הקצאת הכנסות מפעילות כלכלית לפעילות חקלאית ופטור ממס

מס שירות

החופש לנהל עסק מתבטא גם בכך שגוף יכול לנהל פעילות חקלאית ופעילות כלכלית במקביל. כמו כן, ניתן להקצות הכנסות מפעילות כלכלית לפעילות חקלאית. לפיכך, נשקול האם במקרה זה ההכנסה מפעילות עסקית עשויה ליהנות מהפטור ממס.

פעילות חקלאית ופעילות כלכלית

הבעיה שהוצגה בהתחלה תינתח על בסיס הוראות חוק CIT.

נניח שיש לנו עסק בחברה בע"מ שמנהלת פעילות כלכלית וחקלאית כאחד. היא עוסקת בעיקר בפעילות חקלאית, ולכן ההכנסה המתקבלת מפעילות כלכלית מוקצת לצורכי הפעילות החקלאית.

ראשית, נציין כי בהתאם לאמנות. סעיף 2 1 נקודה 1 לחוק CIT, הוראות החוק אינן חלות על הכנסה מפעילות חקלאית, למעט הכנסה ממחלקות מיוחדות לייצור חקלאי.

לכן כדאי לשקול מתי מבחינת CIT עסקינן בפעילות חקלאית.

המושג פעילות חקלאית לצרכי מס הכנסה מוגדר באמנות. סעיף 2 2 לחוק, לפיו פעילות חקלאית כמשמעותה בסעיף. 1 נקודה 1 הינה פעילות המורכבת בייצור מוצרים מן הצומח או מן החי במצב לא מעובד (טבעי) מיבול עצמי או גידול או רבייה, לרבות ייצור זרעים, משתלה, חומר רבייה ורבייה, ייצור ירקות בשדה, חממה. ותחת נייר כסף, ייצור צמחי פטריות נוי, מתורבתות ומטעים, רבייה והפקה של חומרי זרעים של בעלי חיים, ציפורים וחרקים מסחריים, ייצור בעלי חיים תעשייתיים וחקלאיים וגידול דגים, וכן פעילויות שבהן תקופות המינימום של החזקת בעלי חיים קנויים ו צמחים, שבמהלכם מתרחשת הצמיחה הביולוגית שלהם, הם לפחות:

  1. חודש - לצמחים,

  2. 16 ימים - במקרה של פיטום מיוחד במיוחד של אווזים וברווזים,

  3. 6 שבועות - לעופות אחרים לשחיטה,

  4. חודשיים - לבעלי חיים אחרים

- מתאריך הרכישה.

פעילות חקלאית העומדת בדרישות הקבועות בחוק אינה כפופה ל-CIT.

פעילות חקלאית כפופה ל-CIT

כפי שציינו קודם, רק הכנסה מפעילות חקלאית פטורה מ-CIT. מדובר בפעילות שנקבעה לפי הגבולות הכלולים בהגדרה באמנות. סעיף 2 2 לחוק CIT.

עם זאת, הפטור אינו חל על הכנסות הנובעות מפעילות הקשורה לפעילות חקלאית או לייצור חקלאי. ההכנסה מפעילות חקלאית כוללת הכנסה הנובעת (ולא "קשורה") מהפעילויות המפורטות באמנות. סעיף 2 2 לחוק CIT. התכונה של "קשור" למקור הכנסה ספציפי לא אומרת שהיא מגיעה ממקור זה.

לפיכך, הפטור אינו חל על הכנסות ממתן שירותים הקשורים לפעילות חקלאית, כמו למשל מתן שירותים במכונות חקלאיות או מכירת רכיבים כאמור בתמורה. הכנסה מפעילות כזו המגיעה מפעילות שאינה חקלאית חייבת במס הכנסה.

