הפסקת התואר בביטוח והחזר פרמיה ששולמה ביתר

שֵׁרוּת

כאשר יש תשלום יתר בתרומות המשולמות

קורה שהנישום משלם יותר מהסכום הראוי של דמי הביטוח ל-ZUS. בהתאם לאמנות. 24 שניות סעיף 6א לחוק מערכת הביטוח הלאומי, דמי ביטוח שלא כדין נספרות על ידי המוסד לביטוח לאומי כנגד הפרשות שוטפות או איחור. במידה ואין פיגורים, התשלום העודף נזקף להתחייבויות עתידיות, במקרה זה, לבקשת הנישום, ניתן גם להחזירו.

אך מה אם ההפקדות ששולמו ביתר נוגעות למשל לעובד שתואר הביטוח כבר פקעה לגביו במועד גילוי התשלום העודף?

מצב כזה יתקיים למשל כאשר פרמיית ביטוח הבריאות משולמת ביתר, אותה מממן העובד - מנוכה משכרו, והעובד למשל התפטר מהעבודה לפני גילוי התשלום העודף.

פרמיות ששולמו יתר על המידה ניתנות להחזר

התרומה ששולמה ביתר הממומנת מתגמול העובד מוחזרת לאותו עובד, גם אם הוא אינו מבצע עוד עבודה עבור היזם שביצע את התשלום ביתר. אם נודע למשלם התרומות כי ההפקדות ששולמו עבור עובד שולמו בשווי גבוה מהנדרש, והעובד אינו מבצע עוד עבודה אצל המעסיק הנ"ל, על המעסיק להגיש בקשה להחזר עם בקשה מתאימה. ZUS משלמת את סכום התשלום ביתר תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה, בהנחה כמובן שאין למשלם פיגור.

אם המשלם אינו פונה להחזר, או שההחזר אינו אפשרי בשל, למשל, פיגור בתשלום ההפקדות, עליו להשיב לעובד את סכום ההפרשות ששולמו ביתר מכספו.

ההחזר שיקבל העובד יהיה במקרה זה הכנסתו מיחסי העבודה. כאשר זה קורה במהלך שנת מס אחת, העניין די פשוט.

המשלם, בעת הכנת מידע PIT-11 עבור העובד לשעבר, יכלול את הערך המתאים של התרומות ששולמו. אולם, המצב שונה כאשר אירוע של תשלום תרומות גבוה יותר וחשיפת עובדה זו מתרחש בשתי שנות מס שונות, למשל נוכו ושולמו תרומות שלא כדין בשנת 2012, בעוד התשלום העודף נחשף בשנת 2013.

במקרה זה, לא המשלם ולא העובד מתקנים את ההחזרים השנתיים לשנה הקודמת - 2012, אולם לאחר קבלת ההחזר העובד יחויב להוסיף למס הכנסה במס את סכום דמי ביטוח הבריאות ששולמה ביתר. תשואה לשנה הנוכחית, כלומר זו שבה התקבל ההחזר (2013 r).

במצב כזה, על המשלם גם לערוך מסמך המאשר את ההחזר, למשל מכתב המודיע לעובד על גובה דמי ביטוח הבריאות שהוחזרו, אשר נוכו ממס הכנסה בתקופה הקודמת.