סילוק חשבוניות תיקון במינוס עקב מחיר יתר - התחשבנות מול המוכר

מס שירות

החל מה-1 בינואר חלו שינויים מהותיים בכללי התחשבנות בחשבוניות תיקון בניכוי על ידי המוכר. אחד הגדולים שבהם הוא העובדה שאין חובה לקבל אישור על מסירת חשבונית תיקון לקונה. האמור לעיל, כמובן, אינו אומר חופש מוחלט בכל הנוגע להסדרת חשבוניות שליליות.

הפחתת בסיס המס

נזכיר כי הסכום החייב במס הוא כל מה שהוא התשלום שספק הסחורה או נותן השירות קיבל או אמור לקבל מקונה, נמען או צד שלישי, לרבות סובסידיות שהתקבלו, סובסידיות והיטלים דומים אחרים בעלי השפעה ישירה על מחיר הסחורה או השירותים שסופקו על ידי משלם המסים.

בסיס המס מופחת ב:

  • סכומי הנחות והורדות מחירים שניתנו לאחר המכירה;
  • ערך הסחורה והאריזה שהוחזרו;
  • התשלום שהוחזר לקונה כולו או חלקו שקיבל לפני המכירה, אם לא התקיים;
  • שווי הסכומים המוחזרים של מענקים, סובסידיות ותשלומים אחרים בעלי אופי דומה.

תיקון חוק התיקונים

מבוסס על מאמר. 29א פסקה. סעיף 13 לחוק מע"מ במקרים האמורים בסעיף. 10 נקודות 1-3, הפחתת בסיס המס ביחס לבסיס הנקוב בחשבונית עם המס המצוין תיעשה עבור תקופת החשבון בה הוציא הנישום חשבונית מתקנת, ובלבד שהתיעוד שבידו מלמד כי הוא סיכם עם רוכש הטובין או הלקוח, התקיימו התנאים להורדת בסיס המס לאספקת סחורה או שירותים המפורטים בחשבונית המתקנת ותנאים אלו, והחשבונית תואמת את התיעוד המוחזק.

לפיכך, הנישום רשאי להפחית את בסיס המס ואת המע"מ המגיע כבר במועד הוצאת החשבונית המתקנת במינוס בתנאים הבאים:

  1. מהתיעוד שבידי הנישום עולה כי הוא סיכם עם קונה הטובין או מקבל השירות את התנאים להורדת בסיס המס לאספקת טובין אלו או מתן שירותים אלה;
  2. עוד עולה מהתיעוד כי תנאים אלו התקיימו כאשר הנישום מתקן את מס הפלט;
  3. החשבונית המתקנת תואמת את התיעוד בהיקף ההסדרים עם קונה הסחורה או מקבל השירות.

אם אין לנישום, בתקופה שבה הוציא את החשבונית המתקנת, תיעוד, יפחית את בסיס המס או את המס המגיע רק לתקופת החשבון שבה יהיה בידיו התיעוד הרלוונטי.

מה פירוש המונח 'תנאי פיוס'?

בתקנות המס לא פירט המחוקק את הבנת תנאי ההתאמה שנעשתה בין המוכר לקונה.

להסבר האמור לעיל, נוכל להיעזר בהבהרות המס לגבי חבילת מע"מ SLIM שהונפקה על ידי משרד האוצר. על פי תוכנם, ההסכם על תנאי הפחתת בסיס המס או מס הפלט משמעו, בפרט, קביעת הצדדים את עובדת הפחתת התגמול המקורי המצוין בחשבונית.

אם החשבונית מכילה מחיר שגוי, המוכר מחויב לתקן אותו. לכן, ייתכן שלא יהיה סביר לערוך הסדרים נוספים או לערוך הסכמים בין קבלנים.

דוגמה 1.

ביום 10.6.2021 הוציא הנישום חשבונית על מכירת נעליים. לאחר העסקה הבחין כי מחיר הסחורה הוערך באופן משמעותי. משלם המסים הזין 10,000 זלוטי בחשבונית, והנעליים עלו 1,000 זלוטי. לאחר שהבחין בטעות, הוציא ביום 15.6.2021 חשבונית מתקנת. הוא תוהה אם יוכל לכלול את החשבונית המתקנת בפשרה ליוני 2021. האם עליו לבקש הצהרה כלשהי מהקונה על כך שקיבל את החשבונית?

בענייננו, הסיבה להוצאת חשבונית תיקון במינוס הייתה הצהרת יתר של מחיר הטובין בחשבונית המקורית. כך, כבר ברגע מציאת טעות מתקיימים התנאים להפחתת בסיס המס והמע"מ המגיע.

האמור לעיל מאושר גם על ידי משרד האוצר בהסבריו: "[...] בשל העובדה שהבסיס להפחתת בסיס המס הוא טעות במחיר המצוין בחשבונית המקורית, קיום התנאים לתיקון הוא עצם מציאת טעות מחיר.”.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

מה זה אומר שיש תיעוד שמאשר את ההסדרים?

אולם בענייננו, על מנת להסדיר את המס, על הנישום להצטייד במסמכים המאשרים את ההסדרים.

במקרה זה, המחוקק לא הסדיר כיצד לתעד את אישור ביצוע ההסדרים.

מההסברים של משרד האוצר עולה כי התיעוד המאשר את ההסכמה על תנאי הפחתת בסיס המס ומע"מ פלט עשוי להיות למשל:

  • תכתובת דואר אלקטרוני,
  • נספח לחוזה או
  • מסמך מסחרי נוסף המאשר כי תנאי העסקה החדשים סוכמו.

הרשימה הנ"ל אינה אומרת כי מדובר בקטלוג סגור והנישום עשוי לאשר את ההתאמה בדרך אחרת.

במקרה של הוצאת תיקון שלילי עקב טעות במחיר, תיעוד כזה עשוי להיות, למשל, אישור על קבלתו על ידי הקונה.

האמור לעיל מקבל אישור מהסברי משרד האוצר:

במקרים מסוימים, צורת ההתקשרות היחידה בדבר הסכמה על תנאי הפחתת בסיס המס או גובה המס בין הצדדים היא הנפקה ומסירת חשבונית מתקנת לקונה. [...] לעמידה בתנאים מוסכמים אלה ולקבלת תיעוד המאשר את קיום ההסכם / קיום התנאים - יידרש מסמך המאשר כי לקונה ידע על הפחתת בסיס המס, למשל אישור על קבלת תיקון חשבונית בכל צורה שהיא”.

לסיכום, הנישום בדוגמה שלנו המבצע את ההתאמה יוכל להפחית את מס התפוקה, בתנאי שיהיה בידיו תיעוד המאשר את ההסכם ועומד בתנאים להפחתת מס הפלט. ככל הנראה האישור יהיה אישור קבלת החשבונית המתקנת.