הנחה עקיפה - השפעות ב-PIT ובמע"מ

מס שירות

סילוק ההנחה שניתנה לקונה הישיר של הטובין אינו גורם לבעיות גדולות עבור משלמי המסים. מצב זה ברור בכל הנוגע לסוגיות מיסוי. עם זאת, המקרה בו ניתנת ההנחה לקונה הבא בשרשרת האספקה ​​מתברר כמסובך יותר. פעולה מסוג זה מתוארת כהנחה עקיפה, ולהלן מוצגות השלכות המס של הסדרתה.

מהות ההנחה העקיפה

בהתחלה כדאי להסביר מהי ההנחה העקיפה. הסיבה לכך היא שמדובר בהנחה (הוזלת מחיר) המוענקת לא לקונה הראשון אלא לקונה השני. כתוצאה מכך, למרות שלא הייתה מכירה בין הגופים, המפיץ הראשי עדיין מעניק הנחה בקשר לרכישות ממתווך ספציפי.

דוגמה 1.

מפיץ כימיקלים מכר את המוצר שלו לסיטונאי. על מנת לעודד לקוחות קמעונאיים פוטנציאליים לקנות מסיטונאי מסוים זה, הוא הבטיח הנחה לכל לקוח קמעונאי שירכוש את מוצריו. אנו עוסקים אפוא בהנחה עקיפה, אותה מעניק המפיץ לא לסיטונאי אלא לקונה הקמעונאי הבא.

הנחה עקיפה לפי חוק מע"מ

יש לנתח את הנושאים הקשורים להנחה העקיפה מנקודת המבט של המעניק והמקבל כאחד.

לעניין מצבו של הנישום שהעניק את ההנחה, יצוין כי מצב כזה מזכה בהפחתת בסיס מס מע"מ. בהתאם לאמנות. 29א פסקה. סעיף 10 לחוק מע"מ, בסיס המס יורד, בין היתר, o סכומי הנחות והורדות מחירים שניתנו לאחר המכירה. כלל זה יחול אף חרף העובדה שמכירת הטובין, המתועדת בחשבונית, התקיימה לטובת גורם אחר.

דוגמה 2.

המפיץ מכר את הסחורה לסיטונאי בסכום של 10,000 זלוטי, שעליו שילם את המע"מ המגיע בסך 2,300 זלוטי. לאחר מכן מכר הסיטונאי חלק מהסחורה לקמעונאי. בהקשר לעסקה, החליט המפיץ להעניק לקונה קמעונאי עקיף הנחה של 1,000 זלוטי. במקרה זה, הסיטונאי רשאי להפחית את בסיס המס בגובה ההנחה שניתנה לאחר המכירה. כתוצאה מכך הוא יסתכם ב- 9,000 PLN, ומע"מ הפלט יופחת ל- 2,070 PLN.

בעיה נוספת שצריך לברר היא שאלת התיעוד הנכון של ההנחה העקיפה. במקרה שההפחתה ניתנת לקונה הישיר, המסמך הנכון הוא החשבונית המתקנת. אלא שבמקרה זה, נותן ההנחה הוציא חשבונית למתווך, ולפיכך לא יהיה סביר להוציא חשבונית מתקנת לקונה הבא. מאחר והקונה הסופי לא קיבל את החשבונית, עוד פחות עליו לקבל חשבונית תיקון בקשר להנחה העקיפה שהתקבלה.

עמדת רשויות המס היא שבמקרה כזה יש לתעד את ההנחה העקיפה בהערת חשבונות. לדוגמה, בפרשנותו של מנהל המידע הארצי למיסוי מיום 18.5.2018, מס' 0112-KDIL1-2.4012.176.2018.1.AW, אנו קוראים:

"בהקשר לאמור לעיל יצוין כי במקרה דנן עסקינן במצב בו לא תתקיים מתן שירותים בין המבקש לבין בתי מרקחת בודדים. יחד עם זאת, התקנות הלאומיות אינן מפרטות את המסמך שעל בסיסו רשאי הנישום המעניק את ההנחה לתעד את ההנחה. מסמך זה אינו חשבונית מתקנת, אך אין תקנות המצביעות על כך שהוא אינו יכול להיות, למשל, תעודת חשבונאות, הנחה, זיכוי או חיוב (בין אם הוא מופק על ידי נותן ההנחה ובין אם הוא נערך על ידי מקבל ההנחה).

