הוצאות עבור חבילות רפואיות לעובדים בעלויות

מס שירות

מתן שירותי בריאות תעסוקתית לעובד וכיסוי העלויות של הטבות כאלה היא אחת מהחובות הבסיסיות של המעסיק. לעניין זה, אין הוא רשאי לחייב את העובד לשאת בעלויות בדיקות תקופתיות או בדיקות שיש לבצע טרם תחילת העבודה. תופעה שכיחה היא הרחבת שירותי הבריאות על ידי המעסיק על ידי הצעת לעובדים ללא תשלום אפשרות לקחת את מה שנקרא חבילה רפואית שיכולה לשמש לא רק עובדים, אלא גם בני משפחתם. לפיכך, האם ניתן לראות בהוצאות בגין חבילות רפואיות, שעלותן מוטלת על המעביד, על מנת להעניק לעובדים טיפול רפואי, כעלויות הניכויות במס?

הוצאה על חבילות רפואיות לעובדים כעלות הניתנת לניכוי מס לפי חוק CIT

דוגמה 1.

החברה כמעסיקה מחויבת להעניק לעובדיה טיפול רפואי בתחום הרפואה התעסוקתית ולכסות את עלויות ההטבות כאמור. לצורך כך חתמה חוזה למתן שירותים רפואיים עם גורם רפואי המוסמך לספק שירותים רפואיים מקיפים (לרבות בפרט בתחום הרפואה התעסוקתית). נושא הסכם זה הוא מתן הטבות רפואיות לעובדים ובני משפחה של עובדים וכן לעובדים לשעבר בחברה שיצאו לפנסיה. הוצאות עבור חבילות רפואיות ממומנות מנכסיו השוטפים של הפונה. האם במקרה כזה החבילה הרפואית המוצעת לעובדים בהווה ולעובדים לשעבר-גמלאים תהווה עלות הניתנת לניכוי מס עבור המעסיק (החברה)?

בהתאם לאמנות. 15 שניות 1 לחוק CIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן עלויות שנגרמו על מנת להשיג הכנסות ממקורן או לשמור או להבטיח את מקורן, למעט העלויות המפורטות באמנות. 16 שניות 1 (רכישת קרקע, רכישה או ייצור של רכוש קבוע, השבחת רכוש קבוע). עלויות שנגרמו במטבעות זרים מומרות לזלוטי לפי שער החליפין הממוצע שהוכרז על ידי הבנק הלאומי של פולין ביום העסקים האחרון שקדם למועד הוצאת העלות.

על פי פסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מינהליים בוורשה מיום 13.11.2018, פסק"א ב"א 966/18, "על מנת להכיר בהוצאה כעלות הניתנת לניכוי מס, יש צורך לא רק בקיום אירוע כלכלי ספציפי, המורכב מרכישת סחורה ושירותים ממוכר ספציפי, תמורת מחיר מסוים, אלא גם לתעד כראוי פעולה זו. לא די בכך שהנישום יוכל לרכוש סחורות ושירותים בכל מקום ולהשתמש בהם בעסק כדי שיוכל לכלול הוצאה זו כעלויות הניכויות במס.”.

לפיכך, על מנת שהוצאה שנגרמה לנישום CIT תהווה עלות הניתנת לניכוי מס, התנאים הבאים הנוגעים להוצאה זו חייבים להתקיים ביחד:

  1. נגרם על ידי נישום CIT, למשל חברה מסחרית;

  2. הוא סופי ולכן לא ניתן להחזרה;

  3. קשור לפעילות המתנהלת על ידי משלם המיסים CIT;

  4. היא נוצרה כדי להשיג הכנסות או לשמר או להבטיח את מקורן;

  5. תועד כראוי;

  6. אינה עלות המוזכרת באמנות. 16 שניות 1 לחוק CIT (רכישת קרקע, רכישה או ייצור של רכוש קבוע, השבחת רכוש קבוע).

סוגיית ההוצאה שאינה ניתנת להחזר, התיעוד או ההחרגה שלהן הנזכרים באמנות. 16 שניות 1 לחוק CIT אינו דורש הסבר. הסבר ההיבט של תכליתיותו עשוי לעורר ספקות.

התנאי המוקדם לתכליתיות של הוצאה נחשב כמתקיים כאשר קיים קשר סיבתי בין הוצאת הוצאה (עלות) נתונה לבין יצירת או סיכוי ממשי להפקת הכנסות ממסים, או שמירה או הבטחת מקור השגתם. . אין זה משנה אם הוצאה נתונה הביאה את התוצאה הצפויה בצורה של הכנסה או שימור או הבטחת מקורן. חשוב האם במועד יצירתו יכול היה הנישום - בהערכה אובייקטיבית - לצפות להשפעה כזו.

כתוצאה מהאמור לעיל, יש להניח כי עלויות הניתנות לניכוי מס הן כל הוצאות רציונליות ומוצדקות כלכלית הקשורות לפעילות העסקית המתנהלת, אשר מטרתן ליצור מקור הכנסה או להבטיחו לעתיד.

