הבטחת התביעה במועד הגשת התביעה לבית המשפט ולבקשה

שֵׁרוּת

הגשת כתב תביעה לבית משפט הינה הכרח אם מדובר בגוף עסקי או באדם טבעי רגיל אשר אינו מקבל את התביעה המגיעה לו, על אף קיומן של עילות משפטיות ועובדתיות. הוראות חוק סדר הדין האזרחי מאפשרות להבטיח את התביעה בין לפני הגשת כתב התביעה, ובין להבטחת התביעה כבר במועד הגשת כתב התביעה. איך עושים את זה, כמה זה עולה? תשובה למטה.

הבטחת התביעה בהתאם להוראות תקנון סדר הדין האזרחי

בהתאם לאמנות. 730 לחוק האזרחי, בכל תיק אזרחי שייבחן על ידי בית משפט או בית משפט לבוררות, ניתן לדרוש ביטחון.

בית המשפט רשאי לתת ערובה לפני ההליך או במהלכו. לאחר השיג אותו בעל תואר בר אכיפה, מותר להעניק ערובה רק אם היא נועדה להבטיח תביעה לגמלה שטרם הושלמה מימושה.

מטרת הליכי הזהירות היא בעיקר להבטיח את אכיפתו של פסק דין בית משפט בהליך הוצאה לפועל. זה יכול להיות גם: הקלת ביצוע תביעות על ידי ייעול הליכי הוצאה לפועל עתידיים, מתן אפשרות או הקלה בהשגת מטרה אחרת של ההליך (יעילות של החלטות שאינן ניתנות לאכיפה בהליכי הוצאה לפועל), סיפוק זמני של זכויות הזכאי ( למשל במקרים של מזונות או תביעות המפורטות בסעיף 7531 של הקוד האזרחי).

האינטרס המשפטי במתן ערובה מתקיים כאשר העדר הביטחון ימנע או יפגע באופן חמור בביצוע פסק הדין שניתן בתיק, או ימנע בדרך אחרת או יעכב באופן חמור את השגת מטרת ההליכים בתיק.

מעצם ההגדרה עולה כי מטרת הבטוחה היא להבטיח אפשרות מימוש התביעה לאחר, למשל, פסק דין של בית המשפט. ייתכן שהבטחון אינו מכוון לסיפוק התביעה.

כל צד או משתתף בהליך רשאי לבקש העמדת ערובה, אם היא מוכיחה את התביעה ואת האינטרס המשפטי במתן ערובה.

מתן אמנות. 7301 § 1 לחוק סדר הדין האזרחי מפרט שני תנאים למתן ביטחון, דהיינו:

1) קיומה של התביעה, וכן

2) קיומו של עניין משפטי בנייר הערך,

שתי הנחות אלו צריכות להיות מבוססות.

הפיכת התביעה למתקבלת על הדעת על ידי המבקש משמעה ציון נסיבות כאמור, אשר יראו כי הוא זכאי לתביעה, והנסיבות יבוססו על ידו.ניתן אפוא לומר כי תנאי זה יתקיים אם המבקש יציג חומר שאינו עומד בהכרח בדרישות הקבועות בהוראות עניין גביית הראיות, וממנו ניתן, עם זאת, להסיק במידה רבה של סבירות כי. התביעה קיימת בפועל.

האינטרס המשפטי במתן הערובה נחשב סביר אם התובע הוא התובע התובע את התשלום המגיע בגין עסקה מסחרית כמשמעותה בחוק מיום 8.3.2013 למניעת עיכובים מופרזים בעסקאות מסחריות, אם שוויה של עסקה זו אכן לא יעלה על 75,000 PLN, והסכום הנתבע לא הוסדר וחלפו לפחות שלושה חודשים ממועד פקיעת תשלומו.

לפיכך, כאשר מדובר בגופים עסקיים שחלות עליהם הוראות חוק מיום 8.3.13 למניעת עיכובים מופרזים בעסקאות מסחריות, אין מקום לביסוס נוסף של הנסיבות המתנות מתן בטחונות על ידי בית המשפט.

תוכן הבקשה לאבטחה

בקשת האבטחה צריכה לעמוד בדרישות שנקבעו לכתב התביעה, וכן להכיל:

  1. ציון אופן הערובה, ובמקרים בהם מדובר בתביעה כספית גם ציון גובה הערובה;

  2. הפיכת הנסיבות המצדיקות את הבקשה לסבירות.

