חוזה החלפה הומר מחוזה עבודה לתקופה קצובה "רגיל".

שֵׁרוּת

לאחר כריתת חוזה עבודה, לעיתים מתקנים הצדדים את הוראותיו. הדבר עשוי לעסוק, במיוחד, בהפיכתו של חוזה עבודה לתקופה קצובה "רגילה" לחוזה חלופי.

משך חוזה העבודה

באומנות. 25 § 1 לחוק העבודה מפרט שלושה סוגים של חוזי עבודה. אלו הם חוזים שנסגרו:

  • לתקופת ניסיון,
  • לתקופה מוגבלת,
  • לתקופה בלתי מוגבלת.

הסכמים שנכרתו לתקופת ניסיון ותקופת זמן מוגדרת כלולים במה שנקרא חוזים לתקופה קצובה, שאת משך הזמן קובעים הצדדים בתוכן החוזה עצמו. חוזה לתקופת ניסיון שונה מחוזה לתקופה קצובה בכך שניתן, עקרונית, להתקשר רק פעם אחת כחוזה ראשון עם מעסיק נתון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים, לבדיקת כישורי העובד ואפשרות העסקתו. אותו עבור סוג מסוים של עבודה. הסכם לתקופה בלתי מוגבלת, לעומת זאת, מתאפיין בכך שבעת כריתתו, הצדדים אינם מסכימים על תקופת תוקפו.

חוזה עבודה במועד מוגדר

חוזה עבודה לתקופה קצובה כחוזה לתקופה קצובה משמש כאשר הצורך בהעסקת עובד הוא זמני או כאשר מי מהצדדים אינו מתכוון ליצור שיתוף פעולה קבוע במסגרת חוזה לתקופה בלתי מוגבלת.

דוגמה 1.

המעסיק שכר עובד לתקופת ניסיון של 3 חודשים. לאחר סיום חוזה זה החליט המעביד שעדיין צריך זמן לברר אם העובד מרוצה ממנו. לפיכך, הוא החליט שלא לכרות עמו חוזה לתקופת ניסיון לתקופה בלתי מוגבלת, אלא להיכנס ליחסי עבודה על פי חוזה לתקופה קצובה - לתקופה קצובה של 6 חודשים.

חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת נחשב בדרך כלל לסוג חוזה העבודה המשתלם ביותר עבור העובד – וזאת בשל העובדה שהוא מבטיח בצורה הטובה ביותר את עמידות יחסי העבודה:

  • הצדדים אינם מציינים מראש את מועד סיום הסכם כאמור;
  • והמעסיק רשאי לסיים את יחסי העבודה באופן חד צדדי (בין אם ובלי הודעה מוקדמת) רק אם יציין סיבה מספקת להפסקת ההתקשרות, שאז עשויה להיות נתונה לבקרה של בית הדין לעבודה אם העובד יערער על החלטת המעביד.

על מנת למנוע ממעסיקים להימנע מכריתת חוזי עבודה לתקופה בלתי מוגבלת, הכניס המחוקק מגבלות על כריתת חוזי עבודה לתקופה קצובה. בהתאם לאמנות. 251 § 1 לחוק העבודה, תקופת ההעסקה במסגרת חוזה עבודה לתקופה קצובה, כמו גם תקופת העבודה הכוללת במסגרת חוזי עבודה לתקופה קצובה שנכרתו בין אותם הצדדים ליחסי העבודה, לא תעלה על 33 חודשים, והמספר הכולל של חוזים אלה לא יעלה על שלושה. הסכם בין הצדדים בתקופת חוזה עבודה לתקופה קצובה לתקופת עבודה ארוכה יותר לפי חוזה זה, רואים אותו כגמרה, מהיום שלאחר המועד שבו היה אמור להסתיים, לתקופה קצובה חדשה. חוזה עבודה (סעיף 251 § 2 לחוק העבודה). אם תקופת העבודה על פי חוזה עבודה לתקופה קצובה ארוכה מהתקופה האמורה בסעיף. 251 § 1 לחוק העבודה, או אם מספר החוזים שנכרתו גדול ממספר החוזים המפורטים בהוראה זו, נחשב כי העובד, בהתאמה, מהיום שלאחר תום התקופה האמורה באמנות. 251 § 1 לחוק העבודה, או ממועד חוזה העבודה הרביעי לתקופה קצובה, מועסק על בסיס חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת (סעיף 251 § 3 לחוק העבודה).

חוזה עבודה חלופי כמקרה מיוחד של חוזה לתקופה קצובה

ניתן לסכם חוזה עבודה לתקופה קצובה בשם מה שנקרא חוזה החלפה, כלומר חוזה שנכרת להחלפת עובד במהלך היעדרותו המוצדקת מעבודתו, אם כריתתו במקרה נתון משמשת כדי לענות על הדרישה התקופתית בפועל והיא נחוצה בהקשר זה לאור מכלול נסיבות החוזה ( סעיף 251 § 4 נקודה 1 של קוד העבודה).

דוגמה 2.

העובד, המועסק בתפקיד בטיחות וגהות בעבודה, חלה וכצפוי - היעדרותו מהעבודה מסיבה זו עשויה להימשך אף מספר חודשים. אין בין עובדי מקום העבודה אדם בעל כישורים שיכול להחליף עובד נעדר. לפיכך, המעסיק שכר במסגרת חוזה "מחליף" לתקופה קצובה, עובד שהופקד בתפקיד בטיחות וגהות במהלך היעדרות העובד בחופשת מחלה.

חוזה עבודה "רגיל" לתקופה קצובה מסתיים עם תום התקופה שלגביה נכרת, ומועד סיום יחסי העבודה מוגדר בו בציון יום קלנדרי מסוים (למשל 30 בספטמבר 2021) או משך הזמן שלו (למשל 6 חודשים). עם זאת, המאפיין חוזה חלופי הוא שיום סיומו הוא היום שבו העובד המוחלף חוזר לעבודה. לפיכך, אף שהאחרון הוא גם חוזה לתקופה קצובה, מועד סיומו, בשונה מהחוזה ה"רגיל", אינו ודאי לעולם - המעביד והעובד אינם יודעים בוודאות מתי העובד המוחלף ישוב לעבודה; הם יכולים לחזות זאת רק במידה מסוימת של הסתברות.

מאידך, גם חוזה לתקופה קצובה "רגילה" וגם חוזה חלופי ניתנים לביטול באותם תנאים בהסכמה הדדית של הצדדים או באופן חד צדדי - עם או בלי הודעה מוקדמת.

מאפיין חשוב של חוזה חלופי המבדיל אותו מחוזה לתקופה קצובה "רגיל" הוא שהוא אינו כלול במגבלות הקבילות של כריתת חוזים לתקופה קצובה עם עובד, המוסדר ב-251 § 1 לחוק העבודה .

עקרון חופש החוזים

בהתאם לאמנות. 300 לחוק העבודה, בנושאים שאינם מוסדרים בהוראות חוק העבודה, יחולו הוראות החוק האזרחי בהתאם ליחסי העבודה, ובלבד שאינן נוגדות את עקרונות דיני העבודה. המשמעות היא שיש ליישם כהלכה את יחסי עובד מעביד, בין היתר, עקרון חופש החוזים המתבטא באמנות. 3531 לחוק העבודה, הקובע כי הצדדים הכורתים את החוזה רשאים להסדיר את היחסים המשפטיים על פי שיקול דעתם, כל עוד תוכנו או מטרתם אינם סותרים את תכונות (טבע) הקשר, החוק או עקרונות הדו-קיום החברתי. . עיקרון זה מבוסס על ההנחה הכללית כי בעלי עניין יכולים לעצב באופן חופשי את יחסיהם ההדדיים, לרבות משפטיים, בהסכמה. עקרון זה תואם את עקרון החופש לכונן יחסי עבודה, המוסדר באמנות. סעיף 11 לחוק העבודה, לפיו הקמת יחסי עבודה וקביעת תנאי העבודה והשכר, ללא קשר לבסיס החוקי לקשר זה, מחייבת הצהרת רצון משותפת של המעסיק והעובד.

הפיכת חוזה עבודה לתקופה קצובה "רגילה" לחוזה מחליף

קוד העבודה מאפשר את האפשרות לשנות את תנאי חוזה העבודה, לפעול באמנות. 29 § 4, שזה דורש טופס בכתב. מכיוון שאנו מדברים באופן כללי על שינוי תנאי החוזה, נשאלת השאלה האם ניתן, בהסכמת שני הצדדים (בהסכמתם), לשנות לא רק את תנאי העבודה או השכר, אלא גם לשנות את סוג החוזה. (למשל מחוזה לתקופה קצובה להסכם לתקופה בלתי מוגבלת או להיפך).

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

בהתבסס על פסיקת בית המשפט העליון, יצוין כי לא ניתן לשנות את סוג חוזה העבודה לפי א. 42 לחוק העבודה, כלומר לאחר הודעה מהמעסיק. אולם - כפי שנראה - קיימת אפשרות כזו אם השינוי יתרחש כתוצאה מהסכמה הדדית של הצדדים. עם זאת, יש להזכיר את הספקות המתעוררים בהקשר זה, בהתחשב בכך שקו הפסיקה הנוגע לסוגיה זו השתנה במהלך השנים.

החלטת הרכב של שבעה שופטי בית המשפט העליון - לשכת המינהל, העבודה והביטוח הלאומי מיום 28.4.94 (פזפ"פ 52/93)

אסור - באמצעות הודעת תיקון (סעיף 42 § 1 לחוק העבודה) - לשנות את סוג חוזה העבודה שנכרת לתקופה בלתי מוגבלת לחוזה לתקופה קצובה.

פסק דין של בית המשפט העליון - לשכת העבודה והביטוח הלאומי מיום 5.8.80 (פ"א 52/80)

הסכמה בין הצדדים לתיקון חוזה עבודה שנכרת לתקופה בלתי מוגבלת לחוזה עבודה לתקופה קצובה הינה מותרת ומביאה להשפעות משפטיות הנובעות מתוכן ההסכם.

במקרה שאנו מעוניינים בו - קבילות הפיכת חוזה עבודה לתקופה קצובה "רגילה" לחוזה החלפה - למהדרין, אין עסקינן בשינוי סוג חוזה העבודה, כי חוק העבודה מזכיר רק שלושה. סוגים (לתקופת ניסיון, לתקופה בלתי מוגבלת ולתקופה מוגדרת). חוזה ההחלפה הוא מקרה מיוחד של חוזה לתקופה קצובה. פסקי הדין הנ"ל של בית המשפט העליון יכולים אפוא להיות קשורים לסוגיה המנותחת לא ישירות, אלא אנלוגית.

בהתחשב בתקנות ובהשקפות שהוצגו מהפסיקה, נראה כי - בהינתן עקרון חופש החוזים ותוכנו של פסק דין עליון מס' ט ע"א 52/80 - רשאים המעביד והעובד להפוך, בהסכמה של בית המשפט העליון. הצדדים, עבודה לתקופה קצובה בחוזה עבודה לתקופה קצובה להחלפת עובד במהלך היעדרותו המוצדקת מהעבודה. עם זאת, הדבר כרוך בסיכון משפטי מסוים – בשל העובדה שהדעות המובעות בפסקי דין של בתי המשפט אינן אחידות.