הסדר הסכמי חסות - כל מה שצריך לדעת

מס שירות

קמפיינים של חסות מכוונים לעצב תדמית חיובית של החברה בקרב לקוחות פוטנציאליים. קידום שם הגורם המממן משפיע על ההכרה במותג המוצר, ובכך - מגביר את הפופולריות שלו. לחתימה על הסכם החסות יש השלכות גם מבחינת הסדרים מול רשויות המס. עד כמה נכון צריך להסדיר את הסכמי החסות? בוא נבדוק את זה!

כתוצאה מכך, קמפיינים של חסות יכולים באמת לתרום להגדלת המחזור של החברה. הסכם החסות הוא בהגדרה הסכם מחייב דו-צדדית. המהות של הדדיות ההתחייבויות של הצדדים המתקשרים משמעה חובת נותן החסות להעניק תמיכה ממומנת כספית או חומרית, בעוד שהגורם הממומן מחויב לקדם את שמו של נותן החסות ואת פעילותו העסקית. הסכם כזה צריך לציין בנוסף את סוג ושווי ההטבות ההדדיות.

בפועל, ניתן להבחין בין שתי צורות בסיסיות של חסות:

  1. חסות נאותה, הכוללת, בין היתר, על תועלת הדדית ביחסי החסות,

  2. חסות לא ראויה, שבעצם מסתכמת בתרומה, במקרה זה אין הדדיות מוגדרת בבירור של הטבות.

קרא את המאמר שלהלן כדי לגלות כיצד אמור להיראות הסדר עסקאות חסות!

הסדר הסכמי חסות בעלויות מס

חברות יכולות להתייחס כהוצאה מס רק להוצאות הקשורות בהשתכרות או בהגנה על מקורות הכנסה.

לפיכך, על מנת לכלול הוצאה ספציפית כעלויות, על החברה להיות מסוגלת לאשר כי רכישת שירותים או סחורות אלו הייתה קשורה לפעילות העסקית שמנהלת החברה, למשל הודות לכך, היזם רכש שותפים עסקיים חדשים.

אין מכשולים לכך שהוצאות חסות ניתנות לניכוי מס, שכן מדובר בהוצאות פרסום. עם זאת, יש לזכור כי על מנת שניתן יהיה לכלול הוצאות עבור השירותים הנרכשים כעלויות הניכויות במס, על החברה להיות מסוגלת לתעד כי בוצע בפועל.

כמו כן, רשויות המס מאשרות אפשרות לכלול הוצאות חסות כעלויות, דוגמה לכך עשויה להיות הפרשנות הפרטנית שניתנה על ידי מנהל לשכת המסים בבידגושץ' ביום 29.8.2013, נ"צ תיק. ITPB1 / 415-655 / 13 / PSZ. נוכל לקרוא בו:

במקרה של מתחרים ומארחות המפרסמים את חברת המבקש, הצבת לוגו החברה על חליפותיהם, תלבושותיהם והצגתו במהלך תחרויות מרוצים משמשת לקידום החברה. הפצת העלונים והפולדרים עם ההצעה המסחרית של מפעל המבקש מכוונת גם להפצת מידע על החברה.

לפיכך, יש מקום לדבר על קשר סיבתי בין ההוצאה שהוצאה לבין ההכנסה הפוטנציאלית או הגדלה.

בהינתן האמור לעיל - ככלל - ההוצאות שהוצאו בקשר להסכם החסות שנחתם עם מארגן מירוצי המכוניות, העומדים בקריטריונים הנ"ל, תוכל לחשב כעלויות הניתנות לניכוי מס, על פי א. 22 שניות 1 לחוק מס הכנסה.

התיעוד הבסיסי של ביצוע השירותים הוא חוזים, חשבוניות ומפרטי חשבוניות. על בסיס ניסיון מקצועי, במקרה של שירותים לא מוחשיים, כדאי לשים לב במיוחד להכנת תיעוד נוסף המאשר את ביצוע השירותים בפועל, כגון דוחות, מזכרים, תכתובות (פקס, דואר אלקטרוני), הערות וסיכומים מפגישות ומסמכים אחרים העשויים להצביע על תוצאת השירותים הניתנים.