לאישור התזה שהוצגה, נוכל לזכור את פרשנותו של מנהל המוסד לביטוח לאומי מיום 14.8.2018 (מס' 0111-KDIB2-1.4010.232.2018.1.MJ):

בניתוח העובדות שהוצגו ואירועים עתידיים בהקשר להוראות האמורות בחוק המסים, ובפרט הגדרת הפעילות החקלאית, יצוין כי ההכנסות שהשיג המבקש מ: חכירת קרקע חקלאית (מפותחת ו לא מפותחים) והשכרה ומכירה של מכונות וציוד חקלאיים המיועדים למטרות חקלאיות, וכן שירותים חקלאיים הניתנים לגורמים חיצוניים בעתיד, חרף הקשר שלהם עם הפעילות החקלאית שמבצע המבקש, אינם מהווים הכנסות מפעילות חקלאית, אלא רק הכנסות הקשורות לפעילות זו.

לסיכום, יצוין כי לא ניתן להתייחס להכנסות המתוארות בבקשה כחרגות מגדר חוק ה-CIT לפי א. סעיף 2 1 נקודה 1 לחוק זה. מֵעַל לכן ההכנסות חייבות במס הכנסה”. יודגש כי הכנסות המתקבלות מפעילות שאינה חקלאית, גם אם קשורות לפעילות חקלאית, חייבות במס הכנסה.

הקצאת הכנסות מפעילות כלכלית לצרכי פעילות חקלאית ופטור ממס

הייתה הוראה בחוק CIT שאפשרה לפטור הכנסה מפעילות כלכלית כשהיא הוקצתה לפעילות חקלאית.

זה קשור לתוכן של אמנות. 17 שניות 1 נקודה 4ה לחוק CIT, אשר קבע כי הכנסת נישומים שהתקבלה מפעילות שאינה חקלאית, לרבות מחלקות מיוחדות לייצור חקלאי, בחלק שהוקצה על ידי נישומים אלה לפעילות חקלאית, פטורה ממס זה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

התנאי לניצול פטור זה של הנישום היה סכום ההכנסה שהושג על ידו מפעילות חקלאית, אשר היה חייב להיות לא פחות מ-60% מסך ההכנסה שהשיג נישום כאמור מכל סוגי הפעילות.

עם זאת, יודגש בבירור כי הוראה זו הייתה בתוקף רק עד סוף דצמבר 2017. מנגד, החל מ-1 בינואר 2018, אמנות. 17 שניות 1 נקודה 4ה לחוק CIT בוטלה.

בנימוק לטיוטת חוק התיקון, אשר ביטל את האמור לעיל הוראה, אנו קוראים כי בניית הפטור של אמנות. 17 שניות 1 נקודה 4ה לחוק הכילה מרכיב שגרם להעדר פוטנציאלי של מיסוי על פעילות כלכלית שאינה חקלאית.

דוגמה 1.

חברה פרטית מוגבלת. הוא מנהל פעילות כלכלית וחקלאית בו זמנית. הפעילות הכלכלית מהווה 10% מסך ההכנסות. הכנסות החברה מוקצות במלואן לפעילות חקלאית. למרות זאת, היא נדרשת לשלם CIT על פעילות עסקית ולהגיש הצהרת CIT-8 שנתית בעניין זה. במצב המשפטי הקיים, כאשר מדובר בנישום העוסק בפעילות חקלאית ולמעט פעילות חקלאית, ההכנסה המתקבלת על ידו מפעילות אחרת זו כפופה ל-CIT.

נעבור לסיכום הניתוח שלנו ובמקביל להבהרת הסוגיות שצוינו בהתחלה, יצוין כי כיום הפטור הקבוע לגופים המנהלים פעילות חקלאית וכלכלית מקבילה אינו קיים עוד.

משמעות האמור לעיל היא שללא קשר לשיטת הקצאת ההכנסות מפעילות עסקית שאינה חקלאית, הנישום עדיין צריך לשלם CIT על חשבון זה. כך יהיה גם כאשר כספים אלו מוקצים לפעילויות חקלאיות שאינן כפופות ל-CIT.