הקלות לצעירים והכנסה זרה

מס שירות

הכנסת הקצבה לצעירים לחוק PIT הוערכה בחיוב רב. זה בהחלט שינוי חיובי עבור משלמי המסים. יחד עם זאת, יש לציין כי פטור חדש זה עורר בעיות מעשיות רבות באשר להסדר המס הנכון. אחת הסוגיות הללו היא השפעת ההכנסה הזרה על האפשרות להחיל את הקצבה לצעירים.

הקלה לצעירים - כללי יישום

הפטור המדובר תקף החל מה-1 באוגוסט 2019 והוסדר באמנות. 21 שניות 1 נקודה 148 לחוק PIT. הוראה זו קובעת כי הכנסה מיחסי עבודה, מיחסי עבודה, מעבודות בית, מיחסי עבודה בשיתוף וחוזי מנדט האמורים באמנות. 13 סעיף 8, שקיבל הנישום עד גיל 26, לסכום שלא יעלה על סכום של 85,528 PLN בשנת המס.

יתרה מכך, בהתאם לאמנות. 21 שניות 39 לחוק PIT, בעת חישוב סכום ההכנסות הטעונות פטור ממס לפי פסקה. 1, פסקה 148 אינה מביאה בחשבון את ההכנסה החייבת במס הכנסה בשיעור אחיד, הכנסה פטורה ממס הכנסה והכנסה, שעל בסיס הוראות חוק המס נזנחה לגביית המס מהן.

ניתוח האמור לעיל מוביל למסקנה שבניגוד לדעה הרווחת, הפטור לצעירים אינו חל על כל ההכנסות. היקף הפטור מכסה רק הכנסה מיחסי עבודה, יחסי עבודה, שיעורי בית, יחסי עבודה בשיתוף פעולה וחוזי מנדט הנכרתים עם אנשים טבעיים המנהלים פעילות עסקית, אנשים משפטיים ויחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית, למעט הכנסות שהושגו ביום בסיס חוזים שנכרתו במסגרת פעילות עסקית שאינה חקלאית המתנהלת על ידי הנישום.

עקב כך ניתן להצביע על כך שההקלות לצעירים לא יחולו, בין היתר, הכנסות מפעילות עסקית, הכנסות מחוזה משימה ספציפי, הכנסות מזכויות יוצרים, הכנסות מחוזי עמלות שנכרתו עם אנשים שאינם מנהלים פעילות עסקית או הכנסות מחוזי עמלות שכרת הנישום במסגרת פעילותו הכלכלית.

דוגמה 1.

בגיל 25 הנישום מנהל עסק. במסגרת פעילות זו חתם חוזה מנדט עם יזם אחר. ההכנסה המופקת בדרך זו אינה נהנית מפטור ממס במסגרת הקלות מס לצעירים. יש לזכור כי הקלות הנוער אינן חלות על כל הכנסה, אלא רק על ההכנסה המוגדרת באמנות. 21 שניות 1 נקודה 148 לחוק PIT.

הגבלת השימוש בסעד לנוער

יודגש כי ההקלות לצעירים מוגבלות לא רק מבחינת סוגי ההכנסה, אלא גם מבחינת המגבלה שנקבעה. אם הכנסתו של הנישום חורגת מהמגבלה של PLN 85,528 במהלך השנה, נוצרת חובה להסדיר את המס והגשת החזר מס. במקרה זה, המס יחול על העודף מעל הגבול המצוין.

לאור האמור לעיל, חשוב מאוד לקבוע אילו הכנסות שייצר נישום צעיר ייכללו במגבלה ואילו מחוץ לתחום.

ראוי לציין כי אמנות. 21 שניות סעיף 39 לחוק PIT מציין ישירות כי פטור ממס הכנסה אינו נכלל במגבלת הקצבה לצעירים. הפטור מהכנסה במסגרת הקלת נוער מחייב ניתוח של ההכנסה שהתקבלה בשנת המס, הנופלת בגבולות הפטור של PLN 85,528.

הסדר הכנסות חוץ

נישום שהוא תושב מס פולין מוטל בחבות מס בלתי מוגבלת, כלומר הוא מחויב להסדיר את כל ההכנסות במדינה, כלומר אלו שהושגו הן בפולין והן בחו"ל.

ייתכן שגם הכנסה זרה יחויב במס במדינת המקור, מה שעלול לגרום לכך שהנישום יחויב בתשלום כפל מס. על מנת לבטל מצב שלילי זה, נעשה שימוש בשיטה מתאימה למניעת כפל מס. ההסכמים הבינלאומיים שסיימה פולין מבחינים בין שיטת ההדרה עם התקדמות לבין שיטת הניכוי היחסי.

שתי השיטות לעיל מוצגות גם בחוק מס ההכנסה הפולני (PIT Act).

