מידע תעריף מחייב, מתי יזם יכול לסמוך על הגנה משפטית?

שֵׁרוּת

WIS, כלומר מידע תעריף מחייב, היא החלטה שניתנה לצורכי מיסוי עם מס על אספקת סחורות, יבוא טובין, רכישה פנים-קהילתית של טובין או מתן שירותים. במילים אחרות, בהגדרה ה-WIS הוא מוסד שאמור להבטיח את שלומם של משלמי המסים, אבל האם זה באמת כך? תן לנו לאמת את הנושא הזה.

מידע תעריף מחייב מונפק לבקשת הישות. הזכות להגיש את הבקשה היא, בין היתר, נישום בעל מספר זיהוי מס או גורם מזמין כמשמעותו בחוק מיום 29.1.04 - חוק הרכש הציבורי (יומן החוקים משנת 2019, סימן 1843) - ככל המשפיעה על אופן חישוב המחיר בקשר עם הרכש הציבורי שזכה.

הליך הגשת בקשה לקבלת מידע תעריף מחייב

המחוקק הגדיר מה צריכה להכיל בקשה כזו, הדבר חל, בין היתר, על:

 1. שם ושם משפחה או שם המבקש, כתובת מגוריו או משרדו הרשום, מספר זיהוי מס או מספר אחר המאפשר את זיהויו של המבקש;

 2. שם, שם משפחה וכתובת של נציג המבקש, אם מונה, או אנשים אחרים המוסמכים לפנות בעניין הבקשה;

 3. מפרט נושא הבקשה לרבות:

  1. תיאור מפורט של הטובין או השירותים, המאפשר את זיהוים על מנת לסווג אותם בהתאם למינוח המשולב (CN), הסיווג הפולני של מוצרים ושירותים או הסיווג הפולני של חפצי בנייה.
  2. ציון הסיווג שלפיו יש לסווג את הטובין או השירות.
  3. ציון הוראות החוק או תקנות ההנהלה שהותקנו על בסיסו - במקרה האמור בפסקה. 4.
  4. מידע על האגרה שיש לשלם בבקשה.

גורם המעוניין לנצל את האפשרות להגיש בקשה לתעריף מחייב מחויב להגיש הצהרת אחריות פלילית. ההצהרה כוללת הצהרה כי ביום הגשת הבקשה, במסגרת הבקשה הנדונה, לא תלויים ועומדים הליכי מס, בדיקת מס או פיקוח מכס ופיסקאלי, וכי מבחינה זו העניין לא הוכרע בתנאים. מהותה בהחלטה או צו של רשות המסים.

ראוי לציין כי נושא הבקשה עשוי להיות:

1. מוצר או שירות, או

2. טובין או שירותים אשר, לדעת המבקש, מהווים יחד פעילות אחת החייבת במס.

המבקש רשאי להגיש לבקשה לקבלת מידע התעריף המחייב את המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לטובין או לשירות אליהם אמורה הבקשה להתייחס. המסמכים עשויים לכלול צילומים, תוכניות, דיאגרמות, קטלוגים, אישורים, הוראות, מידע מהיצרן או מסמכים זמינים אחרים המאפשרים לרשות המוציאה את ההחלטה לסווג כראוי את הסחורה או השירותים.

המבקש רשאי לצרף, במידת האפשר, דוגמה מהטובין. כמו כן, בסמכות הרשות לבקש מהמבקש לספק מדגם כאמור אם הדבר נחוץ לסיווג התקין של הטובין. לרשות המבקש עומדת תבנית בקשה, והגשת הבקשה מחייבת את התשלום שלה, מדובר בסכום של 40 זלוטי המהווה הכנסה מתקציב המדינה.

במידה והחלטת התעריף מחייבת ביצוע בדיקות כלשהן, מחויב המבקש בתשלום אגרה בגין כך. המחקר אינו מבוצע על ידי אף יחידה או מכון. הם יכולים להתבצע רק על ידי מעבדות של יחידות ארגוניות של מינהל ההכנסות הלאומי או מעבדות מוסמכות אחרות, הספרייה הלאומית, כמו גם מכונים מדעיים של האקדמיה הפולנית למדעים, מכוני מחקר או מכונים מדעיים בינלאומיים שהוקמו על בסיס תקנות נפרדות, הפועלים בשטח המדינה, עם הציוד הדרוש לסוג מסוים של מחקר או ניתוח.

הרשות, במקרה של צורך בארגון הבדיקות או הניתוחים האמורים לעיל, קוראת למבקש לשלם מקדמה עבור ביצוען, האגרה תשולם לחשבון הבנק של פרטי המס הארצי. לא ישלם המבקש את הסכום הנדרש, יעזוב את הבקשה מבלי להתחשב בנסיבות שבהן הרשות נותנת החלטה.

