הכרה בתשלום הראשוני עבור רכב ליסינג תפעולי בעלויות

אתר אינטרנט

רוב היזמים משתמשים במכוניות נוסעים למטרה זו. עם זאת, לא כולם הם רכוש קבוע של החברה בשל העובדה שלא כל הנישומים יכולים להרשות לעצמם לקנות רכב במזומן או בצורה של הלוואה בנקאית. אחד ממקורות המימון הזמינים הוא ליסינג תפעולי, המהווה גם שיטת ייעול מס בחברה. בואו לבדוק איך צריכה להיראות ההכללה בעלויות התשלום הראשוני במקרה של ליסינג תפעולי של רכב נוסעים!

מהו תשלום ראשוני של חכירה תפעולית?

התשלום הראשוני (הידוע גם כשכר דירה ראשוני או תרומה עצמית) הוא אחד המרכיבים המבדילים בין שני חוזי הליסינג הנפוצים ביותר במחזור הכלכלי - ליסינג תפעולי ומימוני. היא מתרחשת רק במקרה של חכירה תפעולית ובדרך כלל גודלו שונה משמעותית מכמות תשלומי החכירה האחרים. התשלום הראשוני מתבצע על ידי השוכר לפני תחילת השכירות, ולכן תחילת החוזה קשורה קשר הדוק לתשלום הראשוני.

הכרה חד פעמית של רכב נוסעים בעלויות התשלום הראשוניות

בשל העובדה שהתשלום הראשוני נחוץ בעת כריתת הסכם חכירה תפעולית, ניתן לראות בכך הוצאה מס. בהתאם לאמנות. 22 שניות 1 לחוק PIT, הוצאות בניכוי מס הן הוצאות שהוצאו בקשר להשגה, אחזקתו או הבטחת מקור ההכנסה. בנוסף, לא ניתן לכלול הוצאות כאלה באמנות. 23 לחוק PIT, כלומר בקטלוג ההוצאות שאינן עלויות מס. במצב בו האגרה הראשונית מתייחסת לרכב נוסעים המשמש בעסק, ניתן לראות בה עלות מס ולהכירה פעם אחת בפנקס ההכנסות וההוצאות ממס.

יש להכיר בתשלום הראשוני כעמלה חד פעמית כאשר הוא נוצר, כי מדובר בהוצאה הקשורה לעצם כריתת חוזה הליסינג.

אישור הנוהל הנ"ל הינו הפרשנות הפרטנית שניתנה ע"י מנהל מידע מס לאומי מיום 23.6.2017, אסמכתא מס' 0112-KDIL5.4010.57.2017.2.KS, לפיו:

'(...) דמי החכירה הראשוניים קובעים את כריתת החוזה, כלומר הם צריכים להיות קשורים לא כל כך עם החוזה כולו מובן במונחים של זמן, אלא עם רגע כריתתו. זה נוגע לא כל כך למשך שירות הליסינג, אלא לזכות השימוש בו באופן כללי. לפיכך, אין מדובר בתשלום עבור כל תקופת השכירות. מכאן שאגרה זו היא הוצאה חד פעמית הקשורה לכריתת חוזה החכירה. אין חובה להסדיר זאת ביחס לתקופת ההתקשרות. לפיכך, יש לסווג את העמלה הראשונית כעלויות הניתנות לניכוי במס באופן חד פעמי במועד התהוותה. העמלה הראשונית היא אפוא עלות הקשורה בעקיפין להכנסה מפעילות עסקית".

זאת ועוד, בהתאם לעמדת מנהל המידע הארצי בפסק הדין הפרטני מיום 10.10.2017, ת"פ נ. 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK התשלום הראשוני עשוי להיכלל בעלויות באופן חד-פעמי במועד הוצאת ההוצאה עקב אופי הספונטני, הבלתי ניתן להחזרה ואינו מוקצה לתשלומי חכירה בודדים של עמלה זו. לפיכך, אסור ליזם לבצע חישוב יחסי של עלות זו ביחס למשך חוזה הליסינג בצורת צבירה.

דוגמה 1.

מר אלכסנדר מנהל חברת IT ומסדר עלויות לפי שיטת הצבירה. בשנת 2021 חתם על חכירה תפעולית של רכב נוסעים, בקשר אליו קיבל חשבונית על דמי השכירות הראשוניים. כיצד יש לחשב את העמלה הראשונית?

במקרה של התשלום הראשוני, אופן התחשבנות העלויות אינו רלוונטי שכן מדובר בעלות עקיפה של העסק. לפיכך, צריכה להיות הכרה חד פעמית בעמלה הראשונית בעלויות ביום היווצרותה, כלומר במועד הוצאת החשבונית על ידי חברת הליסינג.

כולל התשלום הראשוני בעלויות בהתאם למועד כריתת הסכם השכירות

החל מיום 1 בינואר 2019, יחד עם התיקון לחוק PIT, שונתה אופן הסדרת ההוצאות הקשורות לרכב נוסעים, לרבות ליסינג תפעולי ממומן. לפיכך, במקרה של חוזי ליסינג שנסגרו עד סוף שנת 2018, ליזם יש זכות לכלול את מלוא שווי התשלום הראשוני בעלויות המס, מבלי לקחת בחשבון מגבלות נוספות.

