בדיקת תקפות החזר מע"מ ע"י רשות המסים

מס שירות

במידה ומע"מ תשומות גבוה מהמע"מ המגיע, זכותו של היזם להחזירו או להעביר את העודף לתקופת הסילוק הבאה. לרשויות המס יש את הזכות לבדוק האם החזר המס מוצדק. בדקו כיצד יש להתנהל אימות תקפות החזר מע"מ על ידי רשות המסים. תשובה בכתבה!

בדיקת תקפות החזר מע"מ והארכת מועד ההחזר

בהתאם להוראת האמנות. 87 שניות סעיף 2 לחוק מע"מ, רשאי ראש לשכת השומה להאריך את המועד להחזר מע"מ. כך הדבר כאשר נבדק תקפות החזר המע"מ, משום שהנישום מסר נתונים שגויים, למשל, או כאשר גובה מס התשומות שציין הנישום גבוה בהרבה מאשר בתקופות חשבונאות קודמות. האימות מתבצע במסגרת פעולות בדיקה, בקרת מס, הליכי מס לפי הוראות חוק פקודת המס או הליכי בקרה לפי הוראות בקרה פיסקלית.

רשות המסים רשאית, במסגרת ביצוע פעולות לבדיקת תקפות החזר המע"מ, לבקש מהנישום תוך התקופה שנקבעה לספק את ההסברים הדרושים או להשלים את ההצהרה תוך ציון הסיבות לפקפוק בנכונות הנתונים הכלולים בה.

רשות המסים רשאית לבקש מהנישום להגיש חשבוניות המאשרות רכישת סחורה או שירותים אותם לקח בחשבון ברישומים. רשות המסים מורה על הארכת המועד, שכן בדיקת תקפות החזר מע"מ גוזלת זמן רב. מאידך, לא ניתן להאריך את מועד ההחזרה של 60 יום, כאשר משרד השומה לא עשה כל פעולה עד תום מועד זה, ומאריך את מועד ההחזרה ביום האחרון לפקיעת התפוגה, תוך התייחסות לצורך לוודא את נכונות ההצהרה שהוגשה.

המועד המדויק של סיום פעולות הבדיקה אינו ידוע לעולם, אך רשות המסים מחויבת למסור לנישום לפחות תאריך אינדיקטיבי.

החלטה על הארכת המועד להחזר מע"מ

הארכת המועד ניתנת בצורת החלטה וצריכה להכיל:

 • ייעוד רשות המסים,

 • תאריך ההחלטה,

 • ייעוד הצד או אנשים אחרים המשתתפים בהליך,

 • התייחסות לבסיס החוקי,

 • החלטה, הוראה האם ובאיזה אופן יש להגיש תלונה או תלונה לבית המשפט לעניינים מנהליים,

 • חתימה של גורם מוסמך המציין את השם המלא והתפקיד.

מועדי החזר מע"מ

לנישום, לאחר הגשה מוקדמת של בקשה מתאימה, הצהרת מס ובטחון אפשרי לרכוש, עומדת הזכות למועד הבסיסי להחזרת המס העודף שנגבה מעל המס המגיע - 60 יום. למשרד השומה הזכות להאריך את המועד להחזר מע"מ.

על פי התיקון לחוק מע"מ, החל משנת 2017, עוכב הליך קבלת החזר מע"מ בפרק הזמן המקוצר של 25 יום. נכון לעכשיו, כפי שברור מאמנות. 87 שניות סעיף 6 לחוק מע"מ, על מנת לקצר את תקופת החזר המע"מ ל-25 ימים, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • סכומי מס התשומות המוצגים בהצהרת המס, למעט סכום העברת עודפי המע"מ על רכישות מהתקופה הקודמת, נובעים מ:

  • חשבוניות המתעדות את סכומי החובות ששולמו במלואם דרך חשבון הבנק של הנישום בבנק שהוקם בשטח המדינה או חשבון הנישום באיגוד חיסכון ואשראי שיתופי שהוא חבר בה, המצוינות בבקשת הזיהוי המופנית. בתקנות נפרדות,

  • חשבוניות, למעט אלו ששולמו בהעברה בנקאית, המתעדות חובות, אם הסכום הכולל של חייבים אלה אינו עולה על 15,000 PLN,

  • מסמכי מכס, הצהרת יבוא והחלטות הנזכרות באמנות. 33 פסקה 2 ו-3 ומאמר. 34 ושולם על ידי הנישום,

  • יבוא סחורות המנוהלות בהתאם לאמנות. 33א', רכישה פנים-קהילתית של טובין, מתן שירותים שהנישום הוא מקבלם או אספקת טובין שהלקוח הוא הנישום בגינם, אם בדוח המס יוצג סכום המס המגיע על עסקאות אלו,

 • סכום מס התשומות או עודף מס התשומות על המס המגיע, שלא הוסדר בתקופות חשבונאות קודמות והוצג בהצהרה, אינו עולה על 3,000 PLN,

 • הנישום מגיש מסמכים המאשרים את תשלום המס למשרד השומה באמצעות חשבון הבנק של הנישום או חשבון הנישום באיגוד שיתופי לחיסכון ואשראי,

 • הנישום עבור 12 החודשים הבאים שקדמו ישירות לתקופה שבגינה הנישום מבקש החזר תוך 25 ימים:

  • היה רשום כנישום פעיל במע"מ,

  • הגישו הצהרות לכל תקופת חשבונאות.

כאשר מהליכי בדיקת תקפות החזר המע"מ עולה כי ההחזר שעליו הצהיר הנישום היה מוצדק, על רשות המסים לשלם לו את הסכום העודף המגיע לו. גם אם רשות המסים תקבל את ההצהרה, ייתכן שהיא תאומת שוב במועד מאוחר יותר.