כתוצאה מכך, המבקש לא יהיה חייב להוציא חשבוניות מתקנות לבתי המרקחת. המבקש יוכל לתעד את ההנחה העקיפה שניתנה באמצעות הערת חשבונאות אשר תהווה מסמך המאשר את השווי בפועל ותכיל את המרכיבים הרלוונטיים למסמך החשבונאי”. הענקת הנחה עקיפה צריכה להיות מתועדת בהערת חשבונות ולא בחשבונית תיקון.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

במצב בו הנישום מקבל הנחה וחשבונית מתקנת, חובתו היא לתקן את המע"מ שנוכה ברכישה, במסגרתה קיבל הפחתה במחיר. נשאלת השאלה, מה אם הקונה הבא בשרשרת האספקה ​​לא יקבל חשבונית, אלא הערת חשבונות בקשר להנחה העקיפה שניתנה לו.

רשויות המס מכירות בעקביות בכך שהיזם המקבל את ההנחה העקיפה עדיין מחויב לתקן את המע"מ. בפרשנותו של מנהל לשכת המסים בוורשה מיום 28.10.2016, מס' 1462-IPPP1.4512.744.16.1.AS, קבעה רשות המסים:

"הנסיבות שהוצגו בבקשה מלמדות כי ההנחה העקיפה שניתנה למבקשת תתועד בהערת חשבונות שיונפק על ידי היצרן. גובה המחזור המזכה בקבלת הנחה נקבע על ידי המבקש והיצרן על בסיס רמה מסוימת של רכישות של מוצרים שבוצעו בסיטונאים/מפיצים.

כתוצאה מכך, ליצרן תהיה הזכות להפחית את בסיס המס, ולפיכך על המבקש, בקבלת הערה מהיצרן המתעדת את שווי ההנחה שניתנה, להפחית את מע"מ התשומות בסכומי המע"מ הנובעים מההערה החשבונאית שהתקבלה. ." קבלת הנחה עקיפה על סמך הערת חשבונות מחייבת את הגורם המקבל את ההנחה לתקן את המע"מ שנוכה מרכישת הסחורה.

הנחה עקיפה לפי חוק PIT

ההנחה העקיפה מייצרת גם השלכות מס מסוימות בתחומו של חוק מס הכנסה.

ראשית יש להדגיש כי שווי ההנחה שניתנה עשוי להוות עלות הניתנת לניכוי מס ליזם המעניק את ההנחה. אין ספק שמתן הנחה לקונים עקיפים מגדיל את המכירות אצל הגורם המעניק. כתוצאה מכך מתקיימים התנאים הכלליים להכשרת הוצאה נתונה כעלות מס. בהתאם לאמנות. 22 שניות 1 לחוק PIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן עלויות שנגרמו על מנת להשיג הכנסות או לשמר או להבטיח את מקורן.בנוסף, הגורם המעניק את ההנחה אינו נדרש להתאים את ההכנסה ממכירה מוקדמת של הסחורה לקונה הראשון.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

דוגמה 3.

במסגרת מסע השיווק מכר מפיץ הרהיטים את הסחורה לסיטונאי תמורת 5,000 זלוטי. בנוסף, בנובמבר הוא העניק הנחה עקיפה של 1,500 PLN. שווי הנחה זו, בהתייחס להשגת הכנסה, עשוי להיות מסווג כעלויות מס. בנוסף, הוא אינו חייב להתאים את סכום ההכנסה המתקבלת מהמכירה לפי שווי ההנחה שניתנה.

מנגד, לגוף המקבל את ההנחה העקיפה תהיה הכנסה ממס בסכום המקביל לסכום ההנחה. יש לזכור שההנחה במזומן שהתקבלה היא רווח כספי סופי למי שמקבל אותה.

בהתאם לאמנות. 14 שניות 1ג לחוק PIT, יש להכיר בהכנסה מהבונוס המזומן שהתקבל במועד התשלום בפועל לחשבון היזם.

דוגמה 4.

היזם קיבל הנחה עקיפה של 1,000 PLN עבור רכישת כמות מסוימת של סחורה מסיטונאי. ב-25 בנובמבר הוא קיבל הערת חשבונאות, ואילו ב-1 בדצמבר הופקד בונוס מזומן לחשבונו. במצב כזה, על הנישום להכיר בהכנסה ממס בסך 1,000 PLN ב-1 בדצמבר.