מכירת רכוש קבוע בפעילות כלכלית מושהית

אתר אינטרנט

ליזם יש אפשרות להשבית את עסקיו למשך 24 חודשים לכל היותר. במהלך ההשעיה היא אינה יכולה לבצע פעולות הקשורות לפרופיל הפעילות העיקרי שלה, אך האם היא יכולה לבצע פעולות אחרות שיש להן השלכות מס?

בהפסקת הפעילות מחליט היזם שלא לבצע פעולות הקשורות להתנהלותו. לפיכך, היא לא תבצע שירותים במהלך תקופת ההשעיה ולא תמכור סחורה. אולם הוראות החוק בדבר חופש הפעילות הכלכלית מותירות למבצע הפעילות זכויות מסוימות לבצע פעולות מסוימות במהלך ההשעיה. וכך היזם במהלך תקופת ההשעיה:

  • יש לו את הזכות לבצע את כל הפעילויות הנחוצות לשמירה או הבטחת מקור ההכנסה;
  • יש לו זכות לקבל חובות או חובה להסדיר התחייבויות הנובעות לפני מועד הפסקת הפעילות העסקית;
  • יש לו את הזכות למכור רכוש קבוע וציוד משלו;
  • יש לו זכות או חובה להשתתף בהליכי משפט, הליכים מסים ומנהליים הקשורים לפעילות עסקית שבוצעה לפני הפסקת הפעילות העסקית;
  • מבצע את כל החובות הקבועות בחוק;
  • בעל הזכות להרוויח הכנסה כספית, גם מפעילויות שבוצעו לפני הפסקת הפעילות העסקית;
  • ניתן להיבדק בתנאים הניתנים ליזמים העוסקים בפעילות עסקית.

לפי האמור לעיל, יזם שהפסיק את פעילותו אינו יכול למכור שירותים וסחורות מסחריות, אך יש לו זכות למכור רכוש קבוע השייך לפעילותו. מכירת הרכוש הקבוע תניב הכנסה במס הכנסה אישי. היא גם עלולה לגרום לעלות במקביל, שכן החלק שאינו מופחת של רכוש קבוע במהלך מכירתו מהווה עלות מס. בנוסף, משלמי מע"מ פעילים עשויים להידרש לספק מע"מ המגיע בעת מכירת פריט חברה. לאחר מכן, למרות שבתקופת ההשעיה הם אינם מחויבים להגיש הצהרות תקופתיות, בעוד שמכירת הרכוש הקבוע תתבצע למרות הפסקת הפעילות, הם מחויבים להגיש הצהרת מע"מ-7 או מע"מ-7K לתקופה בה נמכר פריט החברה.

לעומת זאת, כאשר מדובר בחובה הקשורה לתשלום מקדמה של מס הכנסה, במכירת רכוש קבוע במהלך הפסקת הפעילות, היזם אינו חייב בתשלום מקדמה בגין העובדה שביצע מכירה זו. . ניתן להסדיר את ההכנסה בחודש הראשון שלאחר ההשעיה, או אם ההשעיה חלה על תחילת שנה, ההכנסה ממכירת הרכוש הקבוע במהלך ההשעיה מוצגת בדוח המס השנתי. הפסקת הפעילות אינה פוטרת את היזם מחובת הגשת ההסדר השנתי.