מקום לא כולל פחת חד פעמי

אתר אינטרנט

פחת חד פעמי לנישום המתחיל פעילות עסקית ופעילות בן זוגו

הגורם המכריע הוא הרכוש המשותף. אם היה רכוש משותף בין בני הזוג בשנים השוטפות או השנתיים הקודמות, הנישום אינו יכול לממש את הזכות לפחת חד פעמית בשנת תחילת הפעילות.

בשנת המס בה החלו לנהל עסק ונישומים קטנים, הם רשאים לבצע מחיקת פחת חד פעמית מהערך ההתחלתי של הרכוש הקבוע הנכלל בקבוצה 3-8 כ"ט, למעט מכוניות נוסעים, ב- שנת מס שבה נכסים אלה נרשמו למרשם הנכסים הרכוש הקבוע והנכסים הבלתי מוחשיים, עד לסכום שלא יעלה בשנת המס על השווה של 50,000 אירו מהשווי הכולל של חיובי פחת אלו.

בקביעת מגבלה זו, הרכוש הקבוע שנרכש בשווי שאינו עולה על 3,500 PLN אינו נלקח בחשבון.

ניתן להפחית בבת אחת רק כלי רכב שאינם מכוניות נוסעים.

אדם טבעי המתחיל בפעילות עסקית אינו רשאי לממש את הזכות לפחת חד פעמית אם בשנת תחילת הפעילות העסקית וכן בתקופה של שנתיים מתום השנה שקדמה לשנת תחילתו, הוא ניהל פעילות עסקית באופן עצמאי או כשותף בחברה ללא אישיות משפטית או פעילות כזו, נוהל על ידי בן זוגו של אותו אדם, אם היה רכוש משותף בין בני הזוג באותה עת.

פחת חד פעמית ופעילויות נוספות של שותף בחברה

נישומים, בשנת המס שבה התחילו את פעילותם העסקית, ונישומים קטנים, רשאים לבצע מחיקת פחת נקודתית. הזכות לפחת חד פעמית אינה ניתנת לנישום המתחיל בפעילות עסקית, אשר בשנת תחילת פעילות זו, וכן בתקופה של שנתיים, הנמנה מתום השנה שקדמה לשנתה. תחילתה, ניהול פעילות כלכלית באופן עצמאי או כשותף של חברה ללא אישיות משפטית.

ניהול עסק על ידי לפחות אחד מהשותפים של חברה שמתחילה פעילות עסקית בשנה נתונה שוללת את האפשרות להשתמש בחברה מפחת חד פעמי השנה.

הפיכת ממסד תקציבי לחברת משפט מסחרי וזכות לפחת נקודתית.

החברה שהוקמה כתוצאה מהפיכת מפעל תקציבי אינה יכולה לבצע מחיקת פחת חד פעמית מערכם ההתחלתי של הרכוש הקבוע בשנת המס בה הוקמה.

נישומים בשנת המס שבה התחילו את עסקיהם ונימי מס קטנים רשאים לבצע מחיקת פחת חד פעמית מהערך ההתחלתי של הרכוש הקבוע הנכלל בקבוצה 3-8 לסיווג, למעט מכוניות נוסעים, ב- שנת מס שבה נכסים אלה נרשמו למרשם הרכוש הקבוע והנכסים הבלתי מוחשיים, עד לסכום שלא יעלה בשנת המס על השווה של 50,000 אירו מהשווי הכולל של חיובי הפחת הללו.

לפיכך, ניתן להשתמש בשיטת הפחת, המורכבת מהכרה חד פעמית בהוצאות לרכישת רכוש קבוע עד 50,000 אירו כעלויות הניתנות לניכוי על ידי:

  • משלמי מיסים שהחלו את עסקיהם;
  • משלמי מסים קטנים, כלומר משלמי מסים שהכנסות המכירות שלהם לא עלו על המקבילה של PLN של 1,200,000 אירו בשנת המס הקודמת.

יחד עם זאת, הפחת החד-פעמי אינו יכול לשמש נישומים שפותחים עסק שהוקם:

  • כתוצאה משינוי, מיזוג או חלוקה של נישומים, או
  • תוצאה של שינוי של חברה או חברות ללא אישיות משפטית, או
  • על ידי אנשים טבעיים שתרמו מיזם שניהל בעבר על ידם להון של הישות החדשה שנוצרה, או
  • נכסים של מיזם זה בשווי כולל העולה על שווה ערך PLN של לפחות 10,000 אירו.