מכירת רכוש קבוע בזמן השעיה ולאחר פירוק פעילות

אתר אינטרנט

יזם, בעת מכירת רכוש קבוע בתקופת ההשעיה או לאחר פירוק פעילות, חייב לזכור להסדיר את ההכנסה בחשבון זה. במאמר נסביר כיצד ליישב את מכירת הרכוש הקבוע בתקופה מסוימת זו.

מכירת רכוש קבוע בזמן הפסקת פעילות כלכלית

במהלך ההשעיה, ליזם יש זכות למכור את הרכוש הקבוע שלו ואת ציוד החברה.

נישום המוכר רכוש קבוע בתקופה זו חייב במס עסקה כאמור בתנאים כלליים. במצב כזה עליו להגיש גם הצהרת מע"מ לתקופה בה נוצרת חובת המס על עסקה זו.

עם זאת, כאשר מדובר במס הכנסה מראש, בהתאם לסעיף. 44 שניות סעיף 10 לחוק מס הכנסה, הנישום משוחרר מחובת חישוב ותשלום מקדמות בתקופת ההשעיה. אולם, השעיה כשלעצמה אינה פוטרת אותו מחובת הגשת דו"ח שנתי אשר חייב לכלול את המכירה.

מכירת רכוש קבוע לאחר פירוק פעילות

בעת פירוק עסק, היזם מחויב לערוך רשימת נכסים אשר חייבת לכלול לפחות:

  • מספר סדורי,
  • זיהוי (שם) של הנכס,
  • תאריך רכישת הנכס,
  • סכום ההוצאות שהוצאו לרכישת הנכס וסכום ההוצאות שהוצאו לרכישת הנכס הכלולים בעלויות הניתנות לניכוי מס,
  • ערך התחלתי,
  • שיטת הפחת,
  • סכום דמי הפחת,
  • סכום המזומן ששולם המגיע לשותפים בגין השתתפות בחברה שאינה אדם משפטי נכון למועד ההתרחשות או הפירוק.

חובה זו נובעת מאמנות. 24 שניות 3א לחוק מס הכנסה. רשימה זו תועיל מאוד במצב בו הנישום יחליט למכור את הנכס שנותר במועד הפירוק.

סעיף 14 שניות 2 סעיף 17א לחוק קובעת בבירור כי ההכנסה מהפעילות היא ההכנסה ממכירת נכסים בתמורה, שנותרה ביום פירוק הפעילות הכלכלית המתנהלת באופן עצמאי.

אולם אם מכירת נכס התבצעה לאחר 6 שנים, החל מהיום הראשון של החודש שלאחר החודש שבו חוסל העסק בניהול עצמי, לא נוצרת הכנסה. מצב עניינים זה נובע מאמנות. 14 שניות 3 סעיף 12א לחוק.

החריג היחיד לכלל הנ"ל הוא נדל"ן למגורים, הכפוף להוראות האמנות. 14 שניות 2c, אמנות. 10 שניות 1 נקודה 8 וסעיף 10 סעיף 3.

על היזם לזכור שהוא יכול לקבוע את המחיר בכל רמה, אך עם תקנות משפטיות מסוימות המפורטות באמנות. 19 לחוק PIT.

ראוי גם להזכיר כי בהתאם לאמנות. 24 שניות 3ב לחוק מס הכנסה, ההכנסה ממימוש נכסים בתמורה לאחר פירוק העסק היא ההפרש בין ההכנסה מהמימוש בתמורה לבין ההוצאות בגין רכישת הרכיבים הנמכרים, שלא נכללו בשום צורה. עלויות הניכוי במס.