מכירת רישיונות לחו"ל לצרכן - הסדר מע"מ

אתר אינטרנט

נושא המכירה יכול להיות לא רק סחורה, אלא גם נכסים בלתי מוחשיים כגון רישיונות. בדרך כלל, נושאים אלה יעסקו ביוצרים המעניקים רישיונות ליצירותיהם. במאמר שלהלן נשקול כיצד יש להתייחס למכירת רישיונות הן לחברות זרות והן לצרכנים.

מכירת רישיונות כשירות בתשלום במע"מ

על פי אמנות. 8 שניות 1 נקודה 1 לחוק מע"מ, מתן שירותים מובן ככל שירות לאדם טבעי, לאדם משפטי או ליחידה ארגונית ללא אישיות משפטית, אשר אינו מהווה אספקת טובין כמשמעותו באמנות. 7, לרבות העברת זכויות בנכסים בלתי מוחשיים, ללא קשר לצורת ביצוע העסקה המשפטית.

כמו כן, ראוי לציין כי בהתאם לאמנות. 41 שניות 2 לחוק זכויות יוצרים וזכויות נלוות, החוזה להעברת זכויות יוצרים כלכליות או חוזה השימוש ביצירה, להלן הרישיון, מכסה את תחומי השימוש הנזכרים בו במפורש.

עם זאת, בהתאם לסעיף. 67 שניות 1 למעלה לחוק רשאי היוצר לאשר את השימוש ביצירה בתחומי השימוש המפורטים בחוזה, תוך ציון היקפו, המקום והזמן של שימוש כאמור.

כתוצאה מכך, מתן רישיון הוא סוג של פקודה המוחזקת על ידי יוצר זכויות היוצרים. משמעות הדבר, בתורה, היא שלפי מע"מ, מתן רישיון לנכס בלתי מוחשי מהווה מתן שירותים בתמורה.

על פי חוק מע"מ, הרישיון בתשלום הינו פעילות החייבת במס בדמות שירותים בתשלום.

קביעה היכן יינתן שירות הרישוי

כאשר עוסקים בשירותים, יש צורך לקבוע את מקום הביצוע. קביעה נכונה של נסיבות אלו משפיעה על קביעת מדינת המיסוי של השירות.

זכרו כי מע"מ הוא חבות מס טריטוריאלית, מה שאומר שלא תמיד מדינת מושבו של נותן השירות תהיה מקום המיסוי. תקנות מס ספציפיות עשויות להסדיר נושא זה בדרך אחרת.

השלב הראשון בקביעת עקרונות המיסוי של השירות הניתן על ידי הנישום הוא קביעת מקום האספקה. חשוב לציין, זה ישתנה בהתאם אם הנמען הוא צרכן או חברה.

מכירת רישיונות לחברה זרה

אם משלם מסים מפולין מוכר רישיון בתמורה ליזם אחר, אזי א. 28ב לחוק מע"מ.

לפי הוראה זו, מקום אספקת השירותים במקרה של מתן שירותים לנישום הוא המקום שבו משרדו הרשום של הנישום שהוא מקבל השירות.

כתוצאה מכך שירות מסוג זה אינו חייב במיסוי בפולין, אלא על בסיס תשלום הפוך - במדינת המקבל, כלומר בעל הרישיון. הוא מסדיר את המס המגיע עבור השירות הנרכש בארצו.

במקרה זה, הנישום מפולין מחויב להוציא חשבונית ללא הסכום וללא שיעור המע"מ. בנוסף, חשבונית כזו צריכה להכיל את ההערה "חיוב הפוך".

אגב, ראוי להוסיף גם כי במקרה של נישומים הפטורים סובייקטיבית ממע"מ, עד תקרת המכירה המפורטת בא"ק. 113 פסקה. 1 לחוק מע"מ, שווי השירותים להם א. 28ב לחוק מע"מ.

מכירת רישיון ליזם ממדינה אחרת (הן מהאיחוד האירופי והן מחוצה לה) חייבת במיסוי במדינת המקבל. במקרה זה, חל עקרון ההטענה ההפוכה. היישום הנכון של הכללים המסדירים את מקום אספקת השירותים תלוי בעיקרו במעמד החייב במס של הלקוח.

