מגבלות זמן להחזרי מע"מ - כדאי לדעת

מס שירות

הנישום שיש לו עודף מס תשומות על המס המגיע רשאי להחליט על מועד החזר המס (בהתאם לסעיף 87 (1) לחוק מע"מ). עם זאת, יש לשקול היטב החלטה זו. על הנישום לשקול כיצד ייראו יישוביו בחודשים הקרובים, שכן עשוי להתברר כי המס המגיע יהיה גבוה ממס התשומות. כמו כן, ניתן להחזיר רק חלק מהעודף ואת היתרה ניתן להציג כסכום להעברה. בדקו מהם המועדים להחזרי מע"מ!

מועד אחרון להחזרי מע"מ - 60 יום

המועד הבסיסי להחזר מע"מ הינו 60 יום ממועד הגשת הפשרה, ללא קשר לסוג הרכישות שבוצעו או שיעור המס של הסחורה או השירותים הנמכרים. בנוסף, מונח זה כולל גם אנשים - לאחר הגשת בקשה מתאימה - המספקים שירותים ומשלוחים של סחורה לחו"ל, אך אינם מבצעים מכירות חייבות במס בפולין. עם זאת, המונח אינו חל על נישומים שלא ביצעו פעולות חייבות במס בתקופה נתונה.

תקופת החזרה קצרה יותר - 25 ימים

הנישום, בהתאם לאמנות. 87 שניות 6 לחוק מע"מ מיום 11 במרץ 2004, העומד בתנאים הרלוונטיים עשוי לבקש החזר מוקדם יותר של מס התשומות העודף על המס המגיע. חלפו 25 יום ממועד הגשת החשבונית.

עם זאת, יש להדגיש כי מאז 2017 קשה יותר לנישומים להגיש בקשה להחזר מע"מ בתקופה קצרה יותר, שכן הוכנסו תנאים נוספים במסגרת התיקון לחוק PIT. התנאים שצריכים להתקיים הם:

 • סכומי מס התשומות המוצגים בהצהרת המס, למעט סכום העברת עודפי המע"מ על רכישות מהתקופה הקודמת, נובעים מ:

  • חשבוניות המתעדות את סכומי החובות ששולמו במלואם דרך חשבון הבנק של הנישום בבנק שהוקם בשטח המדינה או חשבון הנישום באיגוד חיסכון ואשראי שיתופי שהוא חבר בה, המצוינות בבקשת הזיהוי המופנית. בתקנות נפרדות,

  • חשבוניות, למעט אלו ששולמו בהעברה בנקאית, המתעדות חובות, אם הסכום הכולל של חייבים אלה אינו עולה על 15,000 PLN,

  • מסמכי מכס, הצהרת יבוא והחלטות הנזכרות באמנות. 33 פסקה 2 ו-3 ומאמר. 34 ושולם על ידי הנישום,

  • יבוא סחורות המנוהלות בהתאם לאמנות. 33א', רכישה פנים-קהילתית של טובין, מתן שירותים שהנישום הוא מקבלם או אספקת טובין שהלקוח הוא הנישום בגינם, אם בדוח המס יוצג סכום המס המגיע על עסקאות אלו,

 • סכום מס התשומות או עודף מס התשומות על המס המגיע, שלא הוסדר בתקופות חשבונאות קודמות והוצג בהצהרה, אינו עולה על 3,000 PLN,

 • הנישום מגיש מסמכים המאשרים את תשלום המס למשרד השומה באמצעות חשבון הבנק של הנישום או חשבון הנישום באיגוד שיתופי לחיסכון ואשראי,

 • הנישום עבור 12 החודשים הבאים שקדמו ישירות לתקופה שבגינה הנישום מבקש החזר תוך 25 ימים:

  • היה רשום כנישום פעיל במע"מ,

  • הגישו הצהרות לכל תקופת חשבונאות.

תיקוני חשבוניות ותקופת החזרה קצרה יותר

תיקוני חשבוניות אינם משפיעים על הזכות לתקופת החזרה קצרה יותר, שכן הנישום אינו מסוגל לחזות אם יהיה בהם צורך. יש ליישב את חשבונית התיקון לתקופה בה התקבלה.

