שכר י"ג - למי יש לשלם?

שֵׁרוּת

בשנה שעברה גייסתי כמה עובדים. אחד האנשים הללו ביקש תשלום של שלושה עשר. האם עלי לשלם לעובדים שכר שנתי נוסף? האם משכורת שלוש עשרה משולמת בכל מפעל?

סלאומיר, מלבורק

שכר השלוש עשרה אינו אוניברסלי ומשולם לקבוצות מקצועיות הכפופות לתקנות החוק הרלוונטיות. על פי החוק מיום 12 בדצמבר 1997 בדבר תוספת שכר שנתי לעובדי יחידות תקציביות, היא זכאית לעובדים:

  • יחידות של תחום תקציב המדינה,

  • מועסקים במשרדי רשויות ציבוריות, בקרה והגנה על החוק, וכן בבתי משפט ובתי דין

  • יחידות תקציביות של הרשויות המקומיות ומפעלי התקציב של הרשויות המקומיות.

לפיכך, משכורות שנתיות נוספות משולמים לעובדי חינוך ולאנשים העובדים במשרדי מדינה וקומונות, וכן במשרדי סגנים וסנאטורים.

במקומות עבודה אחרים ניתן לשלם משכורת י"ג, אך לא תהיה זו תוספת שכר שנתית כמשמעות האמור לעיל. לפעול, משום שמעסיקים שאינם תקציביים אינם מחויבים לתקנות כאלה. עם זאת, כדאי לשים לב לאמנות. 77 ו-77 § 2 לחוק העבודה, שממנו ניתן לקרוא כי במפעלים פרטיים תנאי התגמול עבור העבודה והענקת הטבות אחרות הקשורות לעבודה נקבעים בהסכמי עבודה קיבוציים. כך למשל, המעסיק רשאי להגדיר בתקנות התגמול הטבות הקשורות לעבודה ואת הכללים להענקתן. כך שבהסכם עבודה קיבוצי או בתקנות התגמול רשאי המעסיק להסדיר תשלום תוספת גמול עבור עבודה.

יש לזכור כי אם הונהגה שכר השלוש עשרה בתקנות השכר, בהסכם העבודה הקיבוצי או בחוזה העבודה והעובד עמד בתנאים למתן הטבה זו, אזי המעסיק יחויב בתשלום תוספת שכר.