הקלה ברכישת קופה באיחור בפיסקליזציה

אתר אינטרנט

יזמים המוכרים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית או חקלאים בתעריף אחיד עשויים להידרש לרכוש קופה רושמת. התקנות קובעות אפשרות לנצל הקלת מס המכסה חלקית את מחיר רכישת הציוד. האם ההנחה לרכישת קופה זמינה גם באיחור בפיסקליזציה? התשובה נמצאת במאמר זה.

מתי יש צורך בכסף?

ככלל, יש צורך בקופה רושמת בעת מכירה לאנשים פרטיים. תקנת הפטורים מקופות מציינת מצבים בהם יש צורך כבר במכירה הראשונה (למשל במקרה של מסחר במנשאי נתונים דיגיטליים ואנלוגיים רשומים ולא מוקלטים), מתי היא חלה לאחר חריגה מהמגבלה, ומתי היא לא נדרש כלל.

המקרה השכיח ביותר הוא שחרור מהקופה עד מגבלת המחזור של 20,000 PLN, אולם כאשר מכירים לראשונה במהלך השנה מגבלה זו מחושבת באופן יחסי. במצב האמור לעיל, קבעו המחוקקים מועד שבו יש זמן ליזם לרכוש את הקופה ואת הפיסקלית שלה. מדובר בחודשיים מתום החודש בו חרגה מהמגבלה. אם היזם חורג מהמגבלה, למשל ב-14 באפריל, מועד התקנת הקופה יהיה עד סוף יוני.

הנחה לרכישת קופה – סכום

רכישת מכשיר פיסקאלי, שעשויה להיות מחויבותו של היזם, כרוכה בעלויות נוספות. ישנם דגמים רבים של קופות רושמות בשוק, כמו גם מדפסות פיסקליות, ומחיריהן משתנים. התקנות קובעות, עם זאת, כי ליזם יש זכות לגבות חלק מהעלות שנגרמה בצורה של הנחה ברכישת קופה רושמת. הסכום שלו הוא 90% ממחיר הרכישה (לא כולל מס), אך לא יותר מ-PLN 700.

הנחה לרכישת קופה - תנאים

על מנת שניתן יהיה לנצל את ההנחה במזומן או לקבל החזר, יש צורך לעמוד בתנאים הפורמליים. תקנת הניכוי וההחזר של סכומים שהוצאו לרכישת קופות קובעת כי ההקלה ברכישת קופה רושמת ניתנת ובלבד:

  • הנישום מגיש הודעה בכתב על מספר הקופות רושמות ומקום (כתובת) השימוש בהן, בה מתכוון הנישום להשתמש לצורך רישום זה, לפני מועד תחילת רישום המכירות בקופה, על ידי הנישום,

  • החל להכיר במכירות לא יאוחר מהתאריכים הרלוונטיים, תוך שימוש בקופות רושמות שנרכשו בתקופה שבה קופות אלו היו כפופות לאישור תקף שהן ממלאות את הפונקציות המפורטות באמנות. 111 שניות 6א לחוק המע"מ וכן הקריטריונים והתנאים הטכניים שעליהם לעמוד,

  • ליזם יש הוכחת תשלום של כל הסכום המגיע עבור הקופה.

סעיף 111 שניות 6א לחוק מע"מ הקופה המשמשת לשמירת הרישומים האמורים בסעיף 1. 1, חייבת לדאוג לרישום נכון של נתוני היסוד על עסקאות, לרבות גובה המחזור שהושג על ידי הנישום וגובה המס המגיע, ועליו לשמור נתונים אלו או לדאוג להעברתם הבטוחה לנשאי נתונים חיצוניים. הזיכרון הכספי של הקופה צריך להיות בעל מספר ייחודי, המוקצה כחלק מפעילות חומרית וטכנית של השר האחראי על האוצר הציבורי.