שיטת ההדרה עם התקדמות מתוארת באמנות. 27 שניות 8 לחוק PIT. נאמר שם כי: "אם נישום שהוא תושב מס, בנוסף להכנסה החייבת במס, השיג גם הכנסה מפעילויות שבוצעו מחוץ לשטח הרפובליקה של פולין או ממקורות הכנסה הממוקמים מחוץ לשטח הרפובליקה של פולין, פטור ממס על בסיס של הסכמי מס כפל או הסכמים בינלאומיים אחרים, המס מוגדר באופן הבא:

  • להכנסה החייבת במס הכנסה מתווספת ההכנסה הפטורה ממס זה ומחושב המס מסכום ההכנסות הללו לפי הסולם המפורט בפסקה. 1;
  • ריבית מס זה נקבעת לסכום ההכנסה המחושבת כך;
  • שיעור הריבית שנקבע בהתאם לסעיף 2 חל על ההכנסה החייבת במס הכנסה”.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

שיטת הניכוי היחסי מתוארת באמנות. 27 שניות 9 לחוק PIT. בהוראה נקבע כי: "יאם נישום שהוא תושב מס משיג הכנסה גם מפעילויות שבוצעו מחוץ לשטח הרפובליקה של פולין או ממקורות הכנסה הממוקמים מחוץ לשטח המושג, הרפובליקה של פולין לא סיכמה הסכם למניעת כפל מס. , הכנסה זו משולבת עם הכנסה ממקורות הכנסה הנמצאים בשטח הרפובליקה של פולין. במקרה זה מנוכה מהמס המחושב על סך ההכנסה סכום השווה למס הכנסה ששולם במדינה הזרה. עם זאת, ניכוי זה לא יעלה על חלק המס שחושב לפני הניכוי אשר ניתן לייחס באופן יחסי להכנסה שהושגה במדינה זרה.”.

אולם המידע החשוב ביותר הנובע מההוראות לעיל הוא העובדה שבמקרה של שיטת הפטור עם התקדמות, הכנסות חוץ בפולין פטורות ממס. עם זאת, לא כך יהיה אם ניישם את שיטת הניכוי היחסי על הכנסה זרה. למרות ששתי השיטות מציעות אפשרות להימנע ממיסוי כפל, רק במקרה של שיטת הפטור עם התקדמות פטור ממס הכנסה זר.

שיטת הימנעות ממיסוי כפל והקלות לצעירים

תוך התחשבות בתוכן האמנות. 21 שניות 39 לחוק PIT, ניתן לציין כי בעת חישוב הסכום הפטור לפי הפטור לצעירים, לא נלקחות בחשבון הכנסות חוץ הפטורות ממס בפולין.

לפיכך, הכנסות חוץ המטופלות בשיטת הפטור עם התקדמות לא יובאו בחשבון בחישוב מגבלת הפטור.

דוגמה 2.

בשנת 2021 השיג הנישום הצעיר הכנסה מיחסי עבודה הן בפולין והן בצרפת. הסכום המתקבל בפולין הוא 60,000 PLN, בעוד שהסכום המתקבל בצרפת הוא 40,000 PLN. שיטת הפטור עם התקדמות חלה על שכר שהרוויח בצרפת. כתוצאה מכך, הכנסה צרפתית אינה נחשבת למגבלת הפטור. משלם המסים בשלמותו יכול להחיל את הקלות הנוער בכל הנוגע להכנסות ב-2021.

אם לעומת זאת, הכנסה זרה נלקחת בחשבון על בסיס שיטת הניכוי היחסי, היא חייבת במס בפולין ויש לקחת אותה בחשבון בעת ​​חישוב גובה ההכנסה הפטורה לפי הפטור לצעירים. יחד עם זאת, הנישום רשאי להחליט על אופן השימוש בהקלות המס, ובכך להחליט באופן עצמאי האם הכנסה מקומית או זרה תהיה פטורה.

דוגמה 3.

בשנת 2021, הנישום הצעיר השיג הכנסה מיחסי עבודה הן בפולין והן בהולנד. הסכום המתקבל בפולין הוא 60,000 PLN, בעוד שהסכום המתקבל בהולנד הוא 40,000 PLN. קיימת שיטת ניכוי יחסי עבור שכר שהרוויח בהולנד. סכום ההכנסות הוא לפיכך 100,000 PLN. רק הסכום של PLN 85,528 פטור, העודף מעל סכום זה יהיה חייב במס. רק הכנסה זרה, עליה מיושמת שיטת הניכוי היחסי, נחשבת לגבול הקצבה לצעירים.

בסיכום המאמר הנ"ל, ניתן לציין כי הקלות הנוער חלות הן על הכנסות מקומיות והן בחו"ל. חשוב לציין, בהתאם לשיטת הימנעות ממיסוי כפל, נישום צעיר יספור את הכנסות החוץ עד קצה גבול היכולת (שיטת ניכוי יחסי) או לא (שיטת פטור עם התקדמות).