מקום שיפוט בית הדין לעבודה - כיצד לקבוע את הכתובת הנכונה?

שֵׁרוּת

קורה שמעסיקים לא יודעים מה צריכה להיות סמכות השיפוט המקומית הנכונה של בית הדין לעבודה על תעודת העסקה וסיום חוזה העבודה של העובד. הסיבה לכך היא שלעתים קרובות מאוד מקום העבודה ומקום מגוריו של העובד שונים. איזו כתובת של בית הדין לעבודה יש ​​לרשום במסמכי העובד?

הבסיס החוקי לחובה להזין את כתובת בית הדין לעבודה בהודעה ותעודת העסקה

בהתאם לאמנות. 30 § 5 לחוק העבודה, המעסיק מחויב להזין בתוכן סיום חוזה העבודה מידע הנוגע לזכות לערער לבית הדין לעבודה.

סעיף 30 § 5 לחוק העבודה

בהצהרת המעביד על סיום חוזה עבודה או על סיומו ללא הודעה מוקדמת יש לכלול הוראה על זכותו של העובד לערער לבית הדין לעבודה.

מאמר זה הינו בעל אופי הדרכה והמעסיק אינו חייב להזין את הכתובת המדויקת של בית הדין לעבודה, אך לרוב זה כך.

ללא קשר להתקשרות בין הצדדים, ולפיכך ללא קשר לשאלה אם מדובר בחוזה עבודה שנכרת לתקופה מוגדרת או לתקופה בלתי מוגבלת, המעסיק מחויב ליידע את העובד בדבר זכותו לערער לבית הדין לעבודה.

סמכותו של בית הדין לעבודה היא אפוא חשובה ביותר - לעובד יש זכות ערעור לבית הדין לעבודה תוך 21 יום ממועד מסירת מכתב הפסקת חוזה העבודה. עם זאת, עובד זכאי ל-7 ימים לערער על סיום חוזה עבודה ללא שמירה על תקופת ההודעה המוקדמת.

ציון לקוי של סמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית המשפט עשוי שלא להוות בסיס להכרזת הפסיקה כפסולה.

בתקנת שר העבודה והמדיניות החברתית מיום 15.5.96 על תעודת העסקה, בתבנית המצורפת הוראה על אפשרות פנייה לבית הדין לעבודה המוסמך לבחון את בקשת העובד לתיקון תעודת העסקה.

הודעה

העובד רשאי, תוך 7 ימים ממועד קבלת אישור העסקה, לבקש מהמעסיק לתקן את האישור. במידה והבקשה לא תתקבל, עומדת לעובד הזכות, תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הסירוב לתיקון תעודת העסקה, להגיש בקשה לתיקון תעודת העסקה לבית המשפט המחוזי - בית הדין לעבודה ב.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(בסיס משפטי - סעיף 97 § 21 לחוק העבודה)

אי קבלת הנחיות על זכות ערעור לבית הדין המוסמך לעבודה עשויה להוות עילה להחזרת המועד לפעילות זו.

מקום שיפוטו של בית הדין לעבודה

סמכות השיפוט המקומית של בית הדין לעבודה מוגדרת באמנות. 461 § לקוד סדר הדין האזרחי, האומר:

סעיף 461§ 1.

תובענה בעניינים הנוגעים לדיני עבודה ניתן להגיש בין בפני בית המשפט לסמכותו הכללית של הנתבע, ובין בפני בית המשפט שבמחוזו העבודה מבוצעת, הייתה או הייתה אמורה להתבצע, או בפני בית המשפט שבמחוזו נמצא מקום העבודה. ממוקם.

§ 11.  

סמכותם של בתי המשפט המחוזיים, ללא קשר לשווי נשוא הסכסוך, כוללת מקרים בתחום דיני העבודה לביסוס קיומם של יחסי עבודה, להכרה בחוסר האפקטיביות של הפסקת עבודה, להשבתם והשבתם של קודמים. תנאי עבודה או שכר וכן תביעות ונזקים שנגרמו יחד עמם במקרה של הוראות סיום וסיום יחסי העבודה שלא בצדק או הפרה, וכן מקרים הקשורים לקנסות סדירים ותעודות עבודה ותביעות נלוות.

על פי האמור לעיל, זכותו של העובד לבחור בבית הדין לעבודה שיתאים לו בשל:

  • במקום המגורים,
  • מקום עבודתו של העובד,
  • מקום מושבו של המעסיק.

לפיכך, סעיף 461 לחוק סדר הדין האזרחי קובע כי סמכותו המקומית של בית הדין לעבודה מתחלפת, שנועדה להקל על ניהול התיק על ידי התובע.

מנגד, המעביד מזין בתוכן הודעת הפסקת העבודה ובתוכן תעודת העסקה את כתובת בית המשפט בו עבד העובד או במחוז התואם את מקום מושבה של החברה. הוא עשוי גם להציג את שתי הערכאות הללו במכתבים ובסופו של דבר יוכל העובד לבחור את בית הדין לעבודה המתאים לו.