רכב חברה מול עובד במשרה מלאה ועובד B2B

מס שירות

רכב חברה הוא אחד היתרונות הנחשקים ביותר שעובד שעובד בחברה נתונה יכול לסמוך עליהם. מעסיקים גם להוטים לרכוש רכבים חדשים לצי שלהם, כי בזכות זה הם מצליחים לצמצם את הכנסות החברה, תוך הגברת רמת העבודה של עובדיהם. לכן, נראה שרכב חברה מהווה פתרון אידיאלי לבעיות הגעה ללקוח, הן עבור העובד והן עבור המעסיק. עם זאת, על מנת שהמכונית האמורה בחברה תהיה רווחית לשני הצדדים בתחום המס, יש לכרות חוזה מתאים ולהתייחס כראוי לשימוש ברכב על ידי העובד עצמו.

נוהג נפוץ יותר ויותר בהעסקת עובדים הוא יצירת שיתוף פעולה על בסיס חוזה B2B. זה נקרא חוזה כלכלי שבו הצדדים הם שני גופים המבצעים באופן מקצועי פעילויות כלכליות ספציפיות. חוזים אלו אינם כפופים לדיני העבודה, אלא מוסדרים על ידי חוק אזרחי מובן בדרך כלל. סוג החוזה המצוין הוא מוסד "טרי" למדי בשוק העבודה הפולני, ולכן פתרונות משפטיים הקשורים אליו עשויים לגרום לבעיות רבות ל"מעסיקים", גם כאשר מדובר ברכב חברה. אז איך להסדיר את הרכב השכור כדי לא להפסיד עליו? על זה למטה.

בפתח הדברים יודגש כי רק העמדת רכב חברה גם למטרות פרטיות של עובד או עמית לעבודה (B2B) תיצור הכנסה חייבת במס. שימוש ברכב החברה רק לצורך ביצוע פעולות עבור המעסיק, כלומר פעילות עסקית, יהיה בדרך כלל ניטרלי מס. במאמר זה ננסה להסביר את מצבם של הצדדים לחוזה במקרה של שימוש ברכב גם לצרכים פרטיים.

רכב חברה ועובד במשרה מלאה

במקרה של עובדים המועסקים בחוזה עבודה, הנושא נראה די פשוט. שימוש ברכב חברה למטרות פרטיות מסווג כהטבות חינם, ושווין הוא הכנסתו של העובד מיחסי העבודה. הכנסה זו חייבת במס הכנסה אישי (PIT).

בהתאם לאמנות. 12 שניות סעיף 1 לחוק מס הכנסה (להלן חוק PIT), הכנסה מעבודה נחשבת לכל מיני תשלומים במזומן ולשווי הכספי של הטבות בעין, או שווה ערך להן. הוראה זו חלה אפוא גם על העמדת הרכב לשימוש פרטי של העובד. עם זאת, על פי אמנות. 12 שניות 2א' ​​לחוק PIT, המעסיק, במקרה של השאלת רכב לעובד למטרות פרטיות, מחויב לחייב אותו בהכנסה חודשית קבועה. מס זה נקבע בגובה:

  1. PLN 250 לחודש - עבור מכוניות בעלות נפח מנוע של עד 1600 סמ"ק;
  2. 400 PLN לחודש - למכוניות בעלות נפח מנוע של יותר מ-1600 סמ"ק.

בפועל, רכב החברה עומד לרשותו השוטף של העובד לאורך כל תקופת ההתקשרות, לפיכך על העובדים המשתמשים ברכב החברה לקחת בחשבון את הניכוי החודשי של הסכומים הנ"ל מתגמולם. עם זאת, זו "עסקה" טובה מאוד עבורם. עם זאת, אם השימוש ברכב פחות תכוף, למשל מספר פעמים בחודש, שווי המס נקבע עבור כל יום שימוש ברכב לצרכים פרטיים בסכום היחסי, כלומר 1/30 מהאמור לעיל. כמויות.

במסגרת שחרור הרכב לשימוש חופשי של העובד, המעסיק מחויב לכסות את עלויות הביטוח, רכישת והחלפת צמיגים, חומרים מתכלים, תיקונים שוטפים, בדיקות תקופתיות, החלפת שמן ונוזלים אחרים וחלקי בלאי. בתורו, העובד אחראי על רכישת דלק המשמש בעת נהיגה למטרות פרטיות.

"עובד" B2B אינו שכיר לדיני המס

הוראות חוק PIT (וחוקי מס נוספים) מבדילות בין אופן מיסוי הכנסתו של עובד לבין מי שמבצע חובות כלפי המעסיק על בסיס חוזים במשפט אזרחי. הקבוצה השנייה כוללת אנשים המועסקים בחוזי B2B.

ההכנסה המופקת על ידי חוק PIT כשירה כמקורות הכנסה מפעילויות המבוצעות באופן אישי. מתן אמנות. 13 לחוק PIT, אנשים על פי החוזה נכללים בקבוצת המשיגים את הכנסתם על בסיס חוזי ניהול מפעל, חוזי ניהול או חוזים בעלי אופי דומה. למען הפשטות בטקסט זה, עובדים בחוזה B2B יכונו "עובדי B2B".

