חברה פרטית מוגבלת. שותפות מוגבלת - זה הסוף?

מס שירות

ב-16 בספטמבר 2020 פורסמה הצעת חוק שתכניס שינוי במס החברות. הטיוטה קובעת מיסוי שותפויות מוגבלות במס CIT - הדבר עלול לגרום לחברה בע"מ השותפות המוגבלת תבוטל.

חברה פרטית מוגבלת. שותפות מוגבלת ושינויים במיסוי

טיוטת החוק שפרסם מרכז החקיקה הממשלתי מציגה תוכנית המניחה כי השותף הכללי בשותפות המוגבלת יחויב במס הכנסה על דיבידנדים בשיעור של 19%. בנוסף, השותף הכללי של החברה יוכל להפחית את המס על דיבידנדים במס ה-CIT ששולם על ידי השותפות המוגבלת. במקרה כזה, ניכוי המס יהיה תואם את שווי חלקו של השותף הכללי בשותפות.

גם ההכנסה שיפיק השותף המוגבל תהיה חייבת במס על דיבידנדים. הם מחויבים במס בשיעור של 19%, והסכום הפטור ממס יהווה 50% מההכנסות שיקבל השותף המוגבל מהשתתפותו בשותפות מוגבלת שמשרדה הרשום או מועצת המנהלים שלה בשטח הרפובליקה של פּוֹלִין.
אולם במקרה זה יצוין כי ניכוי זה יהיה כפוף למגבלת הכנסה של 60,000 PLN לכל חברה בשנת המס.

בקשר למיסוי השותפות המוגבלת במס CIT לא יעמוד הפטור הנ"ל לשותפים מוגבלים המחזיקים ב-5% לפחות מהחלק בחברת ההון. זאת ועוד, הפטור לא ישמש גם שותף מוגבל אשר בחברה:

  • בעל אישיות משפטית או בחברת הון בארגונים שהם שותפים כלליים בשותפות מוגבלת זו או
  • הבעלים של לפחות 5% ממניות (במישרין או בעקיפין) בחברה בעלת אישיות משפטית או חברת הון בארגונים שהם שותפים כלליים בשותפות מוגבלת זו

- חבר בהנהלה.

פטור כאמור אינו חל על שותף מוגבל שהוא גוף קשור כמשמעותו בהוראות מחירי העברה עם חבר הנהלה או שותף של חברה שהוא בעל מניות של שותף כללי.

לפיכך, ניתן להסיק כי החברה בע"מ שותפות מוגבלת עשויה להתפרק על ידי חלק משלמי המסים.