ציון אופן הבטוחה הכרחי בשל עקרון הכריכה של בית המשפט עם תוכן בקשת הערובה בתוקף בהליכי ההבטחה ותואם למטרות דומות, כגון ייעוד מדויק בכתב התביעה האמור בסעיף. . 187 § 1 נקודה 1 של קוד סדר הדין האזרחי.

כפי שציין בית המשפט לערעורים בוורוצלב בהחלטתו מיום 9 בפברואר 2012 (I Acz 196/12): "ציון אופן הביטחון בעניינים הנוגעים לתביעות כספיות מורכב מפירוט האמצעי המצוין בסעיף. 747 ואילך. kpc. ייתכן שהזכאי יציין שתי או יותר שיטות אבטחה חלופיות או אפשריות. ואז בית המשפט, מונחה על ידי התוכן של אמנות. 7301 § 3 לחוק סדר הדין האזרחי, צריך ליישם שיטה שתבטיח הגנה נאותה לזכאי ובו בזמן לא מכבידה על האדם המחויב מעבר לצורך”.

הערובה עשויה להיות מורכבת מהבטחת סכום נתון בחשבון הבנק של החייב/הנתבע, עיקול מטלטלין, עיקול חייבים המגיעים לחייב/נתבע מגופים אחרים.

סכום הביטחון האמור בסעיף. 736 § 1, נקודה 1 של קוד סדר הדין האזרחי, צריך לכסות חובות המכסים את כל ההטבות המובטחות. זה נתמך גם על ידי התוכן של אמנות. 736 § 3 לקוד סדר הדין האזרחי.

ציון גובה הערובה הוא דרישה פורמלית הכרחית בבקשה להבטחת תביעה כספית.

סכום הביטחון צריך לכלול:

  1. תשלום בשל;

  2. ריבית על הקרן;

  3. אגרות בית משפט ועלויות ייצוג משפטי.

דוגמה 1.

יאן קובלסקי, בתפקיד יזם, ביצע עבור יאן נובק שירות בנייה - בניית מרפסת. הצדדים הסכימו כי התגמול המגיע לג'אן קובלסקי יעמוד על 11,000.00 PLN, שישולם תוך 14 ימים ממועד השירות. יאן נובק לא שילם את הסכום המגיע במועד, לפיכך החליט יאן קובלסקי להפנות את התיק לבית המשפט ולהגיש בקשה להבטחת התביעה יחד עם התביעה. כיצד לקבוע את גובה הביטחון?

  • החוב העיקרי הוא PLN 11,000.00;

  • הריבית ממועד הפירעון ועד להגשת התביעה (למשל) מסתכמת ב- 800.00 PLN;

  • אגרת בית המשפט היא PLN 750.00;

  • עלויות ייצוג משפטי PLN 3,600.00.

  • לפיכך, סכום הביטחון הוא PLN 16,150.00.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

אגרה בגין הבקשה להבטחת תביעה

בהתאם לאמנות. 68 נקודה 1 לחוק מיום 28 ביולי 2005 בדבר הוצאות משפט בתיקים אזרחיים, ככלל, נגבית אגרה קבועה בסך PLN 100 עבור בקשה למתן, שינוי או ביטול הבטחת תביעה.

עם זאת, בהתאם לסעיף. 95 שניות 1 נקודה 1 לחוק מיום 28 ביולי 2005 בדבר הוצאות משפט בתיקים אזרחיים, לא נגבית אגרה בגין הבקשה למתן ערובה שהוגשה במכתב הפתיחה בהליך.

מהאמור לעיל עולה כי אם בקשת הערובה הוגשה בכתב התביעה - מסמך פתיחת ההליך, הרי מלבד אגרת בית המשפט לכתב התביעה, אין מקום לתשלום אגרה נוספת בגין הבקשה. בִּטָחוֹן.

הבקשה להבטחת התביעה היא ללא ספק אמצעי לאפשר את ביצועה בהמשך של התביעה במקרה של זכייה. כדאי לזכור כיצד לכלול כהלכה בקשה כזו בכתב התביעה כך שתעמוד בתנאים הפורמליים ובית המשפט יוכל להכיר בה.