רכב חברה לרשות עובד B2B

כפי שהיה לגבי עובדים המועסקים על בסיס חוזה עבודה, גם במקרה זה ניתן להעמיד רכב חברה רק במסגרת פעילות רשמית או גם למטרות פרטיות. בדומה, במקרה האחרון, העובד B2B יקבל הכנסה שעליה יש לשלם מס הכנסה.

הוראות האמנות. 13 לחוק PIT לא קבע "הכנסה בשיעור אחיד". לפיכך, עובדי B2B בהתאם לאמנות. 11 שניות 2 ו-2א לחוק PIT מחויבים לדווח על הכנסות משימוש ברכב חברה למטרות פרטיות לפי מחירי שוק. למרבה הצער, התקנות לא ציינו כיצד לקבוע "שווי שוק" זה, ולכן בידי הנישומים לפתח שיטה מתאימה. בפועל, הונח כי שווי זה נקבע באופן מקביל למחירי השכירות של רכבים דומים, בהתחשב בחייהם השימושיים.

האמור לעיל מוביל לצורך של המעסיק לנהל רישום מפורט של השימוש ברכב על ידי עובד B2B. הרישומים צריכים לכלול במיוחד:

  • סוג הרכב הפרטי בשימוש;

  • זמן השימוש ברכב לצרכים פרטיים;

  • מרחק שעבר.

מתי השימוש ברכב נחשב לשימוש פרטי?

בעניין זה ראוי לצטט את פסק דינו של בית הדין לחוקה מיום 8.7.14 (הפניה לתיק: 7/13). על פי פסיקה זו, הקריטריונים המאפשרים להבחין בין "הטבות חינם אחרות" בהן עומד היזם, אשר אצל המנהלים (כלומר עובדי B2B) ניתן להתייחס אליהם כהכנסה כמשמעותה בהוראות חוק PIT, כאשר:

  • ההטבות ניתנו בהסכמת עובד B2B (הוא השתמש בהן מרצונו המלא);
  • הם נענו לטובתו (ולא לטובת מעבידו) והעניקו לו יתרון בהגדלת נכסיו או הימנעות מהוצאות שייאלץ להוציא;
  • התועלת ניתנת למדידה ומיוחסת לאדם בודד (ההטבה אינה זמינה בדרך כלל לכל הגופים).

המשמעות היא שקיומה של הכנסה נקבע לפי מידת השימוש ברכב. אם אופן הניצול מוצדק מאופי ההזמנה המתבצעת, לא יידרש עובד B2B לקבוע את ההכנסה ולשלם את המס. אם ניתן להוכיח כי רכב החברה שימש עובד B2B רק לביצוע החוזה שנחתם, אין לצידו הכנסה. ראוי לציין כי בית הדין הנ"ל מצא כי הנסיעה ממקום המגורים למקום העבודה ובחזרה וחניית הרכב מחוץ למושב המעביד במקום מגוריו של עובד B2B אינם יכולים להיחשב כ"מטרות פרטיות. ".

מה לגבי עלויות המעסיק?

בהתאם לאמנות. 22 שניות 1 לחוק PIT, העלויות הניתנות לניכוי של המעביד במקרה הנדון הן העלויות שנגרמו לנישום לצורך השגת הכנסה או כדי לשמור או להבטיח את מקור ההכנסה, למעט העלויות המפורטות כלא עלויות הניתנות בניכוי מס. מסירת רכב לשכיר או לעצמאי (עובד B2B), גם למטרות פרטיות, תורמת להכנסת המעסיק. במצב זה, עלויות תפעול רכב המהווה רכוש קבוע בחברה, העומד לרשות ביצוע התקין של החוזה או ההזמנה, נגרמות להפקת הכנסות. לפיכך, עלויות תפעול רכב חברה משותף עשויות להיכלל על ידי המעסיק כעלויות הניכויות במס.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

רכב חברה מול עובד במשרה מלאה ועובד B2B - לסיכום

בחברות רבות, רכב חברה, בנוסף למחשב נייד וטלפון של החברה, הוא כלי עבודה בסיסי. עם זאת, המחוקק הבחין במצבים של עובדים ואנשים המועסקים על פי חוזים במשפט אזרחי, לרבות אנשים במסגרת חוזי B2B. במידה והמכונית נמסרת לעובד רגיל גם למטרות פרטיות, הוא מחויב בתשלום מס קבוע קטן בלבד. במקרה של משתפי פעולה עם החברה, המצב שונה, בהתאם למאפיינים האישיים של החוזה ושל הרכב. יחד עם זאת, בכל אחד מהמקרים הנדונים, למעביד שבבעלותו הרכב עומדת הזכות לכלול את עלויות תפעול הרכב כעלויות הניכויות במס ובכך להפחית את חבויות המס שלו.