החלפת טובין באיחור - השלכות מס

מס שירות

יצרנים שאכפת להם מהאיכות הגבוהה של השירותים הניתנים וממוניטין טוב בקרב הלקוחות מציעים לרוב לסוחרים את האפשרות להחליף מוצרים שפג תוקפם בחדשים. בהחלט ניתן להעריך פעולה כזו באופן חיובי מנקודת מבטם של הצרכנים, אך האם חליפין שכזה הוא ניטרלי בכל הנוגע לדיני המס? האם להחלפת סחורות באיחור יש השלכות מס על היזם? על שאלות אלו נענה במאמר זה.

החלפת טובין באיחור על בסיס מע"מ

בתחום המע"מ, הפעילות החייבת במס הנוגעת לסחורה היא מסירה כנגד תשלום. בהתאם לאמנות. 7 שניות סעיף 1 לחוק מע"מ, יש להבין מסירה בתשלום של טובין כהעברת הזכות להיפטר מהטובין כבעלים. יחד עם זאת, יודגש כי על מנת לראות באספקת סחורה נתונה אספקת טובין בתמורה, יש להתקיים יחסים משפטיים בין הספק למקבל הסחורה ויש לשלם תמורה בתמורה. עבור המשלוח. במילים אחרות, חייבת להיות קשר ישיר בין מסירת הטובין לבין העברת התמורה בגינם. זאת משום שההוראה מזכירה אספקה ​​בתשלום של סחורה, כלומר חייבת להיות תועלת ניכרת ביחסים בין הגופים.

אין הטבה אמיתית כזו (תגמול) כאשר יש חילופי טובין באיחור.בנסיבות אלה, אין אספקה ​​חדשה ונפרדת של טובין, והיצרן אינו מקבל כל תמורה חדשה מעבר למה שכבר קיבל עבור האספקה ​​המקורית. לפיכך, החלפת סחורות היא פעילות ניטרלית מבחינת מע"מ. מעניין לציין שאותן השפעות נגרמות על ידי החלפת סחורות באיחור עבור אותו והחלפת סחורה באיחור באחרים מאותה קבוצת מחיר.

הדבר מאושר על ידי הפרשנות של מנהל לשכת המס בפוזנן מיום 19 בפברואר 2015, מס' ILPP2 / 443-1270 / 14-2 / ​​SJ:
נוכח האמור לעיל, יצוין כי עצם הפעולה שבוצעה על ידי החברה, המורכבת מהחלפת טובין האיחור של החברה (או כאלה שתאריך התפוגה שלהן מתקרב) לאותה סחורה בעלת ערך מלא הנזכר בתיאור. של האירוע העתידי - לא יהווה אספקה ​​בתשלום של סחורה עבור החברה, כמפורט בסעיף. 7 לחוק ולפיכך לא יהיה חייב במע"מ לפי סעיף 7. 5 שניות 1 נקודה 1 לחוק זה ולא ידרוש תיעוד נוסף לצורכי מע"מ.

כמו כן, אם לא ניתן להחליף את הסחורה שאחריהן או שתאריך התפוגה שלהן מתקרב, לאותה סחורה בעלת ערך מלא, את הפעילות שמבצעת החברה בפועל המורכבת מהחלפה/החלפה של סחורה כאמור של החברה, הנמצאת אצל הקבלנים, עבור: (ו) טובין אחרים באותה קבוצת מחיר (טקסט יחידה: עם אותו מחיר יחידה) וממוסים באותו שיעור מע"מ, או (ii) טובין אחרים שערכם הכולל תואם את הערך הכולל של סחורה הנתונה להחלפה, באופן המפורט באירוע העתידי הנ"ל (המוסה בשיעור מע"מ זהה לטובין שהוחלפו) - לא יהוו משלוח סחורה בתשלום עבור החברה, כאמור באמנות. 7 לחוק ולפיכך לא יהיה חייב במע"מ לפי סעיף 7. 5 שניות 1 נקודה 1 לחוק זה, וכן לא ידרוש תיעוד נוסף לצורכי מע"מ”.

לפיכך, מאחר והחלפת סחורה באיחור היא פעילות ניטרלית מבחינת מע"מ, אין צורך לתעד אותה בחשבונית או להוציא חשבונית מתקנת למשלוח המקורי. החלפת סחורה לא מעודכנת אינה מהווה אספקת סחורה, כלומר מדובר בפעילות ניטרלית במע"מ.

החלפת טובין באיחור על בסיס מס הכנסה

אז האם להחלפת סחורות על בסיס מס הכנסה יש השפעות מקבילות? לאור התקנות החלות, התשובה לשאלה זו תהיה בחיוב. כמו במקרה של מע"מ, גם כאן לא נוצרת הכנסה, שכן החלפת הסחורות מתבצעת ללא תמורה.

לפיכך, לא יהיו השלכות מס שליליות מבחינת עלויות המס. מצד היצרן, שווי הסחורה הוכר בעלויות במועד קבלת ההכנסות ממכירה. מצד שני, האיסוף וההחלפה של סחורות לאחר מכן אינם דורשים התאמות כלשהן בעלות המס. התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כפי שצוין בפרשנותו של מנהל לשכת המסים בפוזנן מיום 23 בינואר 2012, מס' ILPB3 / 423-501 / 11-2 / JG:
"למעשה, הסחורה אינה מוחזרת, אלא חלק מהסחורה מוחלפת באחרות (במקרה זה אותה סחורה) במסגרת החוזה שנכרת בין החברה לבין הסיטונאי שהוא הקבלן הישיר שלה.

לאור האמור לעיל, לדעת החברה, שווי טובין המשמשים את החברה לפעילות המורכבת מהחלפת טובין שניזוקו בכל דרך לאחר מסירתם על ידי החברה או שפג תוקפם (או כאלה שתאריך התפוגה שלהם מתקרב. ), הנמצאים אצל קמעונאים (שאינם קבלנים ישירים / נמענים של החברה) עבור אותם סחורות בעלות ערך מלא, באופן המפורט במצב העובדתי לעיל, עשויות להיות מוכרות על ידי החברה כעלויות הניתנות לניכוי מס בהתאם לאר. 15 שניות 1 לחוק מס הכנסה, כעלות התקופה שבה בוצעה ההחלפה, מבלי להשפיע על ההכרה המוקדמת בעלויות הטובין שהוחלפו כעלויות הניתנות לניכוי במס על מכירת טובין אלו".

החלפת טובין באיחור היא תופעה ניטרלית מבחינת מס הכנסה, הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת עלויות המס. לסיכום הניתוח לעיל, יצוין כי פעילות החלפת טובין לא מעודכן הינה אירוע ניטרלי מס הן בתחום מס הערך המוסף והן בתחום מס ההכנסה. תזה זו מבוססת על הנחה פשוטה מאוד שפעילות כזו אינה מניבה מחזור או הכנסה חדשה. מהות ההחלפה היא העברת טובין זהים או דומים (שווים). לפיכך, מאחר שאין רווח נכסי, לא ניתן לומר שנובעת חבות במס על חשבון זה.