הדרכות בטיחות וגהות תעסוקתית לעובדים ותדירותם

שֵׁרוּת

חובתו העיקרית של המעסיק היא להגן על בריאותם וחיי העובדים על ידי הבטחת תנאי עבודה בטוחים והיגייניים. כמו כן, המעסיק מחויב לארגן הדרכות בטיחות וגהות - הוא זה שחייב למסור מידע בעניין זה. תדירות וצורת ההכשרה תלויה בסוג התפקיד שמחזיק העובד.

הדרכת בריאות ובטיחות - מתי ובאיזו שעה היא צריכה להתקיים?

הכשרה לבטיחות ובטיחות תעסוקתית צריכה להיות מאורגנת ונערכת על ידי מעסיקים או על פי דרישתם על ידי יחידות ארגוניות המוסמכות לקיים פעילות הכשרה בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית על בסיס הוראות מערכת החינוך.

הדרכות בטיחות ובטיחות תעסוקתית יש לחזור על ידי המעסיק במהלך יחסי העבודה של העובד על מנת לגבש ידע בתחום זה ולהציג כל שינוי. נושא תדירות ההדרכה של OHS קשור לסוג ותנאי העבודה המבוצעים.

חזרה על אימונים תקופתיים, לפחות

סוג המשרה בחברה

סוג אימון

משך אימון מינימלי בדקות

פעם אחת כל שנה

עובדים בתפקידי צווארון כחול בהם מתבצעת עבודה מסוכנת במיוחד (סכנות בריאותיות גבוהות וסכנות תאונות)

הכשרה והרצאות תוך כדי עבודה

360

פעם ב-3 שנים

עובדים בעלי תפקידי צווארון כחול

פעם ב-5 שנים

 

המעסיק ואנשים אחרים המנהלים עובדים, בפרט מנהלים, אדונים ומנהלי עבודה

קורס, סמינר, חינוך עצמי מודרך

720

עובדי הנדסה וטכניים, טכנולוגים ומארגני ייצור, מעצבים, בוני מכונות והתקנים טכניים אחרים

720

 

עובדי שירות השב"כ ואנשים המבצעים את משימות שירות השב"כ

1,440 - כולל 180 תרגילים

עובדים החשופים לגורמים מסוכנים, מטרדים או מזיקים ועובדים שעבודתם קשורה לבריאות ובטיחות תעסוקתית

360

פעם ב-6 שנים

עובדי מנהלה ומשרדים, כאשר סוג הפעילות השולטת של המעסיק כמשמעותו בהוראות הסטטיסטיקה הרשמית נכלל בקבוצת הפעילויות שלגביהן תוקם קטגוריית סיכון גבוהה מהשלישית ואחרות לא רשומות.

360

אין הכשרה תקופתית

עובדי מנהלה ומשרדים המועסקים על ידי מעסיקים המסווגים בקבוצת הפעילות שעבורם נקבעה קטגוריית סיכון לא גבוהה מהשלישי

 

-

הדרכת בריאות ובטיחות ו-COVID

בעת חירום מגיפה או מגיפה, מותר לערוך הכשרה ראשונית בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית באופן מלא באמצעי תקשורת אלקטרוניים, למעט הכשרה בעבודה:

 • עובד המועסק בתפקיד צווארון כחול;
 • עובד המועסק בתפקיד שיש בו חשיפה לגורמים מסוכנים;
 • העובד שעבר לתפקיד;
 • סטודנט העוסק בהכשרה מקצועית מעשית וסטודנט העוסק בתרגול סטודנטיאלי.

אם מועד ביצוע הכשרה תקופתית בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה נופל במסגרת:

 • תקופת התוקף של מצב איום מגיפה או מצב מגיפה או
 • בתוך 30 יום ממועד ביטול מצב האיום של המגיפה, אם לא הוכרז מצב המגיפה או מצב המגיפה

- תקופה זו מתארכת עד ליום ה-60 ממועד ביטול מצב האיום של המגיפה, אם לא הוכרז מצב המגיפה או מצב המגיפה.

הדרכות בריאות ובטיחות - מהם סוגיהן?

המעסיק מחויב להכשיר את העובד בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית בטרם מתן רשותו לעבוד ולערוך הכשרה תקופתית בעניין זה. התקנות קובעות שני סוגים של הדרכות בריאות ובטיחות:

 • מבוא ו
 • תְקוּפָתִי.

כמו כן, הכשרה לשמירה על הבריאות, הן ראשונית והן תקופתית, צריכה להתקיים במהלך העבודה ועל חשבון המעסיק. לאחר קריאת ההנחיות וההנחיות לבריאות ובטיחות בעבודה, העובד מחויב לאשר עובדה זו בכתב.

הכשרת עובד לפני קבלתו לעבודה אינה נדרשת אם הוא נכנס לעבודה באותו תפקיד בו מילא אצל מעסיק נתון מיד לפני התקשרותו בחוזה עבודה אחר עם מעסיק זה.

מתי צריכות להתקיים הדרכות תקופתיות לעובדי מנהלה ומשרדים?

עקב חוק מיום 9.11.2018 לתיקון פעולות מסוימות לפישוט חוק המס והכלכלה ליזמים, שנכנס לתוקף ביום 1.1.2019, שונתה חובת הדרכות בטיחות וגיהות תקופתיות לעובדי המינהל והמשרד. עד כה, עובדי מנהלה ומשרדים השתתפו בהכשרות תקופתיות כל 6 שנים.

