במקרה של הגשת בקשת מע"מ-26 לאחר 17.10.2017. היזם יוכל לנכות 50% ממע"מ מהמקדמה, כאשר מלוא הזכות לניכוי מע"מ תינתן לו רק ממועד הגשת הצהרת מע"מ-26.

תשלום מקדמה בשינוי מימון לרכישה/שימוש ברכב נוסעים

היזם הזמין מכונית נוסעים בשווי 150,000 זלוטי ברוטו. בשל הזמינות הנמוכה של דגם זה, דרש סוחר הרכב מבעל החברה תשלום מקדמה בסך 50,000 זלוטי ברוטו, אשר שולם ביום 14.11.2017. את יתרת הסכום לתשלום אמור היה לממן באמצעות הלוואת רכב, אך עקב קבלת הצעת ליסינג נוחה ביותר, היזם השתמש בה בסופו של דבר. המשכיר עד סוף נובמבר 2017. רכש את רכב הנוסע המדובר ושילם את יתרת שווי הרכב. 4 בדצמבר 2017 נחתם הסכם חכירה תפעולית, והמשכיר הוציא ליזם את החשבונית הראשונה לתשלום הראשוני בסך 50,000 זלוטי. כריתת חוזה הליסינג הביאה לכך שהתשלום מראש לא הגיע בין היזם לבין סוחר הרכב. יזם, מעוניין להימנע מהחזר לחשבון ופעולות בנקאות מחדש, 11 בדצמבר 2017. חתם על הסכם קיזוז משולש בין העוסק, המשכיר והיזם השוכר.

במצב זה, מועד הוצאת ההוצאה הראשונה הקשורה לרכב הנ"ל יהיה מועד החתימה על הסכם הניכויים ההדדיים, דהיינו 11.12.2017, בהתחשב בתאריך שנסגר ביום 4.12.2017. הסכם חכירה תפעולית. כך, היזם יוכל לא יאוחר מיום 18.12.2017. להגיש הצהרה באמצעות טופס מע"מ-26 של רכב הנוסע הנ"ל כמשמש אך ורק לפעילות עסקית ולנכות במקביל 100% מע"מ מהחשבונית בגין תשלום החכירה הראשוני, תוך שמירה על יתר התנאים לאפשרות לניכוי מע"מ מלא. מהוצאות תפעול שנגרמו לאחר מכן.

כאן, יש להתייחס בעיקר לאמנות. 498 § 1 לחוק האזרחי, המציין כי במקרה ששני אנשים הם גם חייבים וגם נושים זה לזה, כל אחד מהם רשאי לקזז את תביעתו כנגד תביעות הצד השני, אם נושא שתי התביעות הוא כסף או דברים מאותה איכות, מסומנים רק לגבי המין, ושתי התביעות מגיעות וניתן להגיש אותן בפני בית משפט או רשות מדינה אחרת.

זאת ועוד, כתוצאה מהקיזוז שתי התביעות פודות זו את זו עד לסכום התביעה התחתונה. מאידך, על פי א. 499 לחוק האזרחי, הניכוי נעשה על ידי הצהרה שניתנה לצד השני. הקיזוז ההדדי של חיובים נחשב כתשלום, אשר מביא להכחדת יחסי ההתחייבות. עם זאת, מועד תשלום זה (ניכוי) צריך להיות מועד החתימה על יישום ההסכמים הכלולים בהצהרה.

לאותה דעה שותפים לעמדת מנהל לשכת המסים בקטוביץ שהובעה בפרשנות הפרטנית מיום 17.3.2016. עם מספר סימוכין IBPP2 / 4512-1113 / 15 / ICz.