הפסד מס - כמה זמן כדאי לשמור ספרים?

אתר אינטרנט

יזמים לרוב מפסידים בניהול עסק. הפסד המס עשוי להיות מסולק על ידם בשנים הבאות. כמה זמן הם צריכים לשמור מסמכים חשבונאיים?

אחסון ספרים - התיישנות

משך האחסון של תיעוד המס מצוין בהרחבה בחוק - פקודת המס. נישומים המחויבים לנהל ספרי חשבונות מנהלים ספרים ומסמכים נלווים עד תום תקופת ההתיישנות של חבות המס.

בהתאם לפקודת המס, פנקסי מס מובנים כפנקסי חשבונות, פנקסי מס של הכנסות והוצאות, רישומים ורישומים, אותם יש לנהל לצרכי מס על ידי נישומים, פורשים או גובים.

לפיכך, בהתאם לאמור לעיל, יש לשמור ספרי מס ומסמכי מקור המשקפים את הרישום בספרים אלו לתקופה השווה לתקופת ההתיישנות של חבות המס.

נזכיר כי חבות המס פוקעת לאחר 5 שנים, החל מתום השנה הקלנדרית בה חלף המועד לתשלום המס.

הגבלת חבות מס פירושה שלאחר פרק זמן מסוים - מרגע החבות - פוקעת החובה, ורשות המסים, לאחר תום תקופת ההתיישנות, אינה יכולה לדרוש הסדר (לא ניתן לאכוף) ההטבה הראויה.

הפסד מס - הסדר

ראשית יצוין כי על פי א. 27 שניות סעיף 1 לחוק CIT, נישומים, למעט הפטורים ממס, מחויבים להגיש דוח מס למשרדי השומה לפי הנוסחה שנקבעה לגובה ההכנסה (הפסד) שהושגה בשנת מס - עד תום החודש השלישי של השנה שלאחר מכן. בתוך תקופה זו יש לשלם גם את המס המגיע או את ההפרש בין המס המגיע על ההכנסה המצוינת בדוח המס לבין סכום המקדמות המגיעות לתקופה מתחילת השנה.

אם עלויות השגת ההכנסות עולות על ערך ההכנסות, ההפרש הוא הפסד ממקור ההכנסות. יש לזכור כאן שמשנת 2018 ההכנסה מתחלקת לאלו המתקבלות מרווחי הון ואחרים. לפיכך, הפסד יכול להתרחש הן מרווחי הון והן מהכנסות אחרות.

ניתן להפחית את ההכנסה ממקור נתון בסכום ההפסד. גובה הניכוי בכל אחת משנים אלו לא יעלה על 50% מההפסד שנוצר בשנה נתונה.

משנת 2019 שינה המחוקק את כללי יישוב הפסדי מס. בהתאם לאמנות. 7 שניות סעיף 5 לחוק CIT על גובה ההפסד ממקור ההכנסה שנגרם בשנת המס, רשאי הנישום:

  1. להפחית את ההכנסה המתקבלת ממקור זה ב-5 שנות המס הבאות ברציפות, אולם סכום ההפחתה בכל אחת משנים אלו לא יעלה על 50% מסכום הפסד זה, או

  2. להפחית את ההכנסה החד פעמית המתקבלת ממקור זה באחת מחמש שנות המס הבאות ברציפות בסכום שלא יעלה על 5,000,000 PLN; הסכום שלא נוכה כפוף לסילוק בשאר השנים של תקופה זו של 5 שנים, אולם סכום ההפחתה בכל אחת משנים אלו לא יעלה על 50% מסכום הפסד זה.

הפסד מס - אימות הפשרה על ידי רשות המסים

זכותן של רשויות המס לקבוע את ההכנסה של שנת מס נתונה עשויה להתחשב בחישובי הפסדים שנגרמו לנישום בתקופה של 5 שנות המס הקודמות.

בעת הגשת הצהרה על גובה ההכנסה שהושגה בשנת מס נתונה בה כוסו ההפסדים שנגרמו בתקופה הקודמת, על הנישום לקחת בחשבון כי הבדיקה ואימות הצהרה זו על ידי רשות המסים יתרחבו גם לעניין הכלכלי. אירועים בשנות מס קודמות, בהם היה הפסד מכוסה בהכנסה של שנת המס.

היות וההפסד עשוי להיות מכוסה מההכנסה בשנות המס שלאחר מכן, הוא שקול לאפשרות להקטין את בסיס המס, וכתוצאה מכך גם את גובה המס.

בהתאם לאמנות. 3 נקודה 6 לפקודת המס, הקלות מס הינן פטורים, ניכויים, הפחתות או הפחתות הקבועות בהוראות חוק המס, שתחולתם מביאה להפחתת בסיס המס או סכום המס, למעט הפחתת סכום המס המגיע בגובה מס התשומות, כמשמעותן בהוראות מס על טובין ושירותים וניכויים אחרים המהווים מרכיב במבנה מס זה.

יצוין כי בכל הליך מס או ביקורת, שנושא קביעת גובה החבות במס, הנושא המרכזי הטעון בירור הוא גובה בסיס המס, אשר מעוצב לא רק על ידי ההכנסות והעלויות של קבלתם בשנת המס, אך גם הקלות המס להן זכאי הנישום, האמורות בהוראה לעיל.

לפיכך, במקרה של אימות, על רשות המסים לתת החלטה הקובעת את הפסד הנישום בשנת מס נתונה על פי א. 24 לחוק - פקודת המס.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הפסדי מס והנהלת חשבונות

בעת הסדרת הפסד מס, נישומים תוהים כמה זמן עליהם לשמור את ספרי המס שלהם. בפועל, ההפסד נחשב על פני מספר שנים.

דוגמה 1.

הנישום מנהל עסק במתכונת של חברה בע"מ. בשנת 2015, כתוצאה משינוי בפרופיל העסקי, נגרמו לה הפסד. החברה יישבה אותו בשנים הבאות. בסופו של דבר, ההפסד הוסדר ב-2019. לפיכך, כמה זמן תידרש החברה לנהל ספרי מס?

בעבר, רשויות המס טענו כי תקופת הניהול של הספרים ארוכה יותר כאשר הנישומים מנכים הפסד שנגרם בשנת מס באחת מ-5 שנות המס הרצופות.

הם סברו כי יש לשמור את ספרי המס המתייחסים לשנה בה נוצר ההפסד עד תום תקופת ההתיישנות של חבות המס לשנת המס שבה נוכה ההפסד.

לטענת הרשויות, נישומים צריכים לנהל פנקסי מסים עד 10 שנים.

אולם נכון לעכשיו, קו הפרשנות לעיל אינו חל עוד. כפי שכבר הראינו לעיל, במקרה של אימות הסדר הפסד, הרשות נותנת החלטת קביעה.

בהתחשב בכך, רשאית רשות המסים לתת החלטה הקובעת את גובה ההפסד עד תום תקופת ההתיישנות. בענייננו, תקופת ההתיישנות להסדר 2015 מסתיימת בשנת 2021.

לפיכך, על החברה לנהל פנקסי מס רק עד סוף 2021.

לסיכום, העמדה לעיל חיובית עבור משלמי המסים. תקופת שמירת הספרים נספרת מרגע הוצאת האבידה והוכחתו בעדות.