כיצד יכול מעסיק לבטל סיום חוזה עבודה?

שֵׁרוּת

על פי הוראות חוק העבודה (LC), מותר לסיים חוזה עבודה לתקופת ניסיון מוגדרת, בלתי מוגבלת. כל צד רשאי לסיים את חוזה העבודה בהודעה מוקדמת. מנגד, סיום חוזה העבודה מתבצע עם חלוף תקופת ההודעה המוקדמת (סעיף 32 לחוק העבודה).

עם זאת, ישנם מצבים בהם המעסיק או העובד מעוניינים להמשיך בעבודה, למרות הצהרת הרצון שהוגשה, שהיא סיום חוזה העבודה. יצוין כי חוק העבודה אינו קובע הוראות כלשהן המסדירות את משיכת הודעת העסקה. עם זאת, הצדדים לחוזה, המעוניינים לבטל את סיום חוזה העבודה, יוכלו, בהתאם לסעיף. 300 kp מתייחסים להוראות הקוד האזרחי (kc) לגבי הצהרות רצון. יש לזכור כי על פי א. 300 לחוק העבודה, בנושאים שאינם מוסדרים בהוראות חוק העבודה, יחולו הוראות החוק האזרחי בהתאם ליחסי העבודה, ובלבד שאינן נוגדות את עקרונות דיני העבודה.

כיצד ניתן לבטל סיום חוזה עבודה?

ראוי להזכיר כי הפסקת חוזה עבודה היא הצהרת כוונות של המעסיק או העובד, אשר תוצאתה היא סיום יחסי העבודה בהתאם לתום תקופת ההודעה המוקדמת או עם סיום חוזה העבודה. . בהתאם לאמנות. סעיף 61 לחוק האזרחי, הצהרת כוונות להגשה לאדם אחר מוגשת ברגע שהגיע אליה באופן שיוכל להכיר את תוכנה. ביטול הצהרה כאמור הוא בתוקף אם התרחש במקביל להכרזה זו או קודם לכן.

ההצהרה על משיכת ההודעה צריכה להגיע לעובד עוד בטרם התוודע לסיום חוזה העבודה או במקביל אליו.

ראוי לזכור כי על פי פסק דינו של בית המשפט העליון (העליון) מיום 6.1.80 (מספר אסמכתא לתיק I PRN 109/80) חוזה העבודה מסתיים על ידי הגשת הצהרה בכתב על סיום חוזה זה. יש לראות בהצהרה כזו כאילו נמסרה ברגע בו נודע לה הנמען באופן שיוכל להתוודע לתוכנה. נוכח האמור לעיל, יודגש כי עד שהעובד יכיר את תוכנו של סיום חוזה העבודה, רשאי המעביד למעשה לחזור בו מההצהרה הנ"ל.

יש להפנות את ההצהרה על ביטול הודעת הפסקת חוזה העבודה לנמען המתאים. שליחת הודעת הפיטורים לארגון האיגוד המקצועי או לסניף החברה בו עובד העובד אינה יעילה עד שהצליח לקרוא את ההצהרה.

על פי פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 7.3.06 (מספר אסמכתא לתיק I פ"ק 128/05) העובד הוא הנמען של הצהרת המעסיק על כוונתו למשוך את ההודעה. הגשת הצהרה כזו לאדם אחר, גם אם היה זה נציג איגודי עובדים המייצג את העובד, אינה יעילה כל עוד ההצהרה אינה מגיעה לעובד באופן המאפשר לעובד להכיר את תוכנה.

דוגמה 1.

המעסיק החליט לסיים את חוזה העבודה עם העובד ושלח הודעת סיום ממטה החברה בלודז' ליו"ר האיגודים המקצועיים הפועלים בשטח החברה. העובד עבד בגדנסק, אך היה במשלחת באותה תקופה. במהלך משלחת העובדים השוטפת החליטה המעסיקה לחזור בה מההצהרה הנ"ל. בדחיפות נשלחה לסניף בגדנסק הצהרה על ביטול הודעת הפסקת חוזה העבודה. העובד לא הספיק לקרוא את ההודעה, ולכן ההצהרה על ביטולה תהיה בתוקף, והמעסיק לא יזדקק להסכמת העובד לצורך כך.

פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 28.3.02 (מספר אסמכתא לתיק I PKN 55/01)
עובד שהסכים למשיכת המעסיק מהצהרת הכוונות לסיים את חוזה העבודה ללא הודעה מוקדמת, אינו זכאי לתגמול עבור תקופת האבטלה (סעיף 57 לחוק העבודה), אלא לתגמול הקבוע בסעיף. 81 לחוק העבודה

יש לזכור כי על פי א. סעיף 81 לחוק העבודה, עובד בגין זמן אי ביצוע עבודה, אם היה מוכן לבצע עבודה, ונגרם לו מכשולים מטעמים הנוגעים למעסיק, זכאי לתגמול הנובע מהדירוג האישי שלו, שנקבע לפי השעה. או תעריף חודשי, ואם לא הופרד רכיב שכזה בתגמול בקביעת תנאי התגמול - 60% מהשכר. עם זאת, בכל מקרה, התגמול לא יהיה נמוך מהגמול המינימלי עבור עבודה, שנקבע על פי תקנות נפרדות. התגמול האמור לעיל מגיע לעובד בגין זמן ההשבתה שלא ניתן לייחס לו. אם ההשבתה נגרמה באשמת העובד, התגמול אינו מגיע.

