Actio pauliana, כלומר החייב נפטר מרכושו

שֵׁרוּת

בעסקאות כלכליות, החייבים נוקטים פעמים רבות בצעדים לצמצום נכסיהם. שיטות כאלה מכוונות להקשות או בלתי אפשריות על שביעות רצון הנושה. הדוגמאות הנפוצות ביותר לפעילויות מסוג זה הן: תרומה, מכירה (בדרך כלל במחיר מוזל) או משכנתא נדל"ן. המוסד המגן על הנושים מפני נוהגים בלתי הוגנים שכאלה מצד החייבים הוא האקטיו פאוליאנה, המתבטא באמנות. 527-534 לחוק האזרחי בהתאם להוראת האמנות. 527 § 1 לחוק האזרחי, כאשר כתוצאה ממעשה משפטי של החייב הפוגע בנושים, השיג צד שלישי יתרון ממוני, רשאי כל אחד מהנושים לבקש כי מעשה זה ייחשב כלא יעיל ביחס אליו, אם החייבת פעלה מתוך ידיעה של פגיעה בנושים והצד השלישי ידע על כך או בשקידה נאותה, יכלה לברר.

Actio pauliana - תנאים ליישום

עילות ליישום של actio pauliana:

1) החייב ביצע מעשה משפטי (למשל מכר את מקרקעין שלו),

2) הפעולה המשפטית שביצע החייב פוגעת בנושה, משום שהחייב הפך לחדל פירעון (או הפך לחדל פירעון במידה רבה יותר מאשר לפני ביצוע הפעולה)

3) צד שלישי השיג הטבה כספית כתוצאה מפעילות זו

4) החייב היה מודע למעשיו, ידע היטב שבדרך זו הוא פוגע בנושה

5) צד שלישי שהשיג יתרון כספי ידע (או יכול היה ללמוד בשקידה נאותה) כי החייב פועל מתוך מודעות לפגיעה בנושה שלו.

Actio pauliana - תביעה

המרכיב החשוב ביותר בניסוח נכון של כתב התביעה הוא הדרישה המחייבת לסיים בקשה להכרזת הפעולה כפסולה ביחס לנושה, תוך ציון למי יש להכיר בחוסר האפקטיביות ובאיזו פעולה ספציפית עוסקת הבקשה.

אם מתברר שצד שלישי שהשיג יתרון כספי כבר נפטר ממנו (למשל במכירה), יש להגיש את התביעה ישירות נגד הקונה או המקבל, אך רק אם ההסדרה הייתה ללא תשלום או הצד הרביעי. ידע על הנסיבות המצדיקות את ההכרה בעסקה. חוקי כלא יעיל (סעיף 531 § 2 של הקוד האזרחי). נושא חשוב ביותר שיש לכלול בתביעה המנוסחת הוא הבקשה לביטחון, למשל בצורת איסור מכירת פריטים. במידה והנושא הוא מקרקעין, יש להגיש בקשה לבית המשפט לרישום מקרקעין ומשכנתאות לרישום בפנקס המקרקעין בדבר איסור מכירת ושעבוד המקרקעין.

שלבים נוספים של ההליך

לאחר קבלת פסק הדין, הצעדים הבאים שעל הנושה לנקוט הם:

  1. הגשת בקשה להצהרת חוקיות

  2. הגשת בקשה לסעיף אכיפה

רק לאחר קבלת כתב ההוצאה לפועל ניתן לנהל את הליכי ההוצאה לפועל.