הפניה לבדיקות רפואיות למתקן מתאים

שֵׁרוּת

המעסיק רשאי שלא לאפשר לאדם לעבוד שאין בידו אישור רפואי תקף המעיד כי אין התוויות נגד לעבוד בתפקיד. קוד העבודה גם מחייב מעסיקים לפקח מונע על בריאות העובדים שלהם. היא באה לידי ביטוי, בין היתר, בחובה לערוך הסכמים עם מוסד לרפואה תעסוקתית במסגרתם יתבצעו בדיקות רפואיות של הכפופים.

בדיקות רפואיות - חובות המעסיק

בדיקה רפואית ראשונית, תקופתית או מעקב מתבצעת על בסיס הפניה שמוציא המעסיק. על פי התקנות, על המעסיק לעשות מאמצים לבצע את הבדיקות המקדימות לפני תחילת העבודה של העובד, בעוד שהבקרה הרפואית והבדיקות התקופתיות יכולות להתבצע בשעות העבודה. לעובד שמורה הזכות לתגמול עבור זמן ביצוע הבדיקות, והעלויות הקשורות לביצוען מוטלות על המעסיק. מעסיק שלא יעמוד בהתחייבויותיו בהקשר זה מבצע עבירה שעונשה קנס של עד 30,000 PLN. זלוטי.

המעסיק קובע את מקום ביצוע הבדיקות

כאמור, למעסיק צריך להיות חוזה עם יחידת שירות לרפואה תעסוקתית. חובה זו נוצרת עם קבלת העובד הראשון. על בסיס החוזה מבוצעות בדיקות רפואיות ושירותי בריאות מונעים נוספים עבור המועסקים. ראוי להזכיר כי ההסכם בין מקום העבודה למרפאה חייב להיערך למשך שנה לפחות.

ביצוע בדיקות בתחום הבריאות המונעת של הכפופים על ידי מרפאה ספציפית הוטל בתקנות. הרופא הבודק את מצבו הבריאותי של אדם כזה צריך לדעת על הסיכונים שהוא עלול להיחשף אליהם במילוי תפקידו על מנת לבחור נכון את היקף הבדיקות עבורו. למתקן לרפואה תעסוקתית שהמעביד אינו משתף עמו פעולה, אין כל ידיעה על הסיכון התעסוקתי לתפקיד המוצע למועמד לעובד או המאוכלס על ידי העובד הנבדק.

אין לכבד אישור רפואי שניתן לאחר בדיקה מחוץ למרכז שציין המעסיק. יש לראות בהם כפסולים שכן הם בוצעו בניגוד לתקנות החלות. מוסד שיבצע בדיקה רפואית מונעת, ואין לו חוזה למתן שירותי בריאות לעובדים החתום עם מקום העבודה, אינו יכול לחייב את המעסיק בחיוב עבור השירות שניתן. במצב כזה קיימת בעיה בעמידה בחובת מימון מחקרים – מאחר שהם מבוצעים בניגוד להוראות, המעסיק אינו מחויב לעשות כן.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

בדיקה רפואית ראשונית כחריג לתקנון

חוק העבודה קובע חריגים לבדיקות רפואיות במקום שיקבע המעסיק.

הפטור מביצוע בדיקות רפואיות מקדימות אינו חל על אנשים המועסקים על ידי מעסיק חדש לביצוע עבודה מסוכנת במיוחד.

הם מאפשרים לעובד להיות פטור מבדיקות רפואיות מקדימות. סעיף 229 לחוק העבודה מציין מי אינו חייב לבצע בדיקה כזו. אלו הם:

  • אנשים שגויסו תוך 30 יום לאחר סיום או פקיעת יחסי העבודה הקודמים באותו מקום עבודה, אם לא שונתה המשרה או העבודה מבוצעת באותם תנאים שנקבעו בחוזה הקודם,
  • אנשים שגויסו לעבודה אצל מעסיק חדש תוך 30 יום מסיום (פקיע) החוזה הקודם, אשר ברשותם אישור רפואי תקף המעיד כי אין התוויות נגד לעבודה בתנאי סביבת עבודה התואמים את התנאים בתפקיד החדש,
  • עובדים טריים המקיימים יחסי עבודה עם מעסיק אחר ומגישים אישור רפואי תקף ובלבד שהיקף התפקידים בשני מקומות העבודה זהה.

את האישור הרפואי של העובד יש לשמור בתיקו האישי. כמו כן, כדאי לצרף צילום של הפניה שעל בסיסה בוצעו הבדיקות הרפואיות.