פיצוי ותקופת החזרה קצרה יותר

רשויות המס לא מאפשרות החזר תוך 25 יום אם החשבוניות שולמו באמצעות פיצוי. כפי שטוען מנהל לשכת המסים בקטוביץ בפרשנות הפרטנית מיום 12.6.2015, אסמכתא נ. IBPP2 / 4512-272 / 15 / WN:

(...) יצוין כי המבקש, בהגשת בקשה להחזר מוקדם יותר, במצב בו סכומי מס התשומות המוצגים בהצהרה נובעים מחשבוניות המתעדות עסקאות, יוסדרו בניכוי תביעות הדדיות (פיצויים) - הוא לא יערוך. להיות זכאי להחזר הפרש במע"מ (הנובע מחשבוניות אלו) תוך 25 ימים ממועד הגשת החשבונית. זאת מכיוון שסילוק חשבוניות באמצעות קיזוז חובות הדדיים אינו עומד בהוראות האמנות. 87 שניות 6 נקודה 1 לחוק ובמקרה של עודף מס תשומות על המס המגיע, אין הוא מהווה בסיס לבקשה להחזר האמור לעיל. עודף במועד מוקדם יותר.

תקופת החזרה ממושכת - 180 יום

נישומים המנהלים עסק בארץ או מחוצה לה, אשר לא ביצעו פעולות חייבות במס בתקופה חשבונאית נתונה, זכאים, בהתאם לאמנות. 87 שניות 5א לחוק מע"מ, הזכות להחזר מע"מ ישיר תוך 180 יום. הדבר מתרחש כאשר לנישום אין פעילות חייבת במס בחודש חשבונאי נתון, והרכישה קשורה לפעילות חייבת המזכה בניכוי מס תשומות. אולם לצורך כך יש להגיש בקשה יחד עם ההצהרה. לחילופין, ניתן גם להעביר את מס התשומות לסילוק בתקופת החיוב הבאה.

סעיף 87 שניות 5א לחוק מע"מ:

כאשר הנישום לא ביצע בתקופת המס פעילויות המוטלות במס בשטח המדינה ובפעולות המפורטות בסעיף 1. 86 שניות 8 נקודה 1, הנישום זכאי, על פי בקשתו הממונעת שהוגשה יחד עם הצהרת המס, להחזיר את סכום מס התשומות הניכוי מהמס המגיע בקשר עם פעילות עסקית המתבצעת בשטח המדינה או מחוץ לשטח זה. בתוך 180 יום ממועד הגשת החזר המס, בכפוף לסעיף. 86 שניות 19. על פי בקשת הנישום בכתב, יבצע רשות השומה את ההחזר האמור במשפט הראשון תוך 60 יום, אם הנישום הגיש בטחון רכוש למשרד השומה. הוראות סעיף 1. 2, משפט שני ושלישי, פסקה. 2a-2c ושני. 4א-4ו יחולו בהתאם.

כמו כן, בהעדר מכירה חייבת במס, רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס תוך 60 יום. אולם לפני כן עליו להגיש למשרד השומה ערובה רכושית בסכום המתאים לסכום החזר המס המבוקש. לאחר מכן, ערובה הרכושית משוחררת ביום שלאחר היום בו חלפו 180 ימים מיום הגשת הצהרת המס. כמו כן, הנישום רשאי להגיש ערבון נכס 13 ימים לפני תום מועד ההחזרה, ובמקרה זה ההחזר יתקבל תוך 14 ימים מיום הבטחון.

תקופת ההחזרה הוארכה למספר בלתי מוגבל של ימים

בהתאם להוראת האמנות. 87 שניות סעיף 2 לחוק, רשאי ראש לשכת השומה להאריך את המועד להחזר מע"מ. הדבר מתרחש כאשר תוקף הצהרת הנישום מחייב אימות נוסף. האימות מתבצע במסגרת פעולות פיקוח, פיקוח מס או הליכי מס לפי הוראות חוק פקודת המסים והליכי בדיקה לפי הוראות פיקוח מיסוי. המועד המדויק של סיום פעולות הבדיקה אינו ידוע לעולם, אך רשות המסים מחויבת למסור לנישום לפחות תאריך אינדיקטיבי.