מועדי כניסה ל-KPIR

אתר אינטרנט

לשמירת רישומי מע"מ יש השפעה משמעותית על תאריכי הכניסות ב-KPiR. שימו לב כי לצורכי מע"מ יש צורך בפנקס מע"מ הרכישה ובפנקס מע"מ המכירות. כללים נפרדים לרישום אותם חלים הן על ההכנסות והן על העלויות.

רישומים בספר, בהתחשב במכירה ובהכנסות המתקבלות ממנה, צריכות להתבצע באופן שוטף, לאחר תום היום, לא יאוחר מאשר לפני תחילת הפעילות למחרת. כמו כן, הנישום רשאי לבצע רישום לפי סדר כרונולוגי עד ליום ה-20 בכל חודש עבור החודש הקודם, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • מנהל תיעוד של מכירות שאינן אחראיות במקום העסק;
  • אינו מנהל רישומי מכירות, אלא רושם אותם באמצעות קופה רושמת או מבצע מכירות מתועדות רק באמצעות חשבוניות;
  • הספר שמור על ידי משרד רואי חשבון.

בנוסף, יש לשים לב גם למועד שבו מוכרים אירועים כלכליים בודדים. הכללים המסדירים נושאים אלו נקבעים בהוראות החוק מיום 26 ביולי 1991 בדבר מס הכנסה אישי. בהתאם לאמנות. 14 שניות 1ג, המועד בו נוצרת ההכנסה הוא מועד מסירת הפריט, מכירת זכויות קניין או ביצוע השירות, או ביצוע חלקי של השירות, אך לא יאוחר ממועד החשבונית או תשלום הסכום המגיע. .

רישומים בספר כעלויות הניכויות במס מוכרות בתאריכים שונים, בהתאם לסוג העלות.

רכישת מוצרים מסחריים וחומרי יסוד יש להכיר בספר עם קבלתם, לכל המאוחר לפני העברתם למחסן, עיבודם או מכירתם (כפי שמעיד בסעיף 17 לפקודת שר האוצר מיום 26.8.2003 על ניהול ספר ההכנסות וההוצאות ממס). שכר ושכר לעובדים, דמי ביטוח לאומי בחלק המכוסה על ידי המעביד, יש להכיר במועד בו הוצאו הוצאות אלו בפועל, דהיינו כאשר הן משולמו או עומדות לרשותן. עלויות הכלולות בהוצאות אחרות (אשר יש לכלול בעמודה 13 של הספר) יש להסדיר על ידי הנישום בהתאם לשיטת חשבונאות העלויות שנבחרה על ידו. מבחינה זו הוא יכול לבחור בין הסדרת עלויות לפי שיטת המזומנים (פשוטה) או לפי שיטת הצבירה.

שיטת המזומנים מורכבת מלקחת בחשבון את העלויות במועד התהוותן, כלומר במועד הוצאת המסמך החשבונאי. ליום הוצאת עלות השגת ההכנסות, א. 22 שניות 6ב לחוק מס הכנסה, הוא נחשב למועד הוצאת חשבונית (שטר) או ראיה אחרת המהווה את הבסיס לרישום העלות.

שיטת הצבירה מחייבת הבחנה בין עלויות הקשורות במישרין ובעקיפין להכנסה שהושגה. על הנישום להכיר בעלויות ישירות בתקופה שבה נוצרות ההכנסות המקבילות, ובעלויות עקיפות - במועד התהוותן, כלומר במועד הוצאת המסמך החשבונאי המהווה את הבסיס לרישום בספר.