מכירת רישיונות לצרכן באיחוד האירופי

אם קונה השירות הוא צרכן שמקום מושבו באיחוד האירופי, אזי אמנות. 28ג פסקה. 1 לחוק מע"מ. הוראה זו מצביעה על כך שמקום אספקת השירותים לגופים שאינם חייבים במס הוא המקום שבו משרדו הרשום של נותן השירות.

כתוצאה מכך, במקרה זה, מקום המיסוי הוא שטחה של פולין, ומכירת רישיונות נחשבת כמתן שירותים כנגד תשלום בשטח המדינה על כל השלכותיה.

ראשית, יש לשלם את המע"מ המגיע על שירות מסוג זה בפולין. יתר על כן, שווי מכירות כאלה כלול במגבלה המפורטת באמנות. 113 פסקה. 1 לחוק מע"מ.

עוד כדאי לזכור כי בשל העובדה שקיים שירות בתשלום בשטח הארץ, ניתן להחזיק בקופה ולרשום את המחזור בקופה.

אם משלם מסים פולני מוכר רישיון לצרכן באיחוד האירופי, מדובר בשירות בתשלום שחייב במס במדינה. את מס המע"מ על מכירת הרישיון יש לשלם בפולין.

מכירת רישיונות לצרכן מחוץ לאיחוד האירופי

המצב שונה לחלוטין כאשר הרישיון נמכר לצרכן המתגורר במדינה שלישית, כלומר מחוץ לאיחוד האירופי.

בהתאם לאמנות. 28יב נקודה 1 לחוק המע"מ במקרה של מתן שירותים לגופים שאינם חייבים במס עם משרדם הרשום, מקום מגוריהם הקבוע או מקום מגוריהם הרגיל מחוץ לשטח האיחוד האירופי, שירותים למכירת זכויות או מתן רישיונות ותתי- רישיונות, העברה או הקצאה של זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות לסימני מסחר, מסחר, שימוש בסימן מסחר קיבוצי או סימן ערבות קולקטיבית או זכויות קשורות אחרות, מקום אספקת השירותים הוא המקום שבו הם מוקמים, כתובת קבועה או מתגוררים בדרך כלל.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

לפיכך, במקרה כזה, מקום אספקת השירותים הוא מדינת מגוריו של אדם במדינה השלישית. במקרה זה כלל ההטענה ההפוכה אינה חלה, שכן כלל זה חל על יזמים ולא על אנשים טבעיים.

באופן עקרוני אפוא, מכירה מסוג זה אינה חייבת כלל מיסוי בפולין. משלם המסים מפולין אינו מוציא על כך חשבונית פולנית. במקרה זה, על המוכר להירשם במדינת מגוריו של הצרכן מהמדינה השלישית ולהסדיר את מס הערך המוסף בהתאם לתקנות המקומיות.

השיקולים לעיל מאושרים במכתב מיום 9 במאי 2012 שניתן על ידי לשכת המס בלודז' (IPTPP2 / 443-118 / 12-4 / KW) על מקום המיסוי עם מס ערך מוסף במקרה של מכירת רישיונות לקונים מהאיחוד האירופי ומחוץ לקהילה.

כאשר הרישיון נמכר לצרכן במדינה שאינה באיחוד האירופי, מקום המיסוי הוא מדינת התושבות של הצרכן. זה מחייב את משלם המסים מפולין להסדיר מע"מ בהתאם לתקנות של מדינה שלישית. עסקה מסוג זה גם אינה נכללת במגבלת הפטור האישית המפורטת בסעיף. 113 פסקה. 1 לחוק מע"מ.

במעבר לסיכום, ניתן לראות כי נושא מיסוי מכירת רישיונות נקבע בראש ובראשונה על פי מעמד הקונה. בנוסף, במקרה של מכירה לצרכן, חשוב גם אם מקום מגוריו של הנישום הוא בתוך האיחוד האירופי או מחוץ לאיחוד האירופי.