תאונת עבודה ואחריות פלילית של המעביד בגין אי הודעה לתובע או מפקח עבודה

שֵׁרוּת

קוד העבודה, בפרק תאונות עבודה ומחלות מקצוע, מטיל על המעסיק חובות מסוימות שיש לבצע במקרה של תאונת עבודה במקום העבודה. אין ספק שחובתו העיקרית של המעסיק היא אם כן לנקוט באמצעים שיעלמו לחלוטין את האיום או יפחיתו אותו, אך גם מתן עזרה ראשונה.

תאונת עבודה וחובות המעסיק

בהתאם לאמנות. 234 § 2 לחוק העבודה, כל מעסיק מחויב להודיע ​​מיד למפקח העבודה המחוזי ולתובע הציבורי על תאונה קטלנית, חמורה או קולקטיבית בעבודה ועל כל תאונה אחרת שגרמה להשפעות האמורות לעיל, הקשורות לעבודה, אם זה יכול להיחשב כתאונת עבודה.

על פי ההגדרה החוקית, תאונת עבודה היא "אירוע פתאומי הנגרם מגורם חיצוני, גרימת חבלה או מוות, המתרחש בקשר לעבודה:

1) במהלך או בקשר עם ביצוע פעולות רגילות או פקודות של ממונים על ידי העובד;
2) במהלך או בקשר עם ביצוע פעולות על ידי העובד עבור המעביד, גם ללא הוראה;
3) בזמן שהעובד עומד לרשות המעביד בדרך בין מושב המעביד למקום ביצוע ההתחייבות הנובעת מיחסי העבודה".

מהבחינה המשפטית, יובהר כי המעסיק מחויב להודיע ​​לרשויות המוסמכות לא על כל התאונות, אלא רק על אלו שניתן לסווג כמפורט באמנות. 234 § 2 לחוק העבודה.

תאונת עבודה קטלנית היא תאונת עבודה שגרמה למותו של העובד לא יאוחר מ-6 חודשים מהתרחשותה.

תאונת עבודה קולקטיבית היא תאונת עבודה שבה נפגעו לפחות שני עובדים.

תאונה קשה היא תאונת עבודה הגורמת לאי כושר עבודה מלא או חלקי במקצוע, נזקי גוף חמורים לרבות: עיוורון, אובדן שמיעה, אובדן דיבור, אובדן כושר הרבייה, אך גם נזקי גוף אחרים או הפרעות בריאותיות הפוגעות בסיסיות. מתפקד הגוף, כמו גם מחלה חשוכת מרפא או מסכנת חיים, מחלת נפש קבועה או עיוות או עיוות קבוע, משמעותי של הגוף.

טופס הודעה על תאונת עבודה על ידי התובע ומפקח העבודה

החוק אינו מפרט את הצורה שבה יש להודיע. נראה כי ראוי לעשות זאת בכתב לצורכי ראיה. מותרת גם הודעה בטלפון, באופן אישי, בפקס או במייל. ניתן ליידע את פיקוח העבודה הארצי על התאונה בטלפון, שכן פיקוח העבודה המחוזי מקיים שירות טלפוני 24 שעות ביממה. גם בפרקליטות יש שעות עבודה לאחר שעות העבודה.

יש לזכור כי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הפנוי לציבור של הפרקליטות או פיקוח העבודה אינה מהווה קיום חובת היידוע על התאונה, שכן לא בטוח אם ההודעה התקבלה. על ידי הרשות המוסמכת. עם זאת, במידה והמעסיק הודיע ​​לתובע התורן ולמפקח העבודה על תאונת עבודה קטלנית, חמורה או קולקטיבית בדואר אלקטרוני וקיבל אישור שהמידע התקבל, אזי תתקיים החובה.

עם זאת, יתכן מצב בו המעסיק לא יוכל לסווג את האירוע תחילה ולמען ביטחונו יודיע על עובדה זו לגורמים הרלוונטיים. נראה שכאשר מדובר בתאונת עבודה שאינה ניתנת לדיווח בלבד, היא לא אמורה לגרור אחריו השלכות כלשהן. הרבה יותר גרוע למעסיק אם הוא לא יודיע לתובע או למפקח העבודה המחוזי על התאונה ובכך יפר את חובותיו על פי חוק, שכן הדבר חושף את עצמו בכך לאחריות פלילית.

אחריות פלילית בגין אי הודעה לרשויות המוסמכות על תאונת עבודה

הוראות הדין הפלילי מכניסות אחריות פלילית בגין אי הודעה לרשות המוסמכת על תאונת עבודה.

