הוצאת הנישום מפנקס מע"מ וזכות ניכוי מע"מ

מס שירות

הוראות חוק המע"מ המשתנות מוסיפות עוד ועוד נסיבות חדשות במסגרת מחיקת רשות המסים של הנישום במקרים מסוימים. כדאי לוודא מצבים חדשים שהתרחשותם תגרום להרחקת הנישום מפנקס המע"מ.

הנחות חדשות על הוצאת הנישום מפנקס מע"מ

כבר בשנת 2017 הורחב מגוון הנחות המאפשרות לראש לשכת המס להגיע למסקנה כי הנישום חדל מלעשות פעילות עסקית, כלומר לבצע פעולות חייבות במע"מ. בסיס זה נותן לרשויות המס הזדמנויות חדשות להוציא את הנישום בעצמו, כלומר מבלי להודיע ​​לו, ממרשם הנישומים במע"מ.

ראוי לזכור כי בהתאם לאמנות. 96 שניות סעיף 9 לחוק מע"מ, רשאי ראש לשכת המס להסיר נישום ממרשם המע"מ מבלי להודיע ​​על עובדה זו (בפועל) במצב בו:

 1. משלם המסים אינו קיים או
 2. הנתונים שסופקו בבקשת הרישום מתבררים כשקריים או
 3. הנישום או מי מטעמו אינם מופיעים לבקשת רשות המסים או רשות הפיקוח או
 4. למרות הניסיונות המתועדים שנעשו, לא ניתן לפנות לנישום או לנציגו.

ישנם מקרים רבים ושונים שבהם, למשל, חברות משנות את כתובת המשרד הרשום שלהן מבלי לעדכן אותה. חברות אחרות, שכבר משתמשות בכתובת החדשה, אינן מקבלות מכתבים המגיעים לכתובת הישנה ומגיעים מרשות המסים. לאחרים יש כל כך הרבה כתובות שהם לא מסוגלים לשלוט בקבלה בזמן של דואר. ישנם גם מקרים שבהם חלק מהיזמים נמצאים לעתים קרובות מאוד בחו"ל ופשוט אין מי שיאסוף דואר נכנס בזמן נתון.

נימוקים נוספים להוצאת הנישום מפנקס מע"מ

המחוקק סבר כי העילות המצדיקות את תחילת פעולת הרחקת הנישום בעצמו על ידי ראש לשכת המס ממרשם משלמי המע"מ הפעילים יהיו גם מצבים בהם:

 1. הוגש במשך 6 חודשים רצופים או 2 רבעונים רצופים של מע"מ, שבהם לא הראה מכירה או רכישה של טובין או שירותים עם סכומי המס שיש לנכות, אלא אם אי הצג מכירה או רכישה של סחורה או שירותים עם סכומי המס שיש לנכות נבעו, בהתאם להסברים של הנישום, מהפעילות העסקית הספציפית שנערכה,
 2. בהיותו חייב בהגשת הצהרת מע"מ, הוא לא הגיש הצהרות כאמור במשך 6 חודשים רצופים או 2 רבעונים רצופים, אלא אם כן, כתוצאה מזימון של ראש לשכת המס המוסמכת לנישום, הנישום הוכיח שהוא מתנהל חייב במס. פעילות עסקית ומגיש את ההצהרות החסרות מיד או
 3. הוצאו חשבוניות או חשבוניות מתקנות המתעדות פעולות שלא בוצעו, אלא אם הוצאת החשבונית או החשבונית המתקנת הייתה תוצאה של טעות או ללא ידיעת הנישום או
 4. השעתה את עשיית הפעילות הכלכלית לפי הוראות חופש הפעילות הכלכלית לתקופה של 6 חודשים רצופים לפחות, אלא אם:
  1. במהלך תקופת הפסקת הפעילות הכלכלית היא תבצע פעולות חייבות במס ותודיע על כך לראש משרד המס המוסמך, תוך ציון התקופה שבה יבצע פעולות אלה לפני:
   • הפסקת פעילות עסקית או
   • התחלת פעילות כזו במהלך השעיית הפעילות העסקית או
 5. בעת ביצוע פעילות עסקית, ידע או היה לו יסוד סביר להניח שספקים או קונים המעורבים במישרין או בעקיפין באספקת אותם סחורות או שירותים השתתפו בהסדר המס הבלתי אמין על מנת להשיג יתרון כספי.

בית המשפט האיחוד האירופי מפחית את הסנטימנט הפיסקאלי המחמיר בנוגע להגבלת הזכות לנכות מע"מ של ישויות שהוסרו ממרשם המע"מ.

לרגל פסק דינו של CJEU מיום 19 באוקטובר 2017 בתיק עם מספר אסמכתא C-101/16, (בה חברה רומנית ביקשה מבית המשפט בקשר לסירוב הזכות לניכוי מע"מ מחשבונית שהונפקה על ידי גורם שאינו פעיל בפנקס המע"מ נכון למועד ההנפקה) - בית המשפט זכר כי זכותו של הנישום לנכות מע"מ בגין רכישת הסחורה או השירותים שהוא נדרש לשלם יחד עם יתרת החוב היא עיקרון יסוד של מערכת המע"מ הקהילתית. כן הדגיש לא פעם כי זכות הניכוי אינה כפופה למגבלות ומהווה תשתית אינטגרלית לתפקוד מנגנון המע"מ. אפשרות ניכוי המע"מ על ידי הנישום היא מעין שחרור מנטל המע"מ, שיש לשלם במסגרת ניהול הפעילות העסקית.

עוד ציין בית המשפט כי על מנת לממש את זכות הניכוי יש לעמוד בתנאים המהותיים, דהיינו:

 • הישות חייבת להיות נישום במע"מ,
 • הסחורה או השירותים הנרכשים חייבים להיות מיועדים לפעילויות החייבות במע"מ

- כאשר הסחורה או השירותים הנרכשים מסופקים על ידי נישום אחר שנמצא בשלב מוקדם יותר של העסקה.

הסוג השני של דרישות הן דרישות צורניות, הכוללות את הצורך שלנישום בחשבונית, כלומר הוכחה לרכישת סחורה או שירותים, שהונפקו בהתאם לאמנות. 220-236 ו-238-240 להוראה 2006/112.

בית הדין מציין כי על פי הפסיקה שנקבעה, יש להעניק זכות ניכוי מע"מ לנישום אם עמד בדרישות המהותיות, גם אם השמיט את הדרישות הצורניות. ברור שלא ניתן להשתמש מראש באמצעים שנקט מינהל המס להגבלת הזכות לניכוי מע"מ על בסיס קבוע. רשויות המס אינן יכולות לדרוש מנישום לנתח היטב את הספק שלו, שכן הן מחויבות לבצע פעולות בקרה. כמו כן, מנוגד לחוק האיחוד האירופי שרשויות המס דורשות מהנישום לנקוט בכל צעד כדי לבדוק כל קבלן האם עסקה נתונה אינה כלולה, למשל, בקרוסלה.

הוראה 2006/112 תהווה מכשול לתקנות לאומיות השוללות מהנישום את הזכות לנכות מע"מ עקב הכרה של רשות המסים בצד שכנגד של הנישום כלא פעיל (ההכרה כלא פעיל פורסמה), כאשר המוכר, שנתן שירותים או מכר טובין לנישום, הוציא חשבונית, והנישום שילם את המע"מ הנובע מכך, אם רשויות המס מיישמות באופן קבוע ומוחלט את הנוהג של סירוב לממש את הזכות לניכוי מע"מ ואינן מאפשרות לנישום להגיש ראיות לכשל. לבצע עבירת מס.