רכישת קרקע - היבטי חשבונאות ומס

אתר אינטרנט

יזמים רוכשים לרוב סוגים שונים של קרקעות עליהן, למשל, הם מתכננים להתחיל לבנות מטה חברה חדש. במקרה זה נשאלת השאלה האם ניתן לסווג את ההוצאות בחשבון זה כעלויות מס והאם יש לשלם את המס בגין עסקה זו למס.

רכישת קרקע ועלויות ניכוי מס

בהתאם לאמנות. 23 שניות 1 לחוק מס הכנסה, הוצאות שהוצאו בגין רכישת קרקע או זכות שימוש תמידי במקרקעין, למעט אגרות בגין שימוש תמידי בקרקע, לא יוכרו כעלויות הניתנות לניכוי במס. יתר על כן, אמנות. סעיף 22ג לחוק מסדיר כי קרקע אינה חייבת בפחת. אולם על פי החוק, יש לרשום אותם בפנקס הרכוש הקבוע.

כל הוצאות הקשורות ישירות לרכישת קרקע, כגון אגרות נוטריון או אגרות בית משפט, אינן ניתנות לניכוי מס. הוצאות אלו מעלות את הערך ההתחלתי של הקרקע והופכות לעלות בעת מכירת הקרקע.

עלויות הניכוי במס כוללות רק ריבית על ההלוואה שנלקחה למימון עסקת רכישת הקרקע. התנאי לאשראי כאמור הוא קיום קשר בין הקרקע לבין הפעילות העסקית המתנהלת. המשמעות היא שהרכישה חייבת להתבצע על ידי בעל העסק. כדאי לזכור שעלויות כוללות רק את הריבית שנצברה ושולמה לאחר מועד רישום המקרקעין בפנקס הרכוש הקבוע. ריבית המשולמת לפני כניסת הקרקע לשימוש מעלה את ערכה ההתחלתי.

ניכוי מע"מ

בהתאם לאמנות. 86 שניות 1 לחוק מע"מ, ככל שטובין ושירותים משמשים לביצוע פעולות חייבות במס, זכותו של הנישום להפחית את סכום המס המגיע בגובה מס התשומות. על יסוד הוראה זו, נאמר כי אם רכישת קרקע היא פעילות חייבת במע"מ, ניתן לנכות מע"מ מאותה רכישה. ניתן לנכות את המס גם מהוצאות אחרות הקשורות לרכישת קרקע, ובלבד שההוצאה שלהן מתועדת בחשבוניות מתאימות.

מכירת קרקע

כאשר הנישום יחליט למכור את הקרקע, סכום הפדיון יהיה שווי ההשלכה בניכוי מע"מ. ההכנסה החייבת מופחתת בכל העלויות שנגרמו במהלך רכישת הקרקע, כלומר כל העמלות והריבית על ההלוואה לרכישת קרקע, שחושבו לפני רישום הקרקע לפנקס הרכוש הקבוע. במקרה זה, הוצאות אלו יהוו עלויות הניכויות במס.