סעיף 221 לחוק העונשין קובע: "מי שלא יודיע לרשות המוסמכת במועד על תאונת עבודה או מחלת מקצוע, או שלא מכין או מציג את המסמכים הנדרשים, דינו לקנס של עד 180 תעריפים יומיים או עונש של הגבלת חירות".

פרשנות מילולית של ההוראה האמורה מובילה למסקנה כי מדובר באי יידוע על כל תאונת עבודה שזוהתה, אשר תיתן, עקב כך, עילה להחלת סנקציה חמורה על עבירה גם במקרה של מה שנקרא. רגיל. עם זאת, מצוין כי יש להניח כי מאפייניה של עבירה כמשמעותה באמנות. 221 לחוק העונשין תהיה אי הודעה מכוונת על התאונה הקטלנית, הקשה והקולקטיבית שאושרה, כי רק מבחינה זו א'. 234 לחוק העבודה מעמיס על המעסיק חובות רלוונטיות.

כפי שצוין, חובת הדיווח על תאונת עבודה היא בראש ובראשונה באחריות המעסיק והיא תהיה בעיקרה באחריות המעסיק. עם זאת, יש לזכור כי מעסיקים במערכת המשפט הפולנית אינם רק אנשים טבעיים, אלא גם יחידות ארגוניות – גם אם אין להן אישיות משפטית. במקרה כזה, יישא ההכרח להודיע ​​לרשויות המוסמכות על התאונה על אנשים טבעיים - מנהלים או אנשים ייעודיים אחרים המבצעים פעולות בתחום דיני העבודה. מצב דומה יתרחש כאשר המעסיק אינו מבצע באופן אישי פעולות בתחום דיני העבודה.

כאשר מדובר בגופים בעלי מבנה ארגוני מורכב, האחריות מוטלת על מי שמבצע פעולות הקשורות בדיני עבודה לא רק פנימית, אלא גם חיצונית, כלומר בעל סמכות לייצג את המעסיק.

דוגמה 1.

המנהל המועסק במפעל, המפקח על העובדים, מחליט על ביצוע חופשת החג ובעל הסמכה בכתב לביצוע פעולות בתחום דיני העבודה ביחס לכל הגופים והגופים, יהיה חייב להודיע ​​על התאונה, ובמקרה שלא יעשה כן, הוא יישא באחריות. לו לא היה לאותו מנהל הסמכה לבצע פעולות בתחום דיני העבודה ביחס לכל הגופים והגופים, לא היה חייב להודיע ​​על תאונת עבודה, ובשל כך לא היה אחראי להעדר. הודעה כזו.

יכול לקרות שבמיוחד במקומות עבודה גדולים יותר, חובת ההודעה על התאונה תוטל על מספר אנשים המנהלים את מקום העבודה או שיועדו לבצע פעולות בתחום דיני העבודה. במקרה כזה, לצורך קיום החובה, די בכך שרק אחד מהם יודיע לגורמים המוסמכים על התאונה.

הודעה מיידית של המעסיק על התאונה פירושה שעליו לעשות זאת בהקדם האפשרי. חובה זו נכנסת לתוקף ברגע שנודע למעסיק על התאונה.

אחריות לעבירה לפי אמנות. 221 לחוק הפלילי יתרחש במקרים הבאים:

- אי יידוע הגופים המצוינים במעשה (התובע ומפקח העבודה המחוזי) כלל;
- אי יידוע לאחד הגופים המפורטים בחוק (תובע או מפקח עבודה מחוזי);
- אי יידוע המעביד לרשויות המצוינות בחוק בתוך המועד.

העונש על ביצוע פשע זה הוא קנס של 30 עד 180 תעריפים יומיים, מתוכם התעריף היומי הנמוך ביותר הוא 10 PLN, והתעריף היומי הגבוה ביותר הוא 2,000 PLN. בהמרה, הדבר עלול להוביל לקנס של 300-360,000 PLN.

כמו כן, יש כאן עונש של הגבלת חירות, שמשכו הקצר ביותר הוא חודש, והארוך ביותר שנתיים, והוא מורכב מהחובה לבצע עבודה ללא תשלום ומבוקרת למטרות סוציאליות בהיקף של 20 עד 40 שעות. לחודש או ניכוי מ-10% עד 25% מהגמול עבור עבודה חודשית למטרה סוציאלית שקבע בית המשפט. כמו כן, גזרי דין נוספים קשורים בעונש של הגבלת חירות: הנידון אינו רשאי לשנות את מקום מגוריו הקבוע ללא הסכמת בית המשפט והוא מחויב לספק הסברים לגבי מהלך ריצוי העונש. כמו כן, בעת הטלת עונש של הגבלת חירות, רשאי בית המשפט לחייב את המורשע בתשלום סכום קצוב עבור קרן הסיוע לנפגעים וקרן הסיוע לאחר מעצר, שסכומו לא יעלה על 60,000 זלוטי.