החוק קובע כי ההחלטה על מידע תעריף מחייב ניתנת ללא דיחוי מיותר, אך לא יאוחר מתוך 3 חודשים ממועד קבלת הבקשה להוצאת WIS.

אלמנטים של מידע תעריף מחייב

ההחלטה על מידע התעריף המחייב שהוצא למטרות מיסוי אספקת טובין, יבוא טובין, רכישה פנים-קהילתית של טובין או מתן שירותים, כוללת:

 1. תיאור של מוצרים או שירותים שהם הנושא של WIS;

 2. סיווג טובין לפי פרק, פריט, כותרת משנה או קוד המינוח המשולב (CN) או לפי סעיף, חטיבה, קבוצה או סוג של הסיווג הפולני של חפצי בנייה או לפי שירות לפי מחלקה, קבוצה, סוג, קטגוריה, תת-קטגוריה או תפקיד של הפולנים סיווג של מוצרים ושירותים הדרושים עבור:

א) קביעת שיעור המס המתאים לסחורות או לשירותים,
ב) תחולת הוראות החוק ותקנות ההנהלה שהותקנו על בסיסו - במקרה האמור בסעיף. פיסקה 42ב. 4;

 1. שיעור המס החל על הטובין או השירותים.

רשויות מס מחייבות עם התוכן של מידע התעריף המחייב

כוונת המחוקק בכל הנוגע להקמת מוסד WIS - מידע תעריף מחייב, הייתה להבטיח למבקש הגנה משפטית, אשר בעקבות ההחלטה שניתנה יחיל את השיעור המצוין ללא סיכון שהרשות תחקור. זה במהלך הבדיקה.

אין ספק שמידע התעריף המחייב מחייב את רשויות המס לגבי הגופים שלגביהם הוצא, ביחס ל:

 1. טובין שהם נושא מסירה, יבוא או רכישה תוך-קהילתית שנעשו לאחר התאריך שבו נמסר WIS;

 2. שירות שבוצע לאחר היום בו נמסר WIS;

 3. סחורות ושירותים המהווים יחד פעילות אחת חייבת במס שבוצעה לאחר התאריך שבו נמסר ה-WIS.

כדי לקבל הגנה משפטית יש לקבל החלטה מוקדם יותר ורק אז יש להחיל את התעריף ולא להיפך.

הגנת ה-WIS פועלת מאז כניסתה לתוקף של מטריצת שיעורי המע"מ החדשה, כלומר החל מה-1 ביולי 2020, ה-WIS יחייב את כל רשויות המס כלפי הגופים שקיבלו אותה. חשוב שהרשות השולטת בגורם שפנה בעבר ל-WIS לא תוכל להטיל סנקציות על הפונה להחלת שיעור המע"מ המצוין ב-WIS.

אם ה-WIS שונה או בוטל והישות עבורה הוצאה עומדת ב-WIS לפני שינויו או ביטולו, יחולו הוראות פקודת המסים בהתאם. הוראות אלו מלמדות, בין היתר, כי עמידה ב-WIS טרם תיקונו עלולה שלא לפגוע במי שעמד בה, וכן אם לא נכללה בהכרעה בתיק מס.

בהיקף הקשור לעמידה ב-WIS שהשתנה, אשר צוין תוקפו, או פרשנות שלא נכללה בהכרעה בתיק מס, לא נפתח הליכים בתיקים של עבירות מס או עבירות מס. ההליכים שנפתחו במקרים אלה מופסקים ולא יחולו חיובים נוספים.

לאחר הוצאת ה-WIS, הוא מתפרסם בעצמו בעלון המידע לציבור של מידע המס הלאומי. הפרסום יכלול בקשות ל-WIS, החלטות של ה-WIS, החלטות של ראש KAS לשנות או לבטל את ה-WIS והחלטות ה-DKIS לשנות את ה-WIS.

מנקודת מבטו של היזם, חשוב ביותר שכדי להיות מכוסה בהגנה, לא תמיד יש צורך להגיש בקשה ל-WIS. אם הישות ממלאת אחר החלטת WIS, שניתנה עבור גורם אחר, אך היא נוגעת לסחורות או שירותים זהים לפעילות, יזם כזה עשוי ליהנות גם מהגנה משפטית כזו.

בסיס משפטי:

 1. חוק מיום 11 במרץ 2004 על מס על סחורות ושירותים, Journal of Laws 2020.106.

 2. תקנת שר האוצר, ההשקעות והפיתוח מיום 3.10.2019 על אופן תשלום אגרות להוצאת מידע תעריף מחייב, כתב העת למשפטים 2019, 1945.

חומר שהוכן על ידי הצוות של "טק פראוניק".

הבעלים של המותג "Tak Prawnik" הוא BZ Group Sp. z o.o.