טיול פרטי בשילוב נסיעת עסקים - הסדר הוצאות בעלויות

מס שירות

במקרה של נסיעת עבודה של עובד, המעסיק נושא בהוצאות הקשורות לנסיעת העסקים. עם זאת, יתכן מצב בו העובד מאריך את שהותו ביעד לצרכים פרטיים. בהקשר למצב זה, ראוי לשקול האם ליזם נותרה הזכות לכלול את ההוצאה בעלויות הפעילות העסקית נסיעה פרטית כזו בשילוב נסיעת עסקים.

תכליתיות של הוצאה כתנאי להכרה בעלויות מס

על פי ההגדרה הכללית של עלות המס הכלולה באמנות. 22 שניות1 לחוק PIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן העלויות שנגרמו על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח את מקור ההכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23.

בשל האופי הכללי של ההגדרה, כל הוצאה שנגרמה לנישום צריכה להיות כפופה לניתוח פרטני על מנת להכשיר אותה בחוק. על הנישום לבחון קיומו של קשר סיבתי בין העלות שנגרמה לייצור ההכנסה או הסיכוי האמיתי להפקת הכנסות ממסים, או שימור או הבטחת מקור קבלתן.

במילים אחרות, המשמעות היא שהמטרה שלשמה היא נוצרה חיונית לסיווג המשפטי של עלות נתונה.

משמעות הדבר היא כי חייב להיות קשר סיבתי בין ההוצאה להשגת ההכנסה, כך שלהוצאת ההוצאה יש השפעה על יצירת הכנסה זו או עלייה שלה וכן על שימור או הבטחת מקור ההכנסה.

האפשרות להכשיר הוצאה ספציפית כעלות מס תלויה בהערכה מהימנה ומקיפה האם היזם, בעת ביצוע ההוצאה, יכול וצריך היה לחזות שההוצאה תתרום ליצירת, שימור או הבטחת ההכנסה. .

עוד יש לזכור כי החובה להוכיח בבירור את קשר הסיבה והתוצאה בין ההוצאה שהוצאה לבין ההכנסה שהתקבלה מהפעילות מוטלת על הנישום. לשון הרע, על היזם מוטל נטל ההוכחה מבחינת ההוכחה שההוצאה שנגרמה הייתה הוצאה ספציפית מבחינת צרכי החברה.

אין ספק כי במקרה של הקבוצה הכללית של "עלויות שכיר", ההוצאה היא תכליתית.

עלויות אלו כוללות הוצאות כגון משכורות יסוד, כל מיני פרסים, בונוסים וקצבאות וכן הוצאות הקשורות לשיפור הכישורים המקצועיים של העובדים. הם כוללים גם הוצאות הקשורות לנסיעות עסקים ומשלחות עובדים. בהחלט ניתן לומר שהם קשורים לפעילות העסקית שמנהל הנישום.

מנגד, מתעוררים ספקות כאשר משולבים מטרות המעסיק עם מטרותיו הפרטיות של העובד. מדובר במצב חריג כאשר עובד נשלח לנסיעת עסקים שבועית ולאחר מכן שוהה שם שבוע נוסף בחופשה. האם במקרה כזה המעסיק מאבד את הזכות להכיר בהוצאות העובד כעלויות?

להוצאה לעובדים יש קשר סיבה ותוצאה לפעילות העסקית המנוהלת על ידי המעביד וכהוצאה ייעודית מדובר בעלות מס.

הגדרה של נסיעת עסקים

הוראות חוקי המס אינן מגדירות את המושג נסיעות עסקים, לפיכך יש להתייחס בהקשר זה לתקנות הכלולות בחוק העבודה.

בהתאם לאמנות. 77 § 1 לחוק העבודה, עובד אשר, לבקשת המעסיק, מבצע משימה עסקית מחוץ לעיר בה נמצא מושב המעסיק או מחוץ למקום העבודה הקבוע, זכאי לקבל חשבונות לכיסוי העלויות הקשורות לעסק. טיול.