מה תכליתי והכרחי בפעילות המתנהלת נקבע לא על ידי רשות המסים, אלא על ידי הגורם המנהל את הפעילות העסקית. באחריותו של הנישום כישות מקצועית להוכיח את הקשר בין העלויות שנגרמו לפעילות הכלכלית והנסיבות שיש להן השפעה על גובה ההכנסות שהושגו או לשמר או להבטיח את מקורן.

ההוצאות עבור חבילות רפואיות שנגרמו לנישום ה-CIT עומדות בכל התנאים הללו, משום:

  1. לצמצם את היעדרות העובדים בעבודה - חבילות רפואיות מאפשרות לעובדים ולבני משפחתם לקבל טיפול רפואי בזמן קצר יותר, וכך, לחזור לכושר מלא מהר יותר ובעקבות כך לחזור לעבודה;

  2. הם מגבירים את המוטיבציה של העובדים ותורמים לשיפור תדמית המעסיק כדואג הן לעובדיו והן לבני משפחתם;

  3. הם יוצרים אווירה טובה יותר במקום העבודה - שביעות רצון העובדים מתורגמת למחויבות רבה יותר שלהם לעבודה, מה שמביא לרווחים של משלם המסים של CIT בעתיד.

בכל הנוגע למימון חבילות רפואיות לבני משפחתו של העובד, יש לראות בכך מעין הטבת מעביד לעובד – מדובר בצורת גמול עבור עבודתו, ותגמול הם עלויות הניתנות לניכוי מס הנזכרות באמנות. 15 שניות 1 לחוק CIT. העמדה שהובעה בפרשנות הפרטנית של מנהל לשכת המס בוורשה מיום 16 בפברואר 2017, 1462-IPPB5.4510.1103.2016.2.BC, לפיה "אם התקבלה ההנחה ההפוכה, לפיה שווי חבילות רפואיות ניתן לניכוי מס רק בסכום לכל חלק הממומן לעובדים, הדבר יוביל לטיפול בלתי מוסבר לאותו סוג הטבה באופן שונה לפי דיני המס. אם החברה תעניק לעובד את שווי החבילה הרפואית בצורת כסף, שאותו יוכל העובד להוציא, למשל, על מימון חבילה רפואית לילדו, לא יהיה ספק שמרכיב נוסף זה של העובד התגמול יהווה עלות הניתנת לניכוי מס עבור החברה במשמעות האמנות. 15 שניות 1 u.p.d.o.p.”.

עמדה דומה באה לידי ביטוי בפרשנות הפרטנית של מנהל לשכת המסים בקטוביץ מיום 11.1.2017, 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT: "ההוצאות הנדונות לרכישת חבילות רפואיות עשויות להוות עלויות הניתנות לניכוי מס (גם בחלק המיוחס לבני משפחה של עובדים), שכן הן עומדות בתנאים לפי א. 15 שניות 1 לחוק CIT ואינם מופיעים בקטלוג השלילי של הוצאות שאינן ניתנות לניכוי מס”.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הוצאה על חבילות רפואיות לעובדים לשעבר בדימוס כהוצאה לפי חוק CIT

יש להחיל את העמדה הנ"ל גם על ההוצאות שנגרמו למעסיק בגין רכישת חבילות רפואיות לעובדים לשעבר בפנסיה. בהתאם לפרשנות הפרטנית של מנהל מידע המס הארצי מיום 5.12.2018, 0111-KDIB2-1.4010.410.2018.1.AR, "אין ספק כי ההוצאות שהוצאו לרכישת שירותים רפואיים לעובדים לשעבר בפנסיה נוצרות מתוך כוונה להרוויח הכנסה והן קשורות לפעילות המתנהלת. הטבות כאלה שמציעה החברה לעובדים לשעבר לגמלאים בונות אצל העובדים הנוכחיים תחושת קשר והתקשרות למעסיק, המתורגמת למחויבותם ותרומתם לחברה.

במקרה של עובד לשעבר שפרש לגמלאות, ההטבות המתקבלות על ידו בקשר ליחסי העבודה שלו חייבות במס PIT אם הן עולות על סכום של 3,000 PLN בשנת המס. במצב כזה, המעסיק מודיע לעובד לשעבר שפרש לגמלאות ולרשות המסים המוסמכת על ההכנסה המתקבלת על ידי הגשת טופס PIT-8C.

כך, כמו במקרה של עובדים העובדים כיום, הוצאות על חבילות רפואיות הממומנות על ידי המעסיק לטובת עובדים בדימוס יהיו ניתנות לניכוי מס לפי חוק CIT. פעולה כזו של המעסיק משפיעה לטובה על הערכת החברה למשל כמעסיקה בשוק העבודה, משום שהיא תיתפס כחברה המעניקה ביטוח לאומי גם לעובדיה לשעבר. הדבר מתורגם גם למעורבות של עובדים בהווה ובעתיד בעבודה, אשר יוכלו לסמוך על קבלת הטבות דומות ללא צורך בתשלומים נוספים הקשורים לקבלת הטבות רפואיות. העלות היחידה שהם יוכלו לשאת היא העלות של טיפול רפואי נוסף, אם הם רוצים לנצל כמה אפשרויות נוספות שאינן מכוסות בחבילה הרפואית שמציע המעסיק.