על פי התקנות החדשות, עובדי מנהלה ומשרדים המועסקים על ידי מעסיקים המסווגים בקבוצת המקצוע אשר הוכרה עבורם קטגוריית סיכון שאינה גבוהה משליש, יהיו פטורים מהכשרה תקופתית של שירותי בריאות בריאות וסביבה. אלו הקבוצות עם הכי פחות גורמים מזיקים לבריאות ושיעור תאונות נמוך.

קבוצות פעילויות שלגביהן נקבעה קטגוריית סיכון שאינה עולה על שלוש:

 • ייצור בגדים,
 • ייצור עור ומוצרי עור,
 • הדפסה ושכפול של נושאי מידע מוקלטים,
 • ייצור מחשבים, מוצרים אלקטרוניים ואופטיים,
 • סחר קמעונאי, למעט סחר קמעונאי של כלי רכב,
 • תחבורה אווירית,
 • מידע ותקשורת,
 • פעילות בילוש ואבטחה,
 • חינוך,
 • פעילויות הקשורות לתרבות, בילוי ובידור,
 • פעילויות מדעיות וטכניות,
 • פעילות פיננסית וביטוחית,
 • פעילויות הקשורות למתן שירות לשוק הנדל"ן,
 • פעילויות הקשורות לשירותי קייטרינג,
 • פעילויות הקשורות לליווי המנהלי של המשרד.
במצב בו סוג הפעילות השולטת של המעסיק הוא בקבוצה לה נקבעה קטגוריית הסיכון הגבוהה, המעסיק מחויב לבצע הכשרה תקופתית תוך 6 חודשים ממועד קביעת קטגוריית הסיכון הגבוהה יותר.

האם המעסיק מחויב תמיד להקים שירות בריאות ובטיחות?

מספר העובדים במפעל קובע את החובה להקים שירות בטיחות וגהות, שהוא ייעוץ והפעלת בקרה בתחום הבטיחות והבטיחות התעסוקתית. אם המעסיק מעסיק יותר מ-100 עובדים, הוא מחויב להקים שירות בטיחות וגהות, ובמקרה של העסקה של פחות מ-100 עובדים רשאי הוא להפקיד את משימות השירות בידי אחד העובדים המועסקים בתפקיד נתון. .

המעביד רשאי לבצע את משימות שירות הבריאות, ובלבד שיעבור הכשרה המסמיכה אותו לכך. אפשרות זו חלה על יזמים המעסיקים עד 10 עובדים.

החל מיום 1.1.2019, עקב שינויים בתקנון העבודה, למעסיק שמעבר לסיום ההכשרה מבצע פעילויות שנקבעה להן קטגוריית סיכון שאינה גבוהה מהשלישי, עומדת האפשרות לקחת על עצמה את המשימות של שירות OHS כאשר מעסיקים עד 50 עובדים. עד לסוף השנה שעברה, מגבלת העובדים שמעסיק כשיר עבורם קטגוריית סיכון שלא הייתה גבוהה משליש יכול לבצע את משימות שירות השב"כ לאחר סיום ההכשרה, הייתה 20 עובדים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

עזרה ראשונה במקום העבודה - האם זה הכרחי?

חוק העבודה (סעיף 2091) מטיל גם חובה על המעסיק למנות עובדים בתוך מקום העבודה למתן עזרה ראשונה ולביצוע פעולות בתחום כיבוי אש ופינוי עובדים.

יש להתאים את אופן ההתנהלות במצבים הנ"ל לסוג והיקף הפעילות המבוצעת, למספר העובדים (כמו גם אנשים נוספים בחצרי מקום העבודה), וכן לסוג ורמת ההתעוררות. איומים. במצב בו המעסיק מעסיק עובדים צעירים או נכים בלבד, הפעילות בתחום העזרה הראשונה, כיבוי האש ופינוי עובדים עשויה להתבצע בעצמו.

עזרה ראשונה - מי אחראי על מה?

התקנות אינן מפרטות בפירוט את היקף ההכשרה שאמורה להינתן על ידי גורמים המיועדים בחברה למתן עזרה ראשונה ולביצוע פעילות בתחום כיבוי אש ופינוי עובדים. מכאן, ההנחה היא שתספיק הדרכות הכוונה לעובדים כאלה בעזרה ראשונה, כיבוי אש ופינוי עובדים, וניתן להתעדכן במסגרת הדרכות בטיחות וגהות שוטפות. כמו כן, ההכשרה הראשונה בתחום יכולה להתבצע גם בתחום הדרכת בריאות ובטיחות ראשונית או תקופתית, אם היא מותאמת כהלכה.

עמדה דומה נוקטת על ידי המכון המרכזי להגנת העבודה - מכון המחקר הלאומי (להלן: CIOP). פיתוח ומתן חוות דעת על תקני הגנת העבודה בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית. מי שמונו לבצע פעולות בתחום מיגון אש ופינוי אש אינם צריכים להיות בעלי כישורים מיוחדים בתחום זה. היה עליהם לסיים הכשרה בתחום הבריאות והבטיחות בהתאם להוראות תקנת שר הכלכלה והעבודה מיום 27.7.04 (על הכשרה בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה - כתב העת לחוק מס' 27.7.04). 180, פריט 1860, כפי שתוקן) ב-CIOP מסבירים שהנושאים הקשורים להגנה מפני אש נכללו בתכניות ההכשרה במסגרת הכלולות בנספח לתקנה. על המעסיק או היחידה הארגונית המבצעת הכשרה לשמירה על הבריאות לדאוג לכך שההכשרה הראשונית או התקופתית לשמירה על הבריאות תהיה ערוכה בהתאם לתפקידים הקיימים בחברה, תוך התחשבות בהכשרת העובדים המיועדים לבצע פעולות בתחום כיבוי אש ופינוי של עובדים (בהתאם לסוג ורמת האיומים שעלולים להתרחש ביחידה נתונה).