מתי נדרשת הסכמת הצד השני לביטול ההודעה?

במצב בו ההצהרה על משיכת הודעת הפסקת חוזה העבודה מגיעה לעובד לאחר קריאת תוכנה, אזי תידרש הסכמת העובד להחלטת המעסיק ששונתה. על מנת לבטל סיום כזה של חוזה העבודה, יהיה חשוב לעובד להגיש הסכמה בכתב. על העובד לאשר את נכונותו להמשיך בשיתוף הפעולה עם המעסיק.

ביטול ההודעה מחייב את הסכמת הצד השני. עם זאת, נסיגה חד-צדדית מהסיום על ידי כל אחד מהצדדים אפשרית אם הצד השני הגיע לאותו זמן עם הצהרת הרצון לסיים אותה או מוקדם יותר. בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום 23.10.86 (מספר תיק ג' פזפ"פ 62/86), הדבר חל גם במצב בו העובד ערער על הודעת הפיטורים לבית הדין (והמעסיק מבקש לחזור בו מהפיטורין). הודעה). לצורכי ראיה יש להביע את הסכמת העובד בכתב.

דוגמה 2.

גב' ג'ואנה נובק, המועסקת כמומחית לשווקי המזרח, פוטרה בהודעה מוקדמת של 3 חודשים בשל סיבות כלכליות חשובות מצד המעסיק. זמן קצר לאחר אירוע זה התברר כי שני עובדים ממחלקת המכירות יצאו לחופשת מחלה ארוכת טווח, בעוד עובד אחד סיים את ההתקשרות בהסכמה הדדית. מתוך ארבעת עובדי המפתח במחלקת המכירות, לא נשאר מומחה. נוכח האמור לעיל, פנתה המעסיקה לגב' ג'ואנה נובק בהצעה למשוך את הודעת הפסקת חוזה העבודה ולחזור לחברה. גב' ג'ואנה נובק נתנה את הסכמתה בכתב להעסקה מחדש במחלקת המכירות. כך, בוטלה סיום חוזה העבודה עוד לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

יצוין כי במצב בו העובד אינו מסכים למשיכת הודעת חוזה העבודה בתום תקופת ההודעה המוקדמת, חוזה העבודה מופסק. כמו כן, אסור למעסיק להפעיל לחץ על עובד שאינו מעוניין להסכים לביטול ההצהרה הנ"ל.

דוגמה 3.

המעסיק החליט לסיים את חוזה העבודה של העובד עקב קשיי תקשורת עם עובדים אחרים. לאחר שבוע, הוא החליט לשנות את דעתו כי לא העריך נכון את המצב בין פקודיו. הוא ביקש מהעובד הסכמה למשוך את הודעת הפיטורים, אך לא קיבל החלטה חיובית. המעסיק סחט את העובדת, ברצונו לאלץ אותה להסכים למשיכת ההודעה. ההתנהגות הנ"ל של המעסיק אינה מקובלת, החוזה אמור להסתיים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

האם גם לעובד יש זכות לחזור בו מסיום חוזה העבודה?

ראוי להזכיר מצב בו העובד ירצה לשנות את החלטתו בנוגע להצהרה על סיום חוזה העבודה. אם יצליח לשלוח למעסיק הצהרה על ביטול הפיטורים בטרם יקרא את תוכן הפיטורים, הצהרת המשיכה תהיה תקפה. לעומת זאת, בכל מקרה שבו ההצהרה על ביטול הודעת הפסקת חוזה העבודה מתרחשת במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, לאחר שהמעסיק קיבל את הודעת הפיטורים שהוגשה על ידי העובד, תחייב ביטול ההצהרה. הסכמת המעסיק.

המעסיק אינו מחויב להסכים למשיכת הצהרת העובד, בפרט אם חלו, למשל, שינויים ארגוניים או כספיים משמעותיים בחברה עקב עזיבת העובד את מקום העבודה.

דוגמה 4.

העובד סיים את חוזה העבודה של המעסיק עקב סכסוך עם ראש המחלקה. בתקופת ההודעה המוקדמת גילתה שהמנהלת אינה עובדת עוד בתפקיד זה והחליטה להגיש למעסיק הצהרה על ביטול סיום חוזה העבודה. המעסיק לא הסכים להחזרת העובד לעבודה עקב השינויים הארגוניים שנעשו וההוצאות הכספיות הגדולות שנבעו מכך.

לסיכום, על המעסיק להפנות את סיום חוזה העבודה לעובד המתאים, שתהיה לו אפשרות לקרוא את תוכנו. ההצהרה על ביטול ההודעה תיכנס לתוקף במידה והיא תגיע לעובד לפני שהעובד ידע את תוכנה. משיכת הודעת הפסקת חוזה העבודה אפשרית גם לאחר מסירת ההודעה לעובד, אולם תידרש הסכמת העובד, למשל בכתב או באופן משתמע אחר. העובד והמעסיק אינם מחויבים להסכים למשיכת הודעת הפיטורים שהוגשה על ידי הצד. אז מסתיים חוזה העבודה בהתאם למועד פקיעת תקופת ההודעה המוקדמת.