בקשה לחופשת לידה

שֵׁרוּת

על פי התיקון לחוק, אמהות לילדים שנולדו מתחילת שנת 2013 זכאיות לחופשת לידה בת 20 שבועות. החוק אינו מגדיר בצורה ברורה אילו מסמכים על עובדת להציג על בסיסם תינתן לה חופשת לידה בסיסית. בהתחשב בדרישות החלות על מתן דמי לידה, ההוכחה למצב זה היא עותק מקוצר של תעודת הלידה של הילד.

השגת האמור לעיל החופשה על ידי בעל העניין ניתנת רק על ידי הצגת תעודת הלידה של הילד למעסיק, אין צורך להגיש בקשה נפרדת.

לעובדת יש זכות לנצל עד 6 שבועות של חופשת לידה לפני תאריך הלידה הצפוי. זו רק זכות שאם צעירה יכולה להשתמש בה או לא, והבחירה היא שלה. לצורך כך נדרשת פנייה אשר יש לצרף אישור רפואי מתאים המפרט את מועד הלידה הצפוי (סעיף 53(2) לחוק ההטבות). בשל היעדר תקנות בעניין זה, ההנחה היא כי ניתן להגיש את הבקשה בכל עת.

לא ניתן לוותר על החופשה בת 20 השבועות, אך יש אפשרות לאם לחזור לעבודה לאחר 14 שבועות, בתנאי שהילד יישאר בהשגחת האב למשך 6 השבועות הנותרים. במידה ועובדת מעוניינת להפסיק חופשת לידה נוספת, עליה להגיש בקשה בכתב להתפטרות מהחופשה לא יאוחר מ-7 ימים לפני תחילת העבודה. לבקשה יש לצרף אישור מהמעסיק המעסיק את האב המגדל את הילד, המכיל את מועד מתן החופשה, שחל מיד לאחר מועד התפטרות העובדת מחופשת הלידה.

כדי לקבל חופשה בתנאי חופשת לידה, על האדם הנוגע בדבר להוכיח במיוחד:

  • עובדת קבלת ילד לגידול והגשת בקשה לבית המשפט לאפוטרופסות לפתיחת הליכים בדבר אימוץ ילד או העברת הילד לגידול כמשפחה אומנת,
  • גיל הילד.