בהתאם לסעיף 3 למאמר זה, התנאים לתשלום חובות אלו לעובד המועסק על ידי מעסיק שאינו יחידת שלטון ממלכתי או מקומי בתחום התקציבי מפורטים בהסכם עבודה קיבוצי או בתקנות התגמול או בחוק. חוזה עבודה, אם המעסיק אינו מכוסה בהסכם עבודה קיבוצי או אינו מחויב לעשות כן, לקבוע את תקנות התגמול.

בעצם, כל נסיעות העסקים קשורות להכנסה על ידי המעסיק (היזם). הם מבוצעים על מנת לבצע משימות רשמיות, ואת זה, בתורו, ניתן לייחס כוונה, כוונה לבצע אותם כדי להשיג הכנסה על ידי החברה.

ההוראות המוצגות מלמדות אפוא כי על המעביד חלה הוצאות הקשורות לנסיעת העסקים של העובד, ומשמעות הדבר היא שההוצאות שהוצאו בנסיעת עסקים ניתנות לניכוי מס.

כמובן, יש לזכור כי הוצאות מסוימות אינן יכולות להוות עלויות מס בשל העובדה שהן אינן נוצרות למטרות העסקיות של המעסיק-היזם.

במידה והעובד יוצא לנסיעת עסקים הקשורה להכנסות המעביד, ההוצאות הקשורות לנסיעות העסקים של העובדים ניתנות לניכוי מס.

טיול פרטי בשילוב נסיעת עסקים

לפיכך, בהתחשב בשיקולינו, יש לציין כי במצב בו עובד יוצא לטיול פרטי בשילוב משלחת, רשאי המעסיק לכלול רק את אותן הוצאות הקשורות לצרכי החברה כעלויות הניכויות במס. כתוצאה מכך, על הסוחר להקצות באופן יחסי.

דוגמה 1.

העובד נשלח לנסיעת עסקים שבועית לספרד. בשבוע שלאחר מכן הוא שהה שם לחופשה. במקרה זה, היזם רשאי לכלול כעלויות מס את הוצאות העובד (לינה, ארוחות, הובלה וכדומה) שנגרמו רק בשבוע הראשון.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כפי שכבר ציינו בהקדמה, ייתכן שלאחר השגת מטרה עסקית, בהסכמת המעסיק, עובדים מאריכים את שהותם למטרות פרטיות.

עלולים להתעורר ספקות לגבי עלות הנסיעה ליעד. יזמים עשויים לתהות האם גם במקרה זה יש לחלק את ההוצאה באופן יחסי, תוך התחשבות לאורך השהות הפרטית והעסקית.

בעניין זה ראוי להתייחס לפרשנותו של מנהל ה-IS בוורשה מיום 2.10.2009 (No.IPPB5 / 423-414 / 09-4 / JC). ברשות הסבירו כי הוראות חוק המסים אינן אוסרות על שילוב נסיעת עסקים עם נסיעה פרטית. נוכח האמור לעיל, המעסיק מסווג נכון כהוצאות בניכוי מס את ההוצאות בגין נסיעת העסקים של העובד, לרבות כרטיס הלוך ושוב, במצב בו, בהסכמת המעסיק, העובד האריך את נסיעת העסקים ונגרמו לו הוצאות מסוימות בגין משך השהות הפרטית.

כפי שניתן לראות במקרה המתואר, היזם רשאי לכלול בעלויות את מלוא שווי הכרטיסים המספקים הובלה והחזרה. אין צורך לחלק את ההוצאה באופן יחסי.

דוגמה 2.

העובד יצא לנסיעת עסקים של שבוע בצרפת. הוא בילה שם עוד שבוע כחופשה. עלות כרטיסי טיסה היא 2,000 זלוטי. בנסיבות אלה, המעסיק רשאי לגבות את מלוא שווי הכרטיסים. היזם אינו חייב להשתמש במפתח המידתיות של השהות העסקית ביחס לכל תקופת נסיעתו של העובד.

השילוב של נסיעת עסקים עם מנוחה פרטית של עובד אינו שולל את זכותו של המעסיק לכלול הוצאות בגין נסיעת עסקים בעלויות המס. כלל זה חל גם על עלויות הובלת העובד ליעד.

בסיכום ממצאינו ניתן לומר כי ההוצאות שייגרמו ליזם על נציגות של עובד המשלבת את עזיבתו עם שהות פרטית עשויות להוות עלות הניתנת לניכוי מס.