מרווח מע"מ בסוכנות הנסיעות - תפקיד חדש של משרד האוצר

מס שירות

שירותי תיירות הם ענף שביחס אליו הגדיר המחוקק שיטת חישוב מע"מ ספציפית. סכום המע"מ המגיע בקבוצת מפעלים זו מחושב לפי מה שנקרא מרווח, כלומר ההפרש בין הסכום ששולם עבור השירות על ידי הלקוח לבין העלויות שנגרמו לסוכנות הנסיעות לצורך ביצועו. קביעת שווי המרווח וגובה המע"מ אינה פשוטה, במיוחד כאשר המשרד בשירות נתון מתחיל לממש מרווח שלילי. בררו מה הבעיה של יזמים המפעילים שירותי תיירות ומהי עמדת משרד האוצר לגבי הליך מרווחי מע"מ בסוכנות נסיעות.

מע"מ בענף התיירות

בקביעת שווי המרווח על הוצאות שהוצאו לטובתו הישירה של התייר, המשרד אינו יכול לנכות מע"מ. הוצאות כאמור נחשבות כסחורות ושירותים שהיזם רוכש מגופים אחרים בשמו ולחשבונו, ואשר ישמשו את הלקוח ישירות. כתוצאה מכך, סכומים ברוטו נלקחים בחשבון לקביעת סכום העלויות. הכנסה פחות עלות היא הרווח הגולמי, הכולל מע"מ. לצורך קביעת גובה המס נוהגים לתשלום בשיטת "במאה", כלומר מחושב המס על שווי המרווח הגולמי.

אולם במקרה של שירותי תיירות, לא כל ההכנסות וההוצאות מסולקות על בסיס מרווח. לגבי עלויות שאינן קשורות ישירות לביצוע אירוע תיירותי נתון, יזמים מיישמים עקרונות כלליים של יישוב מע"מ. מדובר למשל בהוצאות הקשורות לניהול משרד, פרסום או העסקת עובדים. בנוסף, אם הנישום נותן שירותים משלו במסגרת מתן שירות תיירותי, למשל תחבורה, גם שירותים אלו מחויבים במס על עקרונות כלליים.

דוגמה 1.

במסגרת פעילותה נותנת סוכנות הנסיעות שירותים הקשורים להובלת אנשים. היא ארגנה טיול ברחבי הארץ, במסגרתו נאלצה לרכוש שירותי קייטרינג, שירותי מלונאות וכרטיסי כניסה ללקוחותיה.

מחיר טיול של שבוע הוא 1000 זלוטי. הוא מורכב מהאלמנטים הבאים:

  • שירות גסטרונומי: PLN 350 לאדם

  • לינה: PLN 300 לאדם

  • כרטיסי כניסה: PLN 100 לאדם

  • הובלה של אנשים: PLN 250 לאדם

קביעת הרווח הגולמי:

1000 PLN - (350 PLN + 300 PLN + 100 PLN + 150 PLN) = 100 PLN

מס מע"מ על שירות התיירות:

PLN 100 - (PLN 100 / 1.23) = PLN 18.70

כמו כן, שירות ההובלה ניתן בפני עצמו ויש לגבות עליו מע"מ בתנאים כלליים בשיטת "במאה".

PLN 250 - (PLN 250 / 1.23) = PLN 46.75

לשכת התיירות תשלם מע"מ בסך 65.45 זלוטי על השירות שניתן.

קביעת ערך השוליים

על מנת לקבוע את השווי הנכון של המרווח, הנישומים נדרשים לנהל רישומים תוך התחשבות בסכומים שהוצאו על רכישת סחורות ושירותים משלמי מסים אחרים לטובת הישירה של התייר ולהחזיק במסמכים שמהם נובעים סכומים אלו.

עם זאת, לא בכל המקרים המרווח המחושב הוא ערך חיובי שעליו יש לחשב את המס. ישנם מצבים בהם עלויות ביצוע פרויקט נתון עולות על ההכנסות, אזי לשכת התיירות נגרם הפסד ומיישמת את מה שנקרא מרווח שלילי. במקרה זה הנישום אינו חייב בתשלום המס, אך דבר לא יפצה אותו על ההפסד שנגרם לו. התרחשותם של מרווח שלילי וחיובי בתקופת פשרה אחת על ביצוע אירועים שונים עוררה ספקות של הנישומים באשר לשיטת הסדר המס ולפרשנות הנכונה של ההוראות. עלתה השאלה האם באמת היה על הנישומים לחשב את המס על כל מרווח בנפרד, או שמא, למשל, לא ניתן יהיה לחבר את שווי המרווחים על פני כל תקופת ההסדר ולחשב את המס שיצטרך היזם. לשלם למשרד מערך גלובלי אחד. האם באמת צריך לגבות מס זה על כל עסקה בנפרד, למרות שהמשרד נגרם הפסד בחלק מהפרויקטים ומאבד את משאביו הכספיים, וגובה ומשלם את מלוא המס על אחרים? כפי שניתן לראות, הליך מרווח המע"מ בסוכנות הנסיעות נראה קצת יותר מסובך מאשר במקרה של ענפים אחרים. גם באשר לנכונות ההליכים במצב זה, נחלקו גם רשויות המס ופרסמו פרשנויות שונות בעניין זה.

מרווח מע"מ בסוכנות נסיעות - פרשנות משרד האוצר

משרד האוצר העניק סיוע בפתרון הבעיה המתוארת לעיל, אשר הוציא פרשנות בעניין זה, כפי שמתברר, לטובת הנישומים. בפרשנות מיום 30.11.2015 (מספר אסמכתא PT2.8101.3.2015.EPT.403) נכללה חוות דעת המשרד, בה מומלץ לאפשר אפשרות לצירוף מרווחים בתקופת יישוב נתונה. המשרד נימק את עמדתו בכך שלדעתו, א. 119 פסקה. סעיף 2 לחוק מע"מ אינו מחייב חישוב חד משמעי של מס על כל אחד מהשירותים בנפרד. ומאחר שבתקנה, המטילה חובה על הנישומים להפעיל נוהל מיוחד לחישוב מע"מ, אין הוראה האומרת כי יש לחייב את המס בנפרד עבור כל עסקה, מתאפשרת אפשרות הוספת מרווחים בתקופת סילוק נתונה. .

נראה כי חוות הדעת שהוצאה של האביב מהווה פתרון טוב המקל על הליך מרווח המע"מ בסוכנות הנסיעות. הדבר בוודאי יקל על שיטת יישוב המע"מ, הקשה במקרה של שירותי תיירות, ועשויה להועיל גם למשרדים המתמודדים עם בעיות כלכליות, כך שלא יועמס נוסף בצורך לשלם מע"מ.