התבליט עשוי להיות זמין בגרסאות שונות:

  • במקרה של משלמי מע"מ פעילים:

    • כהפחתת המע"מ המגיע לתשלום (עד לסכום המס לתשלום, והחלק הנותר של הקלות המס שלא נוצלו יוסדרו בתקופה(ים) הבאה),

    • כאשר בתקופה נתונה יש עודף מס תשומות על רכישות על המס המגיע על מכירה - כערך להחזר (מקסימום פעם אחת, 25% מהסכום לסילוק מע"מ חודשי או 50% מהסכום לרבעון הֶסדֵר),

  • במקרה של יזמים הנהנים מפטור ממע"מ - כהחזר.

איחור בפיסקליזציה

פיסקליזציה של הקופה היא פעילות חד פעמית הנחוצה כדי להתחיל להשתמש בקופה בעסק. הוא מורכב מסנכרון פעולת המודול הפיסקאלי עם הזיכרון הפיסקאלי של הקופה, המתבצעת על ידי טכנאי שירות שיהיה אחראי למתן שירות ליזם נתון בעתיד. לאחר מיסוי הקופה יש לפנות למס' לקבלת מספר הזיהוי של המכשיר.

לרוב יש ליזם זמן רב לקנות ולכסות את הקופה, אולם ישנם מקרים בהם, למרות ההודעה המוקדמת למס הכנסה על כוונה להתחיל להשתמש בקופה, יחרוג המועד החובה עקב איחור. פיסקליזציה. האם הדבר יגרום תמיד לאובדן הזכות לזיכוי לרכישת הקופה? אנחנו יכולים להתמודד עם מצבים שונים.

דוגמה 1. - חסר דדליין ואין מכירה

מר יאן נובאק חרג ממגבלת ההפרשה במזומן ב-12 במרץ. במקרה זה יש להתקין את הקופה עד 31 במאי. בשל נסיעת עסקים ארוכה יותר, הוא לא עמד במועד החל והוא החרים את המזומנים רק ב-10 ביוני. עם זאת, בין ה-1 ל-10 ביוני, הוא לא ביצע מכירות ליחידים שאינם עסקיים או לחקלאים בתעריף קבוע. במקרה הזה הנחה לרכישת קופה רושמת הוא עדיין זכאי, כי לא התרחש אירוע שיחייב הוצאת קבלה פיסקלית.

הדבר אושר גם בפסיקה הפרטנית מיום 22 בינואר 2014, שניתן על ידי מנהל לשכת המסים בקטוביץ (מספר אסמכתא לתיק IBPP3/443-1327 / 13 / EJ), אשר קבע כי יצוין כי חובת רישום מכירות בקופות תלויה בהתרחשות מכירות, אשר תחול עליה חובת רישום מכירות בקופות. לפיכך, אם לא תהיה מכירה לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית או לחקלאים בתעריף אחיד, גם לא תהיה חובת רישום בשימוש בקופה.

דוגמה 2. - חריגה מהמגבלה וביצוע מכירה

מר יאן מהדוגמה לעיל ימכור (יספק) את הסחורה לאדם פרטי ב-7 ביוני. במקרה זה יאבד את הזכות להנחה ברכישת קופה. לא עמד המועד המחייב, שלאחריו יש לכלול כמעט כל מכירה לאדם פרטי או לחקלאי בתעריף אחיד במכשיר הפיסקלי (חריג הוא למשל מכירת רכוש קבוע).

דוגמה 3. - חריגה מהמגבלה וקיבל תשלום מקדמה

אנו יכולים גם להניח שמר יאן לא יבצע מכירות עד 10 ביוני, אך יקבל מקדמה ב-6 ביוני עבור הזמנה שתבוצע במועד מאוחר יותר. קבלת מקדמה גורמת לחובה לכלול אותה בקופה ולהנפיק קבלה לקונה, דבר שלא ניתן לעשותו בשל היעדר פיסקליזציה. מכאן שגם במקרה זה מאבד היזם את הזכות ליהנות מההקלה ברכישת קופה.

איחור בפיסקליזציה של הקופה לא תמיד יביא לאובדן ההקלה במס. במידה והיזם יעמוד בכל התנאים המחייבים ולא תתרחש מכירה או קבלת תשלום מקדמה מאדם פרטי בין מועד תחילת השימוש במכשיר הפיסקלי ועד למועד הפיסקאליזציה - לא תהיה הזכות ליהנות מההקלה. אָבֵד.