שיפור רכוש קבוע

אתר אינטרנט

ההגדרה של "השבחת רכוש קבוע" נכללה בשלוש פעולות משפטיות נפרדות, שמשמעותן בפועל קשיים ניכרים בסיווגם וברישום הנכונים שלהם. ההגדרות הקבועות בחוק החשבונאות, בתקני חשבונאות בינלאומיים ובחוק מס הכנסה שונות זו מזו, ולכן כדאי לארגן אותן ולברר את הספקות הנלווים.

השבחת רכוש קבוע, כהגדרתו בחוק החשבונאות, מורכבת משחזור, הרחבה, מודרניזציה או שחזור וגורם לכך ששווי השימוש בנכס זה, לאחר השלמת ההשבחה, עולה על שווי השימוש הראשוני שלו.

הוראות חוק מס הכנסה, בדומה לחוק החשבונאות, מתייחסות לשיפורים כאל שחזור, הרחבה, שחזור, התאמה או מודרניזציה של רכוש קבוע.

הגדרה שונה קובעת הוראות משרד הפנים. לטענתם, שיפורים כוללים רק הוצאות שמשמעותן הטבות עתידיות לישות וכאלה הגורמות למדידה מהימנה של שווי השיפורים.

בהתאם לדיני המס, השבחה גורמת לעליית ערך התחלתי של רכוש קבוע, כלומר עלותו תיכלל בעלויות המס רק במועד הפחת. כאן יש לקחת בחשבון שמאז ינואר 2003 הונהג כלל לפיו רכוש קבוע נחשב כמושבח כאשר סכום ההוצאות על חשבון זה בשנת מס נתונה עולה על 3,500 זלוטי.

בנוסף, חשוב שעלויות הטבע החלופי (הקשורות לשיפוץ) ייכללו על ידי הנישום ישירות בעלויות הפעילות העסקית במועד היווצרותן.

בשל העובדה שהשבחת הרכוש הקבוע מעלה את ערכם ההתחלתי, לצורך נכונות שווי הפחת, יש לקבוע את הפחת המתוקן החדש, בהתאם להוראות IAS, להחיל מרגע ההשבחה.