דוגמה 2.

מר לוקאש רכש מכונית נוסעים הממומנת בחכירה תפעולית. החוזה נחתם בדצמבר 2018. ביום 31.12.2018 קיבל חשבונית בגין התשלום הראשוני. איך זה אמור להיכלל בעלויות המס?

בשל העובדה שחוזה הליסינג נכרת לפני 2018, עומדת למר לוקאש אפשרות להכיר במלוא שווי התשלום הראשוני בעלויות מס ביום 31.12.2018.

סעיף 8 שניות 1 לחוק מיום 23.10.2018 לתיקון חוק מס הכנסה אישי, חוק מס הכנסה ועוד כמה פעולות.
הוראות החוקים שתוקנו באמנות. 1 ואמנות. 2, בנוסח הנוכחי.

החל מ-1 בינואר 2019, בהתאם לאמנות. 23 שניות 1 נקודה 47א לחוק PIT, עמלות הנובעות מהסכם ליסינג לרכב בסכום העולה על היחס שבו נותר סכום של 150,000 PLN לשווי רכב הנוסע נשוא החכירה, אינן עלויות הניתנות לניכוי מס. המשמעות היא שבמקרה של רכבי נוסעים בחכירה תפעולית, ששווים עולה על 150,000 PLN, היזם רשאי לכלול את שווי החוזה רק עד 150,000 PLN בעלויות המס.

דוגמה 3.

ב-2 באפריל 2021, גב' Patrycja חתמה על הסכם חכירה תפעולי עבור רכב נוסעים, ששוויו הוא 90,000 PLN. האם ניתן לכלול את האגרה הראשונית בעלויות במלואן, או שמא גב' Patrycja מחויבת להחיל מגבלת עלות?

בשל העובדה ששווי הרכב לא עלה על 150,000 PLN, גב' Patrycja אינה מגבילה את שווי התשלום הראשוני והן את תשלומי הליסינג הבודדים, למרות כריתת חוזה הליסינג ב-2021.

דוגמה 4.

גב' סנדרה מנצלת את הפטור ממע"מ וקנתה רכב נוסעים יוקרתי, אותו מימנה בליסינג תפעולי. שווי הרכב בחוזה הוא PLN 300,000 ברוטו. ב-1 במרץ 2021 היא קיבלה חשבונית לתשלום ראשוני בסך 50,000 PLN. כיצד יש לחשב את העמלה הראשונית?

בשל העובדה שחוזה הליסינג נכרת בשנת 2021 ושווי הרכב עולה על 150,000 PLN, מחויבת הגברת סנדרה להחיל מגבלת עלות לפי א. 23 שניות 1 נקודה 47א לחוק PIT. לפיכך, יש לכלול את החשבונית עבור התשלום הראשוני בעלויות המס באופן חד פעמי, תוך התחשבות במגבלה של 150,000 PLN, כלומר בסכום של 25,000 PLN.

חישובים:

יחס גובה-רוחב: 150,000 / 300,000 = 0.5

ניתן לכלול את ערך ההוצאה בעלויות: 0.5 x 50,000 = 25,000 PLN

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כיצד אוכל לפרסם חשבונית עבור התשלום הראשוני?

במערכת wfirma.pl, עלויות הליסינג התפעולי של רכב נוסעים מסולקות אוטומטית לאחר הכנסת הרכב לפנקס הרכבים. המערכת רושמת כל הוצאה ברשומות, לרבות החשבונית בגין התשלום הראשוני, בהתאם למגבלות החלות.

ראשית, הוסף את הרכב למערכת דרך הכרטיסייה: רשומות »כלי רכב» הוסף רכב. לאחר מילוי נתוני הרכב, יש לבחור בחכירה או השכרה תפעולית כטופס הבעלות. כתוצאה מכך, יופיע שדה נוסף בו יש לציין האם ערך הרכב עולה על 150,000 PLN. אם כן, בטל את הסימון בתיבה ערך מתחת ל-150,000. PLN, שבזכותם יהיו שדות נוספים לגבי תאריך החוזה ושווי הרכב.

על מנת לרשום את החשבונית על התשלום הראשוני ותשלומי הליסינג הבאים יש להיכנס ללשונית: הוצאות »חשבונאות» להוסיף »חשבוניות מע"מ» ליסינג או השכרה של רכב. לאחר מילוי השדות הנדרשים, יש לבחור את הרכב אליו מתייחסת ההוצאה והמערכת, לאחר השמירה, תכלול את התשלום הראשוני בעמודה 13 של ה-KPiR - הוצאות אחרות עד הגבלה ובפנקס הרכישה במע"מ בהתאם זכות ניכוי (50% או 100%).

לסיכום, האגרה הראשונית מוכרת כעלות חד פעמית ואינה כפופה לסילוק לאורך זמן, מכיוון שלפי קו הפרשנות הוצאה זו היא עלות עקיפה ויש לכלול אותה בפנקס המיסים ביום שהיא נגרם. אופן ההכרה בתשלום הראשוני בגין חכירה תפעולית של רכב נוסעים אינו תלוי במועד כריתת הסכם החכירה. מועד זה משפיע רק על גובה האגרה הראשונית שניתן להכיר בעלויות הניכויות במס.