בקשה לפתיחת הליכי מס - תבנית עם דיון

הורד

חידוש הליכי מס הוא אחד הנקראים הליכים חריגים הקבועים בפקודת המס. קרא את המאמר וראה מתי אתה יכול להפעיל אותו ואיך צריכה להיראות האפליקציה לפתיחה מחדש.

פתיחת ההליך מחדש

פתיחת ההליך מחדש נוגעת למצב בו הנישום נותר משוכנע שעניינו הסתיים בהחלטת מס פגומה. הוא רשאי להגיש בקשה כזו גם כשההחלטה הפכה סופית.

חָשׁוּב!

אם הנישום לא ערער על החלטת רשות המסים תוך 14 יום, החלטה כזו תהפוך לסופית ולא ניתן לערער עליה בפני רשות בדרג גבוה יותר. עם זאת, אחת האפשרויות לביטול ההחלטה הסופית היא הגשת בקשה לחידוש ההליכים.

בקשה לפתיחת הליכים מחודשת - מתי ניתן להגיש?

הנסיבות שבגינן רשאי הנישום לבקש את פתיחת ההליכים מחדש פורטו בצורה ממצה באמנות. 240 לחוק המס. הנפוצים ביותר מתוארים להלן.

חָשׁוּב!

ההליכים מתחדשים בעצמו או לפי בקשת צד.

יתבררו עובדות חדשות הרלוונטיות לתיק או ראיות חדשות הקיימות במועד מתן ההחלטה, שאינן ידועות לרשות שנתנה את ההחלטה.

באשר לעובדות חדשות או ראיות חדשות, רשויות המס הביעו את עמדותיהן בפרשנויות רבות. כך למשל, קבע בית המשפט העליון לעניינים מינהליים בפסק דינו (מספר אסמכתא II פ"ק 2145/12) כי נסיבות או ראיות חדשות (...) עומדות במאפיינים הבאים: הן חדשות, היו קיימות במועד ההחלטה, רלוונטיות לתיק ולא היו ידועות לרשות שנתנה את ההחלטה. במצב כזה, יכולה להיות כל ראיה בתיק, למשל מסמך או עדות של עד.

בעל הדין לא נטל חלק בהליך שלא באשמתו

מצב כזה עלול להתרחש כאשר רשות המסים המנהלת את ההליך לא תודיע לצד על הראיות שנגבו או על האפשרות להגיב על הראיות שנגבו. בקשה כזו יש להגיש תוך חודש מיום קבלת ההחלטה.

הראיות שעל בסיסן נקבעו העובדות הרלוונטיות התבררו כשקריות

מדובר במצב בו רשות מס אחרת מצאה כי אחת הראיות שהיו בסיס למתן ההחלטה הסופית היא שקרית. לפיכך, בעת הגשת בקשה לפתיחת הליכים מחודשת, יש לצרף החלטת בית המשפט המאשרת כי הראיה זויפה.

עילות נוספות לחידוש ההליכים נקבעו בפקודת המס

הנחות נוספות העשויות להוות בסיס להגשת בקשה לפתיחת ההליכים מחדש כוללים:

 • ההחלטה ניתנה בעקבות פשע;

 • ההחלטה ניתנה על ידי עובד או רשות מסים, הנתונה להדרה לפי א. 130–132;

 • ההחלטה ניתנה ללא קבלת עמדת רשות אחרת הנדרשת בחוק;

 • ההחלטה ניתנה על סמך החלטה אחרת או פסיקת בית משפט, אשר בוטלה אז או שונתה באופן העלול להשפיע על תוכן ההחלטה שניתנה;

 • הוצא על בסיס הוראה שהוכרזה שאינה מתיישבת עם חוקת הרפובליקה של פולין, על פי חוק או על ידי הסכם בינלאומי שאושר על ידי בית הדין החוקתי;

 • להסכם הימנעות ממס כפול מאושר או להסכם בינלאומי שאושרר אחר שהרפובליקה של פולין היא צד לו יש השפעה על תוכן ההחלטה;

 • לתוצאה של הליך ההסכמה ההדדית או הליך הבוררות שהושלם על בסיס הסכם מאושר בדבר הימנעות ממיסוי כפל או הסכם בינלאומי שאושרר אחר שהרפובליקה של פולין צד לו, יש השפעה על תוכן ההחלטה שניתנה;

 • לפסק דינו של בית הדין האירופי לצדק יש השפעה על תוכן ההחלטה שניתנה.

סיום ההליך לפתיחת ההליך מחדש

לאחר ניהול הליכי המס, נותנת הרשות החלטה בה:

 • מבטל את ההחלטה הקיימת כולה או חלקה, אם מצא קיומם של הנחות, ומחליט לגופו של עניין או מפסיק את ההליכים בתיק;

 • מסרב לבטל את ההחלטה הנוכחית כולה או חלקה, אם לא ימצא קיומם של הנחות מסוימות,

 • מסרב לבטל את ההחלטה הנוכחית כולה או חלקה, אם ימצא קיומם של הנחות, אלא:

  • כתוצאה מהביטול ניתן היה לקבל רק החלטה המכריעה במהות התיק, כהחלטה הקודמת, או

  • מתן החלטה חדשה לגופו של עניין לא יכול היה להתקיים מחמת חלוף מועדים.