בנוסף לעונשים האמורים לעיל, בית המשפט, במקרה של פשע לפי א. סעיף 221 לחוק הפלילי רשאי לחייב את המעביד - או אדם אחר האחראי למילוי חובה זו על בסיס הרשאת המעביד - בהוצאות ההליכים בבית המשפט.

כפי שניתן לראות, חשוב להקפיד על קיום חובה זו, שכן הסנקציות בגין אי עמידה הן קשות.

עונשו של פשע - כלומר האפשרות להעמיד לדין מעסיק בגין אי הודעה לרשויות הרלוונטיות על תאונת עבודה (סעיף 221 לחוק הפלילי) - נפסקת אם חלפו 5 שנים מביצועה, כלומר אי מילוי התחייבויות. אולם, אם ההליך נפתח באותה עת, אזי 15 שנים ממועד ביצועו, כלומר אי מילוי התחייבויות.

עבירה זו נתבעת על ידי התביעה הציבורית, היא מתבצעת על ידי המשטרה בפיקוח התובע בצורת חקירה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

ההליך נפתח בעקבות ההודעה על אפשרות ביצוע פשע. הודעה כזו יכולה להינתן על ידי כל מי שיש לו ידיעה על ביצוע פשע. בפרט ניתן לעשות זאת על ידי: עובד שעבר תאונה, עובדים אחרים, בני משפחה של עובד שעבר תאונה, פיקוח העבודה הארצי.

כמו כן, יש לזכור כי אי עמידה בחובת ההודעה על תאונת עבודה שעליה חלה חובת הודעה על פי חוק לרשויות הרלוונטיות תוביל לאחריות פלילית גם אם אי עמידה זו לא תפגע בזכותו של העובד לביטוח לאומי מסוים. הטבות או גובה ההטבות להן הוא זכאי.

סימני עבירה לפי א. 221 לחוק הפלילי דומים מאוד למאפיינים של עוון לפי אמנות. 283 § 2 נקודה 6 של קוד העבודה. הם שונים רק בנושא, משום שהפשע הוא בכוונה ועשוי להתבצע בכוונה ישירה או אפשרית, בעוד שהעבירה תהיה כולן מעשים לא מכוונים העומדים בקריטריונים של עבירה.

אחריות על עבירה המורכבת מאי הודעה על תאונה

הוראות חוק העבודה קובעות עונש על עבירה המורכבת מאי הודעה - בניגוד לחיוב - למפקח העבודה המחוזי, התובע הציבורי או רשות מוסמכת אחרת על תאונה קטלנית, חמורה או קולקטיבית בעבודה ועל כל תאונה אחרת שגרמה לכך. ההשפעות האמורות לעיל, הקשורות לעבודה, אם היא יכולה להיחשב כתאונת עבודה. במצב זה, מי שלא יעמוד בהתחייבות יעמוד בפני קנס בסכום הנע בין 1,000 זלוטי ל-30,000 זלוטי.

באשר לעונשה של עבירה, האחריות לה נפסקת שנה לאחר ביצועה, כלומר אי יידוע. אם בית המשפט פתח באותה עת הליכים בתיק, תיפסק עונש העבירה רק לאחר שלוש שנים ממועד ביצועה, דהיינו אי יידוע. במקרה זה, כאשר העבירה מורכבת מאי מילוי החובה, יש למנות את תקופת התיישנות הענישה מהפעם האחרונה שבה יכול היה העבריין לעמוד בחובה המוטלת עליו.

עוון - כמו פשע - נתבע על ידי התביעה הציבורית, ותפקידו של תובע מבוצע על ידי פיקוח העבודה הארצי, אשר, בין היתר, עורך פעילות הסברתית, מפנה אותם לבית המשפט ותומך בבקשות לענישה בפני בית המשפט. במקרה של ענישה על עבירה על ידי בית המשפט, יש להביא בחשבון גם - מלבד עונש קנס - אפשרות להוצאות משפט. האם יש לך שאלה? שאל את המומחה שלנו! טיפים יומיים באינטרנט! שאל שאלה קְבוּצָה
wFirma.pl