הסדר הסכמי חסות על בסיס מע"מ

הוראות חוק מע"מ אינן מסדירות בנפרד את החסות. חלים עליו כללי המיסוי הכלליים עם מס זה. אם נותן החסות מעביר סחורות או מספק שירותים, שתי הפעילויות הללו צריכות להיות מסווגות גם ככפופות לחוק המע"מ, כלומר:

  • אספקת סחורה בתשלום או מתן שירותים על ידי נותן החסות, וכן

  • שירות פרסום בתשלום על ידי ממומן.

לפיכך, על נותן החסות להוציא לחברה הממומנת חשבונית מע"מ על שווי הסחורה המועברת ולהחיל על מיסיו את שיעור המע"מ המתאים למכירת טובין אלו בארץ.

מנגד, החברה הממומנת מנפיקה חשבונית מע"מ עבור שירות הפרסום לנותן החסות כרוכש השירות, המציגה את בסיס המס בהתאם לחוזה ולמע"מ החל.

שירות הפרסום הניתן על ידי הגורם הממומן מחויב, עקרונית, בשיעור המקובל של 23%.

מע"מ ניתן לניכוי מהוצאות החסות, מכיוון שככל שהסחורות והשירותים משמשים לביצוע פעולות חייבות במע"מ, זכותו של הנישום להפחית את סכום המס המגיע בגובה מס התשומות.

עם זאת, הזכות לניכוי מס תשומות אינה חלה על טובין ושירותים שרכש הנישום, אם לא ניתן היה לסווג את ההוצאות לצורך כך כעלויות הניתנות לניכוי במס.

בשל העובדה שההוצאות שהוצאו במסגרת הסכם החסות מהוות עלויות הניתנות לניכוי מס, זכותה של נותן החסות להפחית את המס המגיע על ידי מס התשומות הכלול בחשבונית שהוציא הארגון הממומן עבור שירותי פרסום ובחשבוניות המתעדות רכישת חומרי פרסום הקשורים לביצוע פעילויות חייבות במס. מע"מ.

כך אישר גם מנהל לשכת המסים בקטוביץ, בפרשנות הפרטנית מיום 15.4.16, ת"צ מס. IBPP2 / 4512-6 / 16 / IK, שבו נוכל לקרוא:

(...) הסחורה והשירותים שנרכשו ישמשו רק לפעילויות החייבות במס. זאת ועוד, מטרת ההסכם היא לטובת שני הצדדים. החוזה נכרת במטרה לקדם ולהכשיר את המתחרה בתחום הספורט ולהשיג הטבות כספיות על ידי נותן החסות מהרווחים העתידיים של המתחרה.

לפיכך, יש להניח כי הסחורה והשירותים שנרכשו ישמשו את המבקש לביצוע פעולות חייבות במס. לפיכך, ככלל, עומדת למבקש הזכות לנכות את מע"מ התשומות הכלול בחשבוניות המתעדות את רכישת השירותים והטובין המתוארים לעיל. 

הסכום החייב למע"מ במקרה של שירותי פרסום הניתנים על ידי הממומן הוא הסכום המתקבל מהספונסר בניכוי סכום המע"מ המגיע.

המשמעות היא שהסכומים המתקבלים מספונסרים הם סכומים ברוטו. על מנת לקבוע את בסיס המס וסכום המס יש להשתמש בשיטת "במאה", כלומר להכפיל את הסכום המתקבל מהנותן ב-100, ולאחר מכן לחלק ב-123. הסכום המתקבל יהיה בסיס המס. (סכום נטו).

דוגמה 1.

מועדון הספורט, שהוא משלם מס פעיל במע"מ, קיבל מהספונסר סכום של 20,000 PLN עבור ארגון התחרות. הסכום החייב במס הוא PLN 16,260.16 (20,000 x 100: 123), והמע"מ הוא PLN 3,739.84.