חופשה נוספת. מי זכאי לכך וכיצד מציגים זאת בתעודת העסקה?

שֵׁרוּת

חופשה נוספת היא זכות שחלק מהעובדים זכאים לה, למשל עקב דרגת נכות, עיסוק או השתתפות בפעולות איבה. יש לכלול מידע על כך בתעודת העבודה המונפקת לעובד כדי שהמעסיק הבא יידע, כמו במקרה של חופשת חופשה, כמה חופשה נותרה לעובד עד תום השנה הקלנדרית. מי זכאי לחופשה נוספת ומה קובע את מספר ימיה? כיצד יש להציג זאת בתעודת העסקה? קראו את המאמר וגלו את התשובות לשאלות אלו.

מי זכאי לחופשה נוספת?

חופשה נוספת, כלומר ימי חופש נוספים תוך שמירה על הזכות לתגמול, נובעת מ:

  • אנשים המסווגים כנכים בינוניים או חמורים - על פי אמנות. 19 לחוק שיקום מקצועי וחברתי ותעסוקת נכים;
  • ותיקי מלחמה - על בסיס חוק ותיקי מבצעים מחוץ למדינה;
  • מורים - מבחינת חופשות החורף והקיץ (המנהל רשאי לחייב את המורה לבצע פעולות מסוימות במהלך חופשות הלימודים, אך לא יותר מ-7 ימים), וביחידות שבהן אין חופשת לימודים, זכאי המורה ל- חופשה של 35 יום לשנה (בהתאם לסעיף 64 לאמנת המורה);
  • שופטים ותובעים - בהתאם לאמנות. 92 לחוק מערכת בתי המשפט המשותפים;
  • עובדים סוציאליים המועסקים במרכזים סוציאליים או במרכזי סיוע למשפחה פוביאט - על פי אמנות. 121 סעיף 3 לחוק הסיוע הסוציאלי.

כמה ימי חופשה נוספים על פי התקנות החוקיות הרלוונטיות זכאים לעובדים?

עובדים המפורטים בפעולות המשפטיות הרלוונטיות זכאים לחופשה נוספת בסכום של:

  • 10 ימים - העובד רוכש את הזכות לחופשה הנוספת הראשונה רק לאחר עבודה של שנה מיום הכללתה בגין דרגת נכות בינונית או קשה;
  • 5 ימים - הזכות לחופשה הנוספת הראשונה קמה ביום קבלת ההחלטה המנהלית המעניקה מעמד ותיק או ותיק של הנפגע;
  • 6 ימים לאחר 10 שנות עבודה ו-12 ימים לאחר 15 שנות עבודה - לשופט או לתובע;
  • 10 ימים כל שנתיים - לעובד סוציאלי המועסק במרכז סעד סוציאלי או מרכז תמיכה משפחתית פוביאט, אשר היקף תפקידו כולל עבודה סוציאלית וקיום ראיונות סביבתיים משפחתיים, אם נסיונו בעבודה בתפקיד זה הוא 5 שנים לפחות.

האם פסק דין מאוחר שולל את הזכות לחופשה נוספת?

איחור במסירת אישור על דרגת נכות משמעותית או בינונית, אינו אומר שהעובד מאבד את הזכות לחופשה נוספת. התנאי לרכישת הזכות לחופשה נוספת הוא עבודה שנה אחת בלבד ממועד סיווג העובד לאחת משתי דרגות הנכות. עולה מפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.6.05, פ"ק 339/04 ב"א, בו אנו קוראים כי "הזכות לחופשת חופשה נוספת ניתנת לעובד המסווגים כחומרה או בינונית, גם אם לא הגיש בקשה. למעסיק עבור חופשה כזו".

עוד טוען בית המשפט העליון כי "אי קבלת מידע על ידי המעסיק על זכאותו של העובד לחופשה נוספת על פי חוק עשויה - בנסיבות ספציפיות - רק להביא לכך שלא ניתן להאשים את המעביד באי מילוי חובת מתן חופשה בהתאם לחוק. הוראות דיני העבודה".

דוגמה 1.

מר פיוטר הועסק ב-20 בדצמבר 2018 לתקופה מוגדרת עד ל-31 בדצמבר 2019. הוא לא הודיע ​​למעסיק כי יש לו דרגת נכות בינונית מיום 20.3.13. ההחלטה על דרגת הנכות הוצגה למעסיק על ידי מר פיוטר רק בדצמבר 2019. האם מר פיוטר זכאי לחופשה נוספת?

מר פיוטר זכאי לחופשה נוספת מרגע הצגת אישור דרגת נכות למעסיק. עם זאת, הוא אינו מאבד את הזכות לחופשה נוספת לתקופת העבודה, ועל כן על המעסיק לחייבו בתוספת חופשה מרגע העסקתו. התביעה לחופשה נוספת פוקעת לאחר 3 שנים מהמועד שבו הגיעה התביעה. במצב בו מר פיוטר מסיים את עבודתו, על המעסיק לשלם את השווה. התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כיצד להציג חופשה נוספת בתעודת העסקה?

הפסקת ההתקשרות עם עובד הזכאי לחופשה נוספת פירושה שהמעסיק צריך לתת דין וחשבון על הזכאות לחופשה. לעובד עם מוגבלות בינונית או חמורה עשויים להיות בסך הכל 30 ימים או 36 ימי חופשה וחופשה נוספת.

במקרה של אי ניצול כל החופשה המיועדת, העובד זכאי לקבל שווה ערך. יש לכלול מידע על החופשה שנלקחה בתעודת העסקה שנמסרה לעובד ביום העבודה האחרון.

בתעודת העבודה על המעסיק לציין את מספר ימי החופשה שנלקחו בשנה מסוימת, שנתי ונוספים. כדאי לזכור שחופשה שנתית ונוספת צריכה להיות מוצגת בשעות ולא בימים. זה חשוב במקרה של עובד שמשתמש בתקן היומי הקצר יותר של 7 שעות, ואז עבורו יום חופשה אחד הוא 7 שעות. בתעודת העבודה יש ​​להציג את החופשה הנוספת ששימשה בשעות ולא בימים.

העובדה שעובד עם מוגבלות בינונית או קשה ניצל חופשה נוספת צריכה להיכלל בתעודת העבודה בנפרד. מידע על ניצול חופשה נוספת יש לכלול בסעיף 6 (12) לתעודת העסקה, בה יש להזין את מספר הימים שהעובד ניצל את החופשה הנוספת, כדי שהמעסיק הבא יידע כמה חופשה העובד. זכאי עד תום השנה הקלנדרית שבה פקעה יחסי עבודה.

יש לציין את הבסיס החוקי למתן חופשה נוספת בתעודת ההעסקה, שכן - כעולה ממאמר זה - קבוצות שונות של עובדים זכאיות לחופשות נוספות מסוגים שונים. יש לזכור כי החופשה הנוספת שלא נוצלה בשנה אחת לא תאבד, אך בדומה לחופשה השנתית - היא מועברת לשנה הקלנדרית הבאה והופכת לחופשה המיוחסת. לכן, חשוב לנצל את החופשה בזמן, שנתי ותוספת, שכן במקרה של הפסקת עבודה אצל עובד הזכאי לחופשה נוספת, עלול להתברר כי למעסיק יש שווי מזומן גבוה לתשלום.