רכישת קופה מקוונת מילואים ואפשרות לנצל את ההנחה

אתר אינטרנט

קופות רושמות קיימות כמעט בכל חנויות הקמעונאות והשירותים. יזמים שיש להם אותם חייבים להחליף אותם ברציפות לקופות מקוונות. ההוצאה על קופה מקוונת היא משמעותית, במיוחד עבור אותם נישומים המשתמשים כיום במספר קופות רושמות. יתרה מכך, משלמי מסים רבים רכשו את מזומן המילואים. יזמים המחליפים קופות רושמות באינטרנט תוהים האם רכישת קופה רושמת מקוונת מזכה אותם בהנחה.

חובת שימוש בקופות רושמות

החובה לשמור רישומי מכירות תוך שימוש בקופות נובעת מהוראת א. 111 שניות 1 לחוק מיום 11.3.2004 בדבר מס על טובין ושירותים, להלן: חוק מע"מ.

על פי הוראה זו, נישומים המוכרים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד מחויבים לנהל רישום מכירות באמצעות קופות רושמות.

לפיכך, התקנות הנ"ל מגדירות את העיקרון הכללי לפיו חובת ניהול רישום בשימוש בקופה חלה על כל הנישומים המוכרים למקבלים המפורטים בהם, דהיינו אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד. לפיכך, אחד הקריטריונים הבסיסיים הקובעים את החובה להגיש בקשה לרישום קופות הוא מעמדו של קונה ההטבות הניתנות על ידי הנישום.

דוגמה 1.

הנישום מוכר רק לגופים עסקיים. ערך המכירה גבוה מאוד. במקרה זה, למרות שווי המכירות הגבוה, הנישום אינו מחויב להתקין קופה רושמת.

קופה מקוונת

על נישומים המנהלים עסק במגזרים רגישים המפורטים בחוק, הטיל המחוקק חובה להשתמש בסוג חדש של קופות רושמות, מה שנקרא קופות מקוונות (תעשיות אחרות עשויות להשתמש בקופות מקוונות בהתנדבות).

קופות רושמות מקוונות מצוידות בפונקציות חדשות המאפשרות מעבר לחיסכון בזיכרון הפיסקאלי ובקופה הרושמת המוגנת, גם העברה רציפה, אוטומטית וישירה של נתונים שנרשמו עם השימוש בהם מהרישומים השמורים ונתונים על אירועים חשובים לפעולה. של קופות רושמות למערכת התקשוב של המאגר המרכזי של קופות רושמות.

הקופה המקוונת מתחברת למאגר המרכזי של קופות רושמות דרך רשת התקשורת באופן המבטיח:

  • שליחת נתונים מקופות למאגר המרכזי של קופות רושמות באופן ישיר, רציף, אוטומטי או לפי דרישת ראש מינהל הכנסות לאומי, בצורה אלקטרונית התואמת את המבנה הלוגי;

  • שליחת פקודות מהמאגר המרכזי לקופות רושמות לגבי הפעלת הקופות וקבלתן בקופות אלו:

  1. הקשורים לפיסקאליזציה של הקופה,

  2. כולל המונח:

  • השיטה וההיקף של העברת הנתונים מקופה זו,

  • איך הקופה עובדת,

  1. הבטחת הפעלה נכונה של הקופה.

הנחה לרכישת קופה מקוונת

המחוקק נתן הנחה לרכישת קופה מקוונת. זה מגיע לאותם נישומים שמתחילים לראשונה לנהל רישום מכירות לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד באמצעות קופות, ועל בסיס חריג לאותם נישומים שכבר מנהלים רישומי מכירות באמצעות קופות רושמות, אך על פי הוראות החוק o מע"מ נדרשו להחליף את הקופות ששימשו בעבר בקופות מקוונות.

לנישום הזכות לנכות מהמס המגיע את הסכום שהוצא ברכישת כל אחת מהקופות, בסך 90% ממחיר הרכישה שלה (ללא מס), אך לא יותר מ- 700 זלוטי, ואם סכום זה הוא גבוה מסכום המס המגיע בתקופת הפשרה, זכאים להחזיר את ההפרש לחשבון הבנק של הנישום בבנק שהוקם בשטח המדינה או לחשבון הנישום באגודת חיסכון ואשראי שיתופית שהוא שייך לה. חבר, או לנכות את ההפרש מהמס המגיע לתקופות חשבונאות עוקבות, ובלבד שרכישת הפנקסים התבצעה לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד תחילת שמירת הרישומים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

רכישת קופה מקוונת מילואים ואפשרות לנצל את ההנחה

במקרים רבים נישומים משתמשים גם בקרן מילואים. היא נועדה להבטיח שהנישום יוכל למכור כאשר הקופה הראשית נכשלת.

דוגמה 2.

הנישום מספק שירותי קוסמטיקה. היא חויבה להחליף את הקופה. היא קנתה את הקופה באינטרנט וניצלה את ההנחה. ואז היא החליטה שהקופה תהיה רזרבה עבורה. האם על הנישום לשלם את זיכוי המס?

מהבהרות המס מיום 11.7.2019 בדבר ההקלות ברכישת קופות רושמות מקוונות, עולה כי ההקלה לנישומים המפורטת בתקנה. סעיף 145ב. סעיף 1 לחוק מע"מ מתקיים כאשר שני תנאים מתקיימים במשותף, דהיינו חובת החלפת הקופה הנובעת מחוק המע"מ, והרישום המקוון יוחל לכל המאוחר במועדים המפורטים בסעיף. סעיף 145ב. 3 לחוק מע"מ. הפונה מחויבת להשתמש בקופה המקוונת לביצוע שירותי קוסמטיקה וקוסמטולוגיה החל מיום 1.1.2021. יצוין כי התקיימו תנאים אלו במקרה המנותח, ובמקרה זה ההקלה מגיעה לקופה הרושמת הנתונה להחלפה בשל חובת השימוש בקופות מקוונות.

עוד יצוין כי במקרה המנותח לא מפסיקים את השימוש בקופה המקוונת, אלא משתנה אופן השימוש מהקופה הראשית לקופה רושמת המילואים.

דוגמה 3.

היזם מספק שירותי מספרה. עד כה, כל המכירות נרשמו בקופה אחת. הנישום מחויב להחליף את הקופה בשמירה אלקטרונית של עותק לקופה מקוונת. הוא החליט לקנות שתי קופות רושמות. אחד מהם הוא להיות מה שנקרא קופה רושמת מילואים. האם הנישום זכאי לזיכוי כפל מס?

במקרה זה הוא זכאי להנחה עבור קופה אחת. עד כה, היזם השתמש רק בקופה רושמת אחת ויש לו הנחה על החלפתה. לפיכך, יישובו בשתי קופות עשוי להיות ערעור על ידי רשויות המס.

לסיכום, הנישום זכאי להנחה ברכישת קופות רושמות מקוונות, אך רק כאלו שהיו בשימוש בעבר.