שירותי בנייה - מועד הפקת ההכנסות

מס שירות

השינויים שהוכנסו בתחום מס ערך מוסף מבחינת קביעת הרגע בו נוצרת חובת המס בגין שירותי בניה ובנייה והרכבה גרמו לנישומים רבים לתהות האם הם השפיעו גם על קביעת רגע ההכנסה ממס הכנסה. מאמר זה אמור להפיג את הספקות הללו.

שירותי בנייה - פדיון במועד ביצוע השירות

הרגע בו נוצרת הכנסה משירותי בניה נחשב למועד ביצוע השירות (או ביצוע חלקי של השירות), אך לא יאוחר ממועד החשבונית או התשלום (למעט שירותים שסולקו בתקופות סילוק).

תאריך יצירת הכנסות - תאריך חתימה על פרוטוקול המסירה

שירות הבנייה מקבל מעמד של הושלם עם הקבלה הטכנית של עבודות הבנייה, מה שקורה בדרך כלל במעמד החתימה על פרוטוקול המסירה. לפיכך, יש להציג את ההכנסות מעבודות בנייה בתאריך החתימה על פרוטוקול הקבלה הטכנית. כלל זה חל כל עוד לא ניתנה חשבונית בעבר ולא התקבל תשלום עבור השירות. עמדה זו ננקטה גם על ידי משרד האוצר.

תאריך הפקת הכנסה - תפקיד משרד האוצר

לדעת משרד האוצר, מועד ביצוע שירות הבנייה נקבע על סמך מסמכים המאשרים את קבלתם ויישומם. פרוטוקול מסירה צריך להיחשב כמסמך כזה. המשקיע מאשר את השלמת העבודות המוזמנות.

המשרד הצביע על שני סוגי הסדר של שירותי בנייה שישימים בפועל:

  • סילוק השקעות בהתאם ללוח העבודה,

  • גבייה והסדר רק לאחר השלמת כל ההשקעה.

במצב בו החוזה מכיל הוראות:

  • לגבי אופן יישום ההשקעה,

  • סידור עבודה,

  • כללים לקבלת שלבים בודדים של העבודות שבוצעו,

  • לעניין הסדר ההשקעה אשר יתבצע בשלבים ספציפיים וביצועם יאושרו בפרוטוקול מסירה וקבלה.

אז יהווה הפרוטוקול אישור לביצוע חלקי של השירות, ובכך יקבע את רגע יצירת ההכנסות.

אם נקבע בחוזה כי קבלת העבודות וסילוקן יתבצעו לאחר השלמת ההשקעה כולה, ובמקביל לא יפורטו קבלה וסילוק חלקיים של שלבים בודדים של העבודות שהושלמו, אזי יש להציג את הפדיון. במועד ההשלמה המלאה וסילוק ההשקעה (לא יאוחר ממועד הוצאת החשבוניות או התשלומים).

במשרד האוצר מציינים כי קביעת רגע ביצועו של שירות בניה או בניה-הרכבה לפי חוק מס הכנסה אינה תלויה בתקנות הכלולות בחוק מע"מ. לפיכך, השינויים בחוק לעניין קביעת הרגע בו קמה חובת מע"מ בגין מתן שירותי בניה או בניה והרכבה אינם קשורים לקביעת ההכנסות ממס הכנסה.