הסכם קצבת חיים - השלכות מס של סיום והחזרת העברת מקרקעין מבחינת מס על עסקאות במשפט האזרחי

שֵׁרוּת

חוזה לקצבת חיים הוא אחד ממוסדות המשפט האזרחי הכלולים בחוק האזרחי. במסגרתו, בעל הנכס מעביר את הנכס לצד שלישי(ים) בתמורה לתחזוקה לכל החיים. בשל היותו חוזה משפטי אזרחי, הוא חייב במיסוי לפי הוראות חוק מס על עסקאות במשפט אזרחי. האם לסיום הסכם כזה יש גם השלכות מס ספציפיות? תשובה למטה.

הסכם קצבת חיים - השפעות הנובעות מהחוק האזרחי

בהתאם לאמנות. 908 § 1 לחוק האזרחי, אם, בתמורה להעברת הבעלות על המקרקעין, הקונה התחייב לספק למוכר תחזוקה לכל החיים (חוזה למאסר עולם), עליו, בהיעדר הסכם אחר, לקבל את המוכר כבן בית, לספק לו מזון, בגדים, דירה, אור ודלק, להעניק לו עזרה וסיעוד מתאימות במקרה של מחלה, ולארגן לו הלוויה על חשבונו בהתאם למנהגי המקום.

הסכם קצבה מחייב את בעל הנכס להתחייב להעביר את בעלותו לקונה, אשר בתמורה מתחייב לספק למוכר או לאדם הקרוב אליו תחזוקה לכל החיים. לפיכך, מדובר בחוזה הדדי, מחייב דו-צדדית, ויחד עם זאת בתשלום, מה שאומר שביצועו של צד אחד לחוזה שווה ערך בביצועו של הצד השני. במקרה של חוזה קצבה, מוכר המקרקעין (קצבת חיים) זוכה להטבה ספציפית שעונה בעצם על צרכיו באופן שאינו צריך לתרום להשגת כספים כדי לעמוד בדרישות החיים הנדרשות.

תוכן והיקף ההטבות המגיעות לקצבה נקבעים בחוזה החיים, מבחינה זו עקרון חופש החוזים (סעיף 3531 לחוק האזרחי) אינו כפוף לכל הגבלה סטטוטורית. בהעדר הסדרים מפורטים בחוזה, היקף השירותים נקבע בהתאם לאמנות. 908 § 1 של הקוד האזרחי.

חשוב לציין, ומה שצריך לזכור, מכירת מקרקעין וחוזה קצבת חיים הם שני חוזים שונים. מרכיבים בעלי חשיבות אובייקטיבית במכירה הם התחייבות המוכר להעביר את הבעלות על הסחורה לקונה ומסירתה, והתחייבות הקונה לשלם את המחיר. מנגד, חוזה לקצבת חיים מחייב את בעל הנכס להתחייב להעברת בעלותו לקונה, אשר מתחייב לספק למוכר או לאדם קרוב אחזקה לכל החיים (הצדדים רשאים להגדיר חוזית את היקף ההתחייבויות הללו).

כפי שמציין בית המשפט העליון לעניינים מינהליים בפסק הדין מיום 14.3.13 (ב"ע 1398/11): "במקרה של חוזה קצבה, אין עסקינן בדוגמה קלאסית של שוויון הטבות כמו בחוזה מכר, שבו למוכר מסופק תשלום המחיר על ידי הקונה.עם זאת, אין זה אומר שהעברת הבעלות במקרקעין במסגרת מאסר עולם היא ללא תשלום. תמורת טובתו, מוכר המקרקעין (קצבת חיים) מקבל הטבות מסוימות כדי לספק את צרכיו באופן שלא יצטרך לתרום להשגת כספים כדי לעמוד בדרישות החיים הנדרשות. לגמלת הקצבה יש מקבילה (מקבילה) בהטבות של רוכש הנכס. אין חשיבות לסוגיית התגמול האם ביצועי הקונה תואמים בדיוק את שווי הנכס. מהות תשלום הסכם קצבה היא שהמוכר, בתרומה, אינו עושה זאת על חשבון רכושו שלו, כי הוא זוכה להטבה שוות ערך, בעלת ממד מהותי ספציפי, המתבטאת, למשל. בחיסכון של המוכר בהוצאות שייאלץ להוציא בקשר למזונותיו שלו, אם לא ייחתם חוזה מאסר עולם. להטבות המתקבלות בקצבה יש ללא ספק ערך כספי ספציפי, ולפיכך יש להניח כי אין רווח מיותר מצד המוכר על חשבון רכושו שלו.”.

הסכם קצבת חיים - השפעות במס על עסקאות במשפט האזרחי

בהתאם לאמנות. סעיף 1 1 נקודה 1 ליט. א-ק לחוק מס על עסקאות במשפט אזרחי, על המס כפוף, בין היתר, הפעולות המשפטיות האזרחיות הבאות:

  1. חוזים למכירה והחלפה של טובין וזכויות קניין;

  2. הסכמי הלוואה עבור כסף או פריטים המסומנים רק לגבי המין;

  3. הסכמי תרומה - בחלק הנוגע להשתלטות המקבל על חובות ונטל או התחייבויות של התורם;

  4. חוזי קצבת חיים;

  5. הסכמים על חלוקת ירושה והסכמים על פירוק שיתוף - בחלק הנוגע להחזרים או תשלומים נוספים;

  6. הקמת משכנתא;

  7. הקמת שימוש בתמורה, לרבות שימוש לא נכון, ובתמורה לשעבוד;

  8. הסכמי הפקדה לא סדירים;

  9. תקנון.

