מע"מ ששולם במדינה אחרת באיחוד האירופי - האם זה יכול להיות עלות?

מס שירות

בקו הפרשנות שהוצג עד כה, נקט משרד המס כי מע"מ ששולם במדינה אחרת באיחוד האירופי הוא עלות הניתנת לניכוי מס עבור יזם פולני. סוגיה זו הובנה אחרת לגמרי לאור פסקי הדין של בתי המשפט לעניינים מנהליים. עם זאת, לאחרונה ניתן להבחין בשינוי בגישת רשויות המס בעניין זה. כדאי לבחון מקרוב את הנושא המוצג.

מע"מ ששולם במדינה אחרת כעלות מס

ראשית, נציג את תקנות המס החשובות ביותר.

בהתאם לאמנות. 22 שניות 1 לחוק PIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן העלויות שנגרמו על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח את מקור ההכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23.

עם זאת, בהתאם לסעיף. 23 שניות נקודה 1 43 לחוק אינה נחשבת לעלויות הניתנות לניכוי מס על סחורות ושירותים, אלא שזוהי עלות הניתנת לניכוי מס:

  1. מס תשומות:

  • אם הנישום פטור ממס על סחורות ושירותים או סחורות ושירותים שנרכשו כדי לייצר או למכור מחדש טובין או לספק שירותים פטורים ממס על סחורות ושירותים,

  • בחלק שבו, בהתאם להוראות מס על טובין ושירותים, הנישום אינו זכאי להפחתת הסכום או להחזר של הפרש המס על טובין ושירותים - אם מס התשומות על טובין ושירותים. לא להעלות את שוויו של רכוש קבוע או ערך בלתי מוחשי וחוקי,

  1. מס המגיע:

  • לעניין יבוא שירותים ורכישה פנים-קהילתית של טובין, אם אינו מהווה מס תשומות כמשמעותו בהוראות מס על טובין ושירותים; עם זאת, המס המגיע בחלק העולה על סכום המס על רכישת טובין ושירותים אלה, שיכול להוות מס תשומות כמשמעותו בהוראות מס על טובין ושירותים, אינו עלות הניתנת לניכוי מס.

  • במקרה של העברה או צריכה של טובין או שירותים על ידי הנישום למטרות ייצוג ופרסום, המחושבים בהתאם לתקנות נפרדות,

  • על הטובין הניתנים ללא תשלום, המחושבים בהתאם לתקנות נפרדות, אם התנאי היחיד להעברתם הוא רכישה מוקדמת על ידי מקבל הסחורה או השירותים מהמעביר בכמות או ערך מוגדרים.

אולם מה שחשוב בהנמקה הקודמת של רשויות המס, הדעה השלטת הייתה כי האמור לעיל. ההוראה חלה רק על פולנית, ולא על מע"מ של האיחוד האירופי.

הגדרה סטטוטורית חד משמעית של המושג המהווה את תוכן הנורמה המשפטית הכלולה באמנות. 23 שניות 1 נקודה 43 מהאמור לעיל של המעשה מונע כל הבנה אחרת.

טיעוני מיסוי התבססו על ההנחה כי יש להבין את מס הערך המוסף כמס הנזכר בחוק מס ערך מוסף. משמעות האמור לעיל היא שחוק מס ערך מוסף מבחין בבירור בין מושג מס ערך מוסף לבין מושג מס על טובין ושירותים.

הנוסח "מס ערך מוסף" הוא הגדרה של מס ערך מוסף החל רק בפולין ולא במדינות חברות אחרות. לפיכך, לא ניתן להשוות את מס הערך המוסף התקף במדינה חברה שאינה פולין למס על טובין ושירותים התקף בארצנו.

משמעות הדבר, בתורה, היא כי האמנות המצוטטת. 23 שניות 1 נקודה 43 לחוק PIT אינה חלה משום שהמושגים של מס ערך מוסף ומס ערך מוסף אינם זהים. כתוצאה מכך, המע"מ ששולם בחו"ל הוא עלות הניתנת לניכוי מס בהסדר המס הפולני.

העמדה המצוינת לעיל אושרה על ידי מנהל מידע מס לאומי בפרשנות מיום 19.5.2017 (מס' 0113-KDIPT-1.4011.65.2017.1.MAP).

עד לאחרונה, רשויות המס סברו כי מע"מ ששולם במדינה אחרת באיחוד האירופי אינו זהה למע"מ פולני. לפיכך, הוצאה מסוג זה שנגרמה בחו"ל צריכה להיות ניתנת לניכוי מס.

עמדה שונה של רשויות המס לגבי מע"מ זר

סוגיה זו טופלה באופן שונה לחלוטין על ידי בתי המשפט המנהליים, שהכירו בזהות המע"מ הפולני והזר.

בפסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מינהליים מיום 8.5.2018 (ב"ב 926/16) ציין בית המשפט כי אין כל סיבה שלא יראו את המונחים "מס ערך מוסף" ו"מס ערך מוסף" כשווים ערך סמנטית. .

משמעות הדבר, בתורה, היא כי אין טיעונים לתלות את האפשרות להקטין את ההכנסה המגיעה ולנצל את ההחרגה מעלויות הניתנות לניכוי מס הקבועות בתקנות אלה בהבחנה בין שני האמורים. מושגים. העובדה שהתנאים המדוברים אינם זהים תרתי משמע, אינה יכולה להעמיד באופן לגיטימי את הנישום במצב גרוע יותר, כי הוא נשא את העלות באותו מס בעצם, אך מוגדר אחרת.

בתי המשפט לעניינים מנהליים הציגו דעה שונה משלטונות המס והדגישו כי גם מע"מ זר של האיחוד האירופי צריך להיות ניטרלי עבור משלם המסים הפולני, ולכן אין הצדקה לכלול אותו בעלויות הניתנות לניכוי מס.

התאמת עמדת לשכת השומה לדעות הפסיקה

אמנם התקנות בהן אנו דנים לא תוקנו בשום צורה, אך חל שינוי בהנמקותן מצד רשות השומה עצמה.

הפרשנויות האינדיבידואליות שהוצאו כעת מראות כי אמנות. 23 שניות 1 נקודה 43 של חוק PIT חלה הן על המס הפולני על סחורות ושירותים והן על מס הערך המוסף של האיחוד האירופי.

לפיכך, לאור העמדה המקובלת כיום, הוצאה חוץ היא עלות נטו, ולא סכום ברוטו. ערך המע"מ של האיחוד האירופי אינו ניתן כעת לניכוי מס.

מס האיחוד האירופי ששולם במדינה אחרת עשוי להיות מוחזר על ידי משלם מסים פולני במסגרת הליך VAT-REF. יודגש כי החזר זר כזה יהיה ניטרלי מס גם בכל הנוגע למס הכנסה. עלינו לזכור שאם הנישום לא יממש את הזכות להשבת מע"מ זר, אין זה אומר שהוא יכול לכלול את ערכו בעלויות הניתנות לניכוי מס.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

בנוסף, ראוי להדגיש כי האמור לעיל הכללים חלים הן על מס הכנסה אישי והן על מס חברות. בדומה, גם המע"מ ששולם בחו"ל לא יהווה הכנסות ממסים.

בפרשנות מנהל KIS מיום 23.10.20 (מס' ערך מוסף. יתרה מכך, לא ניתן להכיר במס הערך המוסף ששולם בגרמניה כעלות הניתנת לניכוי מס בהתאם לעקרונות המפורטים באמנות. 23 שניות 1 נקודה 43 לחוק מס הכנסה.

משמעות הדבר היא כי הנישום לא צריך לדווח על ההכנסות והעלויות של השגתן בחלק של מס הערך המוסף המוסדר בגרמניה.

רשויות המס התאימו את עמדתם לתוכן פסקי דין של בתי המשפט וכעת מניחים שאין הבחנה בין מע"מ פולני לאיחוד האירופי. המשמעות היא שמע"מ ששולם במדינה אחרת באיחוד האירופי אינו עלות הניתנת לניכוי במובן של מס הכנסה.

בתשובה לשאלה בכותרת מאמרנו, יצוין כי אנו צופים כעת בהתאמת עמדת מיסוי לשורה השיפוטית של פסקי הדין. פעולה כזו צריכה להיות מוערכת בחיוב, שכן משלמי המסים אינם חשופים להשלכות שליליות הקשורות לפרשנויות שונות. הדוקטרינה טענה זה מכבר שאין עילה להבחין בין המע"מ הפולני לבין מס הערך המוסף של האיחוד האירופי.