המס על עסקאות במשפט האזרחי כפוף גם לשינויים בחוזים האמורים באמנות. סעיף 1 1 נקודה 1 מהאמור לעיל לחוק, אם יגדילו את בסיס המס עם המס על עסקאות משפטיות והחלטות בתי משפט, לרבות פשרה, והסדרים, אם יש להן השפעות משפטיות זהות.

יצוין כי המחוקק הכניס את העיקרון של קביעה ממצה של פעילויות החייבות במס על עסקאות במשפט אזרחי.

לפיכך, הקביעה המפורטת של היקף נושא המיסוי של הנ"ל למס יש השלכות משפטיות ספציפיות. המשמעות היא שהמחוקק, בהכנסת כלל זה, הוציא ממיסוי פעילויות דומות אחרות שלא צוינו במפורש בהוראה הנדונה. לפיכך, יצוין כי פעילויות שאינן רשומות בקטלוג הסטטוטורי אינן חייבות במס גם אם יש להן השפעות כלכליות זהות או דומות לאלו המפורטות בו.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הסכם קצבת חיים - מהן ההשלכות של הפסקת המס על עסקאות במשפט האזרחי?

דוגמה 1.

גב' ג'נינה סיכמה הסכם קצבת חיים עם זוג נשוי של אנשים שאינם קשורים אליה בתמורה להתחייבותם לספק תחזוקה לכל החיים, לשאת בעלויות החשמל, הסקה ומים חמים, וכן לפרוק פסולת נוזלית ופסולת מוצקה, אספקה זה עם מזון וביגוד ללא קשר למקום המגורים, לספק סיוע וסיעוד מתאימים במחלה, להעביר לרופא, לכנסייה ולארגן לה הלוויה על חשבונם בהתאם למנהגים המקומיים, ולהקים עבורה שירות לכל החיים של הדירה המועברת בכל הדירה. הצדדים, על בסיס חופש החוזים, יבקשו לסיים את חוזה קצבת החיים שנכרת באמצעות שטר נוטריוני, אשר יביא להעברת הבעלות על המקום לגב' ג'נינה ולשחרור הצד השני מהחוק. חובות המכוסות על ידי הזכות למאסר עולם. האם פעילות כזו חייבת במס על עסקאות במשפט האזרחי?

בהתאם לאמנות. סעיף 1 1 נקודה 1 ליט. ה' לחוק מס על עסקאות במשפט אזרחי, הרכישה כחוזה לקצבת חיים חייבת במס על עסקאות במשפט האזרחי. מנגד, הפסקת חוזה קצבת החיים לא נכללה בקטלוג הפעילויות הסטטוטורי שיביאו להכרח בתשלום מס על עסקאות במשפט האזרחי.

כפי שצוין על ידי מנהל המידע הארצי למיסוי בפסיקה הפרטנית מיום 21 במאי 2021 (0111-KDIB2-2.4014.24.2021.4.DR), "תביעה משפטית המורכבת מהפסקת חוזה קצבת החיים והעברת הבעלות בנכס לקצבה, כפי שאינה רשומה באמנות. סעיף 1 1 נקודה 1 לחוק מס על עסקאות במשפט אזרחי, לא תחויב במס על עסקאות במשפט אזרחי”.

בשל האמור לעיל, עקב סיום הסכם קצבת החיים והחזרת העברת הבעלות על המקרקעין, פעולת סיום הסכם קצבת החיים על ידי הצדדים לא תחויב במס על עסקאות במשפט האזרחי.

מאחר שפעולת סיום הסכם קצבת חיים לא תהיה חייבת במס, האם יוחזר המס על עסקאות במשפט האזרחי?

בהתאם לאמנות. 11 שניות 1 נקודה 1 לחוק מס על עסקאות במשפט אזרחי, המס מוחזר אם בוטלו ההשפעות המשפטיות של הצהרת הרצון (בטלות יחסית).

אם חוזה קצבת החיים הופסק על בסיס חופש הצדדים לעצב את היחסים המשפטיים, כלומר בהסכמה הדדית של הצדדים, המס אינו ניתן להחזר.

כפי שציין בית המשפט לעניינים מנהליים מחוזי בגליוויצה בפסק הדין מיום 9.1.08 (ש"א / גל 305/07): "המהות של PCC היא גודלה ואיסוף שלה במקרה של ביצוע פעולות משפטיות אזרחיות ספציפיות. נסיגה מהחוזה אינה מצדיקה החזר של מס מחושב ושולם נכון על עסקאות במשפט האזרחי. בדומה, סיום לאחר מכן של חוזה שנכרת בתוקף כתוצאה מהצהרות פה אחד של הצדדים, אינו מקים את הזכות לדרוש החזר של מס